فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود جزوه بيماري هاي حبوبات

دانلود جزوه بيماري هاي حبوبات

بيماري هاي عمومي حبوبات

1 – بيماري تار عنكبوتي حبوبات  Web blight

عامل بيماري : فرم غير جنسي Rhizoctonia solani   فرم جنسي Thananthephorus cucumeris

اين قارچ دامنه ميزباني بسيار وسيعي دارد و تقريباً به همه حبوبات حمله مي‌كند. علايم كلي آن شامل مرگ گياهچه، پوسيدگي بذر و ريشه و نيز مرگ گياه بالغ است. هنگاميكه اين قارچ به قسمتهاي هوايي گياه حمله مي‌كند، علايمي شبيه به خسارت كنه‌ها در آن نمايان مي‌شود كه از اينرو آن را Web blight گويند. علايم زيرزميني در همه حبوبات يكسان و شامل پوسيدگي ريشه و طوقه است. علايم هوايي تاحدي در حبوبات متفاوت است. در عدس برگهاي گياهان مبتلا برنگ ارغواني تا بنفش درمي‌آيد. در نخود سفيد برگها زرد شده و سريعاً فرومي‌ريزند و گياه از پاي درمي‌آيد. در لوبيا گياه ضعيف شده و پژمرده مي‌شود.

كنترل

1 – ضدعفوني بذر با سمومي چون PCNB

2 – آيش و تناوب زراعي

3 – كشت نبايستي عميق صورت گيرد. مي‌توان كشت را سطحي انجام داده و بعداً روي آن خاك‌دهي نمود.

2 – بيماري پوسيدگي خشك ريشه حبوبات

عامل: در لوبيا Fusarium solani f.sp. phaseoli  در نخودفرنگي  F. solani f.sp. pisi  در باقلا    F. solani f.sp. fabae

در گياهان مبتلا به اين قارچ پوسيدگي ريشه ديده مي‌شود. ريشه اصلي بصورت خشك مي‌پوسد و گياه كوتوله و ضعيف مي‌شود. دامنه ميزباني اين قارچها محدود مي‌باشد. بقاي قارچ بصورت كنيدهاي بزرگ با جداره بيروني ضخيم مي‌باشد.

كنترل :

1 – استفاده از ارقام مقاوم و تناوب زراعي با گياهاني مثل چغندر3 تا 4  سال

2 – جلوگيري از متراكم‌كاري براي تهويه بيشتر

3 – دفن بقايا با انجام شخم

3 – بيماري پوسيدگي آبكي ريشه حبوبات

اين بيماري بويژه در مراحل گياهچه‌اي بوجود مي‌آيد و توسط گونه‌هاي مختلف قارچ Pythium  بوجود مي‌آيد. از روشهاي مقابله با آن مي‌توان به ضدعفوني بذر و ايجاد زهكشي براي كم‌كردن رطوبت در مزرعه اشاره نمود.

4 – پژمردگي آوندي فوزاريومي حبوبات

در لوبيا               Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli

در باقلا               Fusarium oxysporum f.sp. fabae

در نخود سفيد       Fosarium osysporum f.sp. ciceri

در نخود فرنگي     Fusarium oxysporum f.sp. pici

كه در سيستم آوندي اختلال ايجاد نموده و سبب بوجود آمدن پژمردگي مي‌گردد. در ايران اين بيماري تنها بر روي نخود سفيد گزارش شده است. اين قارچها از لحاظ ميزباني بسيار اختصاصي بوده و تنها به گياه مربوط به خود حمله‌ور مي‌شوند.

كنترل

1- آيش و تناوب

2 – استفاده از ارقام مقاوم

5 – پوسيدگي ذغالي حبوبات (به پوسيدگي ذغالي لوبيا مراجعه شود)

بيماري هاي لوبيا

الف – بيماريهاي قارچي لوبيا

1 – بيماري زنگ لوبيا                                                                                                                                                    bean rust 

عامل بيماري           Uromyces phaseoli

اين بيماري از بيماريهاي مهم لوبياست كه درصورتيكه شرايط شيوع آن در اوايل فصل فراهم شود، مي‌تواند تمام محصول را از بين ببرد. در ايران نواحي شمال و آذربايجان و .... شيوع دارد.

جوشهاي زنگ در همه بخش‌هاي هوايي گياه ديده مي‌شوند. جوش ها دايره‌اي شكل بوده و رنگ آنها قهوه‌اي است و روي غلافهاي ميوه هم ديده مي‌شود. برگ ها شديداً فرو مي‌ريزند. قارچ عامل بيماري يك ميزبانه است و تمام طول دوره زندگي خود را روي لوبيا سپري مي‌كند و فاقد ميزبان حدواسط است. تمام مراحل از 5 مرحله اسپوري زنگ‌ها در اين زنگ ديده مي‌شود و تنها مرحله ائسيدي بندرت ديده مي‌شود. قارچ در مناطق سرد بصورت تليوسپور زمستانگذراني مي‌كند. در طول فصل اورديوسپورها پخش شده و آلودگيهاي ثانوي را باعث مي‌شوند. قارچ عامل بيماري بذرزاد نيست. تليوسپورهاي اين زنگ يك سلولي مي‌باشد.

كنترل

1 – استفاده از ارقام مقاوم و تناوب زراعي طولاني مدت

2 – شخم بقاياي محصول پس از برداشت براي از بين بردن تليوسپورها

3 – سمپاشي بمحض بروز علايم (7 روز يكبار تا 4 هفته قبل از برداشت) با زينب، مانب، كلرتالونيل، گوگرد و اكسي كاربوكسين.

2 – بيماري آنتراكنوز لوبيا

عامل بيماري:  فرم غير جنسي Colletotrichum lindemathianum فرم جنسي Glomerella cingulata

اين بيماري نيز از نقاط مختلف كشور گزارش شده است. مشخص‌ترين علايم بيماري شامل لكه‌هاي بزرگ سياه و فرورفته بر روي غلاف ها مي‌باشند كه حاوي نقطه‌هاي سياهرنگي مي‌باشند كه در اصل آسروول‌هاي عامل بيماري مي‌باشند. آسروول‌ها حاوي كنيدي‌هايي 2 سلولي مي‌باشند كه براي آزاد شده نياز به آب دارند، چراكه در يك ماده ژلاتيني كه محتوي مواد غذايي است، قرار دارند. اين كنيدي‌ها با حشرات، وسايل كشاورزي، لباس و حيوانات و ... پخش شده و به ساير گياهان منتقل مي‌شوند. اين بيماري بذرزاد است و مي‌تواند در بقايا نيز زمستانگذراني نمايد. اين قارچ در فرم جنسي توليد پرتيس مي‌كند.

كنترل

1 – شخم بقاياي گياهي پس از برداشت

2 – تناوب زراعي 3 – 4 ساله يا بيشتر

3 – استفاده از زمين هاي زهكشي شده براي كاشت و تهويه مناسب مزرعه با عدم متراكم كاري و كنترل علف هاي هرز

4 –كاشت بذور سالم

5 – استفاده از ارقام مقاوم به بيماري

6 – بكاربردن قارچكش‌هايي مثل مانب، مانكوزب، تيرام، محلول بوردو و بنوميل، ابتداي ظهور گلها، اواخر گلدهي و مرحله‌اي كه غلاف‌ها پر مي‌شوند.

7 – خيس كردن بذور در آب داغ (15 ساعت در 22-18 درجه سانتيگراد و سپس 25 دقيقه در 47 درجه)

8 – ضدعفوني بذر با محلول تيرام (2/0% و 50 درجه بمدت 24 ساعت)

3 – پوسيدگي سفيد (كپك سفيد) لوبيا                                                 White rot of bean

عامل بيماري                                                          Sclerotinia sclerotium

پوسيدگي سفيد يا پژمردگي اسكلروتينيايي به 64 خانواده گياهي حمله‌ور مي‌شود. علايم بيماري معمولاً 7 روز پس از ظهور شكوفه‌ها و گلها ظاهر مي‌شود. پوسيدگي‌هاي آبكي همراه با پوشش پنبه‌اي قارچ روي شاخه‌ها و برگ‌ها بوجود مي‌آيد كه معمولاً اسكلروت‌هاي سياه و سخت قارچ را بهمراه دارد. با پيشرفت بيماري، كل گياه پژمرده شده و از بين مي‌رود. اسكلروت ها روي خاك زنستان گذراني مي‌كنند و بعداً در شرايط مناسب جوانه زده و آپوتيس هاي كوچك شيپوري شكل را بوجود مي‌آورند كه حاوي آسك و آسكوسپورها مي‌باشد. آسكوسپورها گياهان جديد را آلوده مي‌كنند. همچنين لوبيا مي‌تواند از آسكوسپورهايي كه روي گياهاني از قبيل علف هاي هرز توليد مي‌شود، آلوده شود.

كنترل

1 –تناوب زراعي و شخم بقايا زياد كارساز نيست چرا كه اسكلروت هاي سخت جان 3 تا 4 سال در خاك باقي مي‌مانند.

2 – تهويه مزرعه با عدم متراكم كاري گياهان

3 –غرقاب كردن مزرعه بعد از برداشت به مدت23 تا 45 روز براي از بين بردن اسكلروت ها

4 – حداقل آبياري در زمان داشت

5 – روشهاي سمپاشي مطمئني براي اين بيماري ارائه نشده است. اما سمپاشي خاك اغلب نتيجه بهتري ميدهد كه با بنوميل، تيوفانات متيل، دايكلون، PCNB، ايپروديون و تيابندازول مي‌تواند انجام شود.

 شامل 5 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,200 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jozveh_728425_6262.zip10.7k

دانلود جزوه قارچ شناسي و بیماری هاي قارچي در گیاهان

دانلود جزوه قارچ شناسي و بیماری هاي قارچي در گیاهان علم مطالعه و شناسايي قارچها را قارچ شناسي يا Mycology مي نامند. پايه گذار علم قارچ شناسي، ميشلي Micheli   است. قارچ ها موجوداتي يوكاريوت مي باشند كه در سلسله اي مجزا به نام Fungi قرار داشته و مهمترين عوامل بيماريزا در گياهان مي‌باشند. سابقاً قارچها در سلسله گياهان مورد مطالعه قرار مي گرفتند، ولي مطالعات اخير آنها را به جانوران نزديكتر ميداند. اين موجودات معمولاً ميكروسكوپي بوده و بي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه