فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود جزوه بافت شناسي گياهي

دانلود جزوه بافت شناسي گياهي

 بافت (tissue) به مجموعه اي از سلولهاي گياهي اطلاق مي گردد كه كار واحدي را در پيكره يك جاندار انجام ميدهند، بافت هاي گياهي داراي تنوع بسياري مي باشند و ميزان اين تنوع ارتباط زيادي با سطح تكامل گياه دارد. بدين معني كه در گياهان تكامل يافته تر و عالي تر، تنوع بافتي نيز به اوج خود مي رسد. از اينرو بطور مثال در خزه‌ها، بافت ها عمدتاً تنها پارانشيمي ميباشند و تنوع آنچناني از نظر بافتي ديده نمي شود، در صورتيكه در گياهان عالي گلدار تنوع فوق العاده بافتي وجود دارد و بافت ها كاملاً اختصاص يافته اند. از اينرو اغلب بافت هايي كه توضيح داده خواهد شد، لزوماً در گياهان ابتدايي تر حضور ندارند.

انواع بافت :

الف- بافت هاي مريستمي  ب - بافت هاي غير مريستمي يا دائمي

الف – بافت هاي مريستمي Meristematic tissues

بافت مريستمي بافتي جوان، تمايز نيافته و پوياست كه منشاء و خاستگاه كليه بافت ها و اندامهاي گياهي ديگر است.

 سلولهايي كه اين بافت را تشكيل ميدهند داراي خصوصيات زير مي باشند:

اغلب كروي يا چند وجهي، داراي ديواره نازك و بيشتر سلولزي (فقط ديواره اوليه)، محتواي سيتوپلاسمي متراكم، هسته درشت و مشخص، بدون واكوئل و يا داراي واكوئل هابي ريز و فاقد مواد ذخيره اي و مواد رنگي، پلاست ها بصورت پيش پلاست مي باشند.

اين ياخته‌ها بهم فشرده و متراكم و فاقد فضاي بين سلولي و داراي قدرت تقسيم فوق العاده اند.

سلولهايي كه در اثر تقسيم مستمر سلولهاي مريستمي بوجود مي آيند، سلولهاي آغازين (Cellules initials)  ناميده مي شوند كه داراي ديواره ضخيم تر، جثه بزرگتر و توان كمتر براي تقسيم در مقايسه با سلولهاي مريستمي مي باشند. تغييراتي كه در اين بافت ها انجام مي گيرد به تمايز بافتي (Histological differentiation) معروف است و طي آن بافت مريستمي به بافت هاي پايدار و دايمي تبديل مي شود.

 نكته

 ممكن است بافت هاي دائمي در شرايط خاصي به بافت مريستمي تبديل گردند. اين بافت ها عمدتاً پارانشيمي مي باشند.

تقسيم بندي بافت هاي مريستمي:

بافتهاي مريستمي براساس برخي معيارها به شكل هاي مختلف تقسيم بندي مي شوند:

1 – براساس مقدار توسعه

1 – 1 – مريستم ابتدايي (‍Promeristem يا Primordia)

گروهي از جوانترين و ابتدايي ترين سلولها مي باشند كه در مراحل جنيني بوده و از اينرو مريستم جنيني نيز ناميده  مي شوند. حاصل تقسيم اين مريستم، مريستم اوليه مي باشد. اين نوع مريستم در رأس ريشه‌ها و ساقه‌ها قرار دارد.

2 – 1 – مريستم اوليه (‍Primary meristem)

مريستم حاصل از مريستم ابتدايي كه در چند ميلي متري رأس ريشه‌ها و ساقه‌ها قرار دارد كه به سرعت تقسيم شده و بافت اوليه دائمي را تشكيل ميدهند كه رشد طولي گياه را باعث مي شوند.

3 – 1 – مريستم ثانوي يا لايه زاينده (Secondary meristem)

بافتهاي اوليه دائمي گاه تحت شرايطي به حالت مريستمي برگشته و تقسيم مي شوند. اين تقيسمات به رشد عرضي يا قطري گياه منجر مي گردد. مثل مريستم كامبيوم آوندي و چوب پنبه كه در اغلب نهاندانگان چند ساله و بازدانگان فعال است.

2 – براساس جايگاه و محل

1 – 2 – مريستم انتهايي (Apical meristem) يا  نقاط رشد

در نوك ريشه و ساقه و انشعابات آنها كه باعث رشد طولي مي شوند.

2 – 2 – مريستم ميانگره (Intercalary meristem)

اين نوع مريستم در بخش هاي مختلف ميانگره در بيشتر گياهان تك لپه و دولپه وجود دارد كه داراي فعاليت محدودي است و در تك لپه‌ها باعث رشد طولي برگ و ميانگره‌ها و گاه محور گلاذين و دمگل مي گردد.

3 – 2 – مريستم جانبي  (Lateral meristem)

اين مريستم در ريشه‌ها و ساقه‌هاي مسن وجود دارد و باعث رشد قطري ساقه و ريشه مي گردد.

 نكته

 مريستم زير انتهايي (Sub apical) در گياهاني مثل كلم و كاهو كه داراي رشد روزتي اند، اين نوع مريستم در زير مريستم انتهايي و فقط در انتهاي ساقه است و باعث رشد طولي ميانگره‌ها مي شود

3 – براساس نوع بافتي كه از آنها بوجود مي آيد:

1 – 3 – پروتودرم (Protoderm)                    بخش اپيدرم

2 – 3 – پروكامبيوم  (Procambium)                      بافت هاي آوندي

3 – 3 – مريستم زمينه اي (Ground meristem)                     غير از اپيدرم و آوند

بنابراين مريستم زمينه اي سازنده بخش عمده پيكر گياه است.

ب – بافتهاي غير مريستمي يا دائمي (Non-Meristematic or Permanent tissue)

     اين بافتها از سلولهايي تشكيل شده اند كه منشاء آنها سلولهاي مريستمي است. اين سلولها تاحد زيادي خاصيت تقسيم خود را از دست داده اند و بسته به عمل خود، داراي اشكال و اندازه‌هاي گوناگوني مي باشند. بافت هاي دائمي ممكن است از يك نوع سلول (بافت ساده = Simple tissue) و يا بيش از يك نوع سلول (بافت مركب = Complex tissue) تشكيل شده باشند. اين ياخته‌ها ممكن است مرده و يا زنده باشند. بافت هاي اوليه دائمي حاصل ازتقسيم مريستم اوليه است. درحاليكه بافتهاي دايمي ثانوي از تقسيمات مريستم ثانوي بوجود مي آيند. بافتهاي ثانوي در دولپه اي ها و بازدانگان وجود دارد و در بيشتر گياهان تك لپه اين نوع بافتها ديده نمي شود.

 بافت هاي ساده: پارانشيم، كلانشيم، اسكرانشيم و بافت ترشحي

بافت مركب: بافت هاي هادي و محافظ

1 – بافت هاي ساده

پارانشيم ‍Parenchyma

اين بافت عمومي ترين و فراوانترين بافت گياهي است كه تقريباً در تمام قسمت هاي گياه و در همه سنين ديده      مي شود و اولين بافت دائمي است كه در گياه توسعه مي يابد. اين بافت ساده از مريستم زمينه اي بوجود مي آيد و بطور كلي زمينه ساير بافتهاي گياهي است و فواصل بين بافتها را پر مي كند.

شكل سلولهاي تشكيل دهنده اين بافت، متنوع ولي معمولاً چند وجهي و بعضاً كشيده است. ديواره سلولي معمولاً نازك و سلولزي است و فقط ديواره اوليه توسعه يافته است و ديواره ثانوي در آنها وجود ندارد. معمولاً فضاي بين سلولي وجود دارد، محتويات سلولي بسته به نحوه فعاليت متفاوت است. واكوئل در اين بافتها وجود دارد و هسته معمولاً نسبتاً درشت و در مركز و يا حاشيه سلول قرار دارد.

انواع بافت پارانشيم

1 – كلرانشيم Chlorenchyma يا پارانشيم كلروفيل دار

بافت تمايز يافته اي است كه سلولهاي تشكيل دهنده آن حاوي مقادير زيادي كلروپلاست است و از اينرو مهمترين بافت سنتزكننده مواد در گياهان مي باشد. اين بافت در لايه‌هاي خارجي سافه‌هاي سبز علفي و نيز در برگها به دو صورت پارانشيم نرده اي (Palisade parenchyma) و پارانشيم اسفنجي (Spongy parenchyma) ديده     مي شود. فواصل زيادي بين سلول ها وجود دارد

2 – پارانشيم ذخيره اي Storage parenchyma

اين نوع پارانشيم وظيفه ذخيره مواد را در گياهان به عهده دارد و در ريشه، ساقه، دانه و ميوه يافت مي شود. اين مواد ذخيره اي غالباً هيدرات كربن و گاه پروتئين و چربي است. سلولهاي تشكيل دهنده اين بافت معمولاً شكل مشخصي ندارند و داراي ديواره سلولي نازك مي باشند. اين سلولها فاقد كلروپلاست بوده و در عوض آميلوپلاست و لوكوپلاست هاي ديگري دارند.

3 – پارانشيم آبي

سلولهاي بزرگ اين بافت داراي واكوئل هاي درشتي مي باشند كه  محتوي آب مي باشد. اين نوع پارانشيم در ساقه‌ها و برگهاي گياهان گوشتي (Succulent) وجود دارد. آب ذخيره شده با موسيلاژ (مواد قندي) همراه بوده و گياه در مواجهه با خشكي از آن استفاده مي كند.

4 – پارانشيم هوايي Aerenchyma

بين سلولها فضاي زيادي وجود دارد كه حفره‌هاي پيوسته اي را بوجود مي آورند كه باعث سبك وزني و تخلخل اندام ها مي گردد و به اين ترتيب نفوذ و جريان اكسيژن را در بخش هاي مختلف گياه ميسر مي سازد. در واقع حجم فضاهاي خالي بيشتر از حجم سلولهاست. اين نوع پارانشيم بيشتر در گياهان آبزي ديده ميشود.

 5 – پارانشيم زمينه اي Ground parenchyma

پارانشيمي است كه فضاي بين ساير بافتها و اندام ها را پر مي كنند و زمينه اي براي استقرار آنها مي باشد. گاه نيز سلولهاي مريستمي مثل كامبيوم از آنها منشاء مي گيرند. بافت زمينه اي بسته به محل استقرار داراي اشكال و محتويات مختلفي است.

  نكته

برخي از سلولهاي بافت پارانشيمي در ترميم زخمها و بهبود سلامتي گياه نيز نقش دارند

برخي ديگر از سلولهاي بافت پارانشيم در انتقال مواد در فواصل كوتاه نقش داشته و مواد مختلف را در مقياس سلولي انتقال ميدهند، به اين سلولها، Transfer cells نيز گفته مي شود.

كلانشيم  Collenchyma

اين بافت ساده كه منشاء آن، مريستم انتهايي است، بافتي مقاوم و استحكام بخشنده براي همه بافتهاي جوان و در حال رشد است و داراي سلولهايي زنده با ديواره سلولي ضخيم و شكلي كم و بيش كشيده و يكنواخت مي باشد. اين سلولها فاقد ديواره ثانوي بوده و تنها ديواره سلولي اوليه در آنها وجود دارد. از اينرو اين سلولها زنده و فعال اند. ضخامت ديواره سلولي كه از جنس پكتوسلولزي است، در ابعاد مختلف سلول غير يكنواخت بوده و از اينرو براساس نحوه تجمع مواد در ديواره سه نوع مختلف از بافت هاي كلانشيمي وجود دارد :

انواع بافت كلانشيم

1 – كلانشيم حلقوي : Circular collenchyma

ديواره‌هاي سلولي تقريباً به طور بكنواختي ضخيم مي شوند.

2 – كلانشيم گوشه دار يا زاويه اي : Angular collenchyma

رسوب و تجمع مواد در گوشه‌هاي سلول ديده مي شود. فضاي بين سلولي در آنها وجود ندارد.

3 – كلانشيم صفحه اي  يا لايه اي : Lamellar collenchyma

سلولها در لايه‌هاي منظم تري قرار دارند و در ديواره برخي از اين سلولها تجمع مواد صورت گرفته است.

4 – كلانشيم حفره اي : Lacunar collenchyma

در اين نوع كلانشيم در بين سلولها فضاهاي خالي نسبتاً كوچكي وجود دارد كه ديواره اطراف اين فضاها به شدت سلولزي و ضخيم شده است.

 بافت كلانشيم معمولاً بلافاصله در زير اپپدرم يا چند رديف پايين تر قرار دارد. اين بافت بيشتر در ساقه‌ها ديده ميشود و در ريشه‌ها نيز بندرت ديده مي شود. در دمبرگ برگها نيز اين بافت توسعه قابل توجهي يافته است. كلانشيم معمولاً در تك لپه‌ها ديده نمي شود.

 نكته :

برخي سلولهاي بافت كلانشيم داراي كلروپلاست بوده و قادر به انجام عمل فتوسنتز مي باشد.

اسكلرانشيم Sclerenchyma

بافتي ساده و استحكامي است كه تقريباً در همه اندامهاي گياهي (هم در ساختمان هاي نخستين و هم ساختانهاي ثانويه) ديده مي شود. ديواره ثانوي ليگنيني در سلولهاي بافت اسكلرانشيم توسعه يافته و از اينرو، سلولهاي بالغ اين بافت سلولهايي غيرفعال و مرده اند. گاه ممكن است ديواره‌ها 80 تا 90 درصد سلول را تشكيل دهند و درون سلول فقط يك مجراي باريك باشد. با اين وجود، گاه ارتباط بين سلولها با منافذي به نام پلاسمودسماتا ميسر مي شود. گاه جنس ديواره از سلولز خالص است و ممكن است در تهيه الياف و نساجي مورد استفاده تجاري قرار گيرد (مثل گياه كتان). سلولها از نظر شكل تنوع بسيار زيادي دارند. اين بافت گاه به صورت تجمعي و توده اي و گاه به صورت منفرد و پراكنده ديده مي شود.

انواع بافت اسكلرانشيم

با وجود تنوع زيادي كه در اين بافت مشاهده مي شود، سلولهاي اين بافت را در دو گروه تقسيم بندي مي كنند:

1 – فيبرها يا الياف Fibers

سلولها كشيده و نسبتاً دراز با طول تقريباً يكنواخت و مرده مي باشند، كه دو انتهاي آنها سوزني و باريك مي شود. ديواره ثانوي اين سلول ها ضخيم بوده و محوطه دروني سلولها (لومن) معمولاً به صورت مجراي باريكي مشاهده ميشوند و در بين سلولها فضاي خالي ديده نمي شود. سلولها از طريق منافذي به نام لان با هم ارتباط دارند. الياف معمولاً به صورت دستجاتي در نزديكي آوندهاي چوبي و آبكشي مستقر مي باشند و روي اين اصل، به نام الياف چوبي و آبكشي معروف مي باشند. فيبرهايي كه دستجات آوندي را در تك لپه‌ها محصور مي كنند، غلاف آوندي      (Bundle sheat) ناميده مي شوند.

2 – اسكلرئيدها Sclereids

برخلاف فيبر، شكل سلولهاي اسكلرئيد بسيار متنوع و گاه عجيب است و بسياري از آنها به صورت انفرادي در ميوه‌ها،‌ گلبرگها و برگها قابل مشاهده مي باشند و از اينرو به عنوان يك Idioblast تلقي مي شوند (سلولي كه در ميان سلولهاي تشكيل دهنده بافتي واقع شود كه ويژگي كاملاً متفاوتي باهم دارند) سلولهاي اسكلرئيدي بالغ ديواره ثانوي سختي داشته و كاملاً مرده اند. جنس ديواره‌ها از ماده اي به نام ليگنين است.

انواع اسكلرئيدها

1 – اسكلرئيدهاي سنگي Brachysclerieds

سلولهاي سخت سنگي (Stone cells)  شيبه سلولهاي پارانشيمي بوده و ايزوديامتريك مي باشند و معمولاً بطور انفرادي در ساختمانهايي نظير ميوه‌ها (مثل به و گلابي) يافت مي شوند. فضاي دخلي اين سلولها لان يا پونكتاسيون ناميده مي شود.

2 – اسكلرئيدهاي استخواني Osteoscleroids

اسكلرئيدهاي استخواني شكل كه معمولاً بطور انفرادي در برگها و دانه‌ها يافت مي شوند. معمولاً دانه لوببا و باقلا چنين اسكلرئيدهايي را در ساختمان خود دارا مي باشند.

3 – اسكلرئيدهاي ستاره اي Asterosclereids

اسكلرئيدهاي ستاره اي كه در برخي گياهان يافت مي شوند. گاه در بافت برگي از اپيدرم فوقاني تا اپيدرم تحتاني امتداد دارند. اين سلولها در برگ چاي قابل مشاهده اند.

فهرست مطالب:

بافت شناسي   .................................................................................... .................................................................   1

انواع بافت   ................................................................................ ................................ .............................  1 

الف – بافت هاي مريستمي  .......... .......................................................................... ...........................................   1

تقسيم بندي بافت هاي مريستمي   .............................................. ..........................................................................   2

ب – بافت هاي غير مريستمي يا دائمي   .............. ............................... ...............................................................   3

1 – بافت ساده   .............................................................................. .............................................. ....................   3

پارانشيم   .............................................. .............................................. .............................................. ...............   3

انواع بافت پارانشيم ............................... ..............................................................................................................   3  

بافت كلانشيم  ....................................................................... ..............................................................................   4

انواع بافت كلانشيم   ........................................................ .................................... .............................................    5  

اسكلرانشيم   ...................................................... .............................................. ..................................................   5

انواع بافت اسكلرانشيم   ......................................... .............................................. ..............................................   5  

بافت ترشحي   ............................................................................. .......................................................................   6

انواع بافت ترشحي   ....................... ............................................. .......................................................................   7

2 – بافت مركب   .................................................................................................................................................  9

بافت هاي هادي (هدايت كننده)   .........................................................................................................................   9

بافت آوند چوبي   ............................... .............................................. ................................................................   9

بافت آوند آبكش   ........................ .............................................. .....................................................................   13

بافت محافظ   ............................. .............................................. .......................................................................   15

1 – بافت اپيدرم يا روپوست   ................................................... .......................................................................   15

2 – بافت پريدرم .............................................. ................................................................................................   16

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jozveh_728439_5489.zip132.8k

دانلود جزوه بيماري هاي حبوبات

دانلود جزوه بيماري هاي حبوبات بيماري هاي عمومي حبوبات 1 – بيماري تار عنكبوتي حبوبات  Web blight عامل بيماري : فرم غير جنسي Rhizoctonia solani   فرم جنسي Thananthephorus cucumeris اين قارچ دامنه ميزباني بسيار وسيعي دارد و تقريباً به همه حبوبات حمله مي‌كند. علايم كلي آن شامل مرگ گياهچه، پوسيدگي بذر و ريشه و نيز مرگ گياه بالغ است. هنگاميكه اين قارچ به قسمتهاي هوايي گياه حمله مي‌كند، علايمي شبيه به خسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,200 تومان

دانلود جزوه قارچ شناسي و بیماری هاي قارچي در گیاهان

دانلود جزوه قارچ شناسي و بیماری هاي قارچي در گیاهان علم مطالعه و شناسايي قارچها را قارچ شناسي يا Mycology مي نامند. پايه گذار علم قارچ شناسي، ميشلي Micheli   است. قارچ ها موجوداتي يوكاريوت مي باشند كه در سلسله اي مجزا به نام Fungi قرار داشته و مهمترين عوامل بيماريزا در گياهان مي‌باشند. سابقاً قارچها در سلسله گياهان مورد مطالعه قرار مي گرفتند، ولي مطالعات اخير آنها را به جانوران نزديكتر ميداند. اين موجودات معمولاً ميكروسكوپي بوده و بي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه