دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود جزوه الكتريسيتة ساكن

دانلود جزوه الكتريسيتة ساكن

نيروي بين دو بار: نيرويي كه دو بار q2,q1 از فاصله r بر هم وارد مي كنند طبق قانون عمل و عكس العمل با هم مساوي بوده و از رابطه زير بدست مي آيد.

:K ثابت كولني       :r فاصله بين دو بار (متر)     :q بار الكتريكي (C )

اگر دو بار هم نام باشند يكديگر را دفع و اگر ناهمنام باشند (يكي مثبت و ديگري منفي) يكديگر را جذب مي كنند.

تذكر: چون در رابطه فوق كميت جرم وجود ندارد پس جرم بارها نقشي در محاسبه نيروي بين آنها ندارد. واحد اصلي بار كولن است پس تبديل واحدهاي زير را يادآوري مي كنيم.

H مثال 1: دو بار q2,q1 كه به ترتيب  مي باشند در فاصله 3cm از هم قرار دارند اگر جرم بار q1، سه برابر جرم بار q2 باشد، نيروي بين دو بار چند نيوتن بوده و شتابها را مقايسه نماييد.

J نكته 1:

H مثال 2: دو بار مساوي q2,q1 از فاصله r بر هم نيروي f وارد مي كنند اگر يكي از بارها را نصف و فاصله را 3 برابر كنيم نيروي جديد چند f مي شود؟

H مثال 3: دو بار مساوي q2,q1 از فاصله r بر هم نيروي f وارد مي كنند اگر 2 ميكروكولن از يكي از بارها كم كرده و به ديگري اضافه نماييم نيروي جديد  مي شود اين بارهاي مساوي چند ميكروكولن بوده اند؟

روش حل تستهاي نيرو: براي حل تستهايي كه بارها روي خط واصل قرار دارند يا در گوشه ها و مركز شكلهاي هندسي هستند مراحل زير را طي مي كنيم.

1- ابتدا بايد نيروي وارد از طرف بار q1 بر روي بار q3 را محاسبه كنيم و تعيين كنيم كه اين نيرو جاذبه است يا دافعه. اگر جاذبه بود، سرفلش يا انتهاي برداري كه در محل q3 است به طرف q1 مي باشد و اين نشان مي دهد كه q3 به طرف q1­ جذب مي‌شود و اگر دافعه باشد سر فلش از q1 دور مي شود. اين نيرو را f13 مي ناميم

2- مرحله اول را براي بار q2 نيز تكرار مي كنيم اين نيرو را f23 مي ناميم.

3- اگر اين بردارها (f23,f13) همسو بودند آنها را جمع و اگر ناهمسو بودند از هم كم مي كنيم تا برايند بدست آيد.

H مثال 4: در دو حالت مختلف ابتدا بار q3 را مطابق (شكل الف) در 1cm سمت چپ بار q1 و سپس مطابق (شكل ب) در 1cm سمت راست بار q1 قرار داده ايم برايند نيروها در كدام حالت كمتر است؟ (بارها ميكروكولن است)

يادآوري: شرط تعادل كليه اجسام و يا يك ذره باردار اين است كه دو نيروي مساوي ناهمسو به آن وارد شود در اينصورت برايند آنها صفر مي شود و آن بار به صورت ساكن و تعادل قرار مي گيرد.

J نكته 2: اگر بخواهيم بار سومي مثل q3 را تحت تأثير نيروهاي وارد از طرف بارهاي q1 و q2 به تعادل برسانيم طوري كه در حال سكون باشد دو حالت زير را در نظر مي‌گيريم.

1- اگر دو بار q2,q1 همنام باشند بار q3 مي تواند در نزديكي بار كوچكتر (از لحاظ قدر مطلقي) در نقطه اي بين فاصله دو بار به تعادل برسد.

2- اگر بارهاي q2,q1 ناهمنام باشند بار q3 در نزديكي بار كوچكتر و در نقطه اي خارج از فاصله بين دو بار به تعادل مي رسد.

H مثال 5: در چند سانتي متري بار كوچكتر بار q3 به تعادل مي رسد؟

J نكته 3:

H مثال 6: در چند سانتي متري بار كوچكتر بار سوم مي تواند به حالت سكون باشد؟

يادآوري: هرگاه دو بردار مساوي باشند برايندشان از رابطه زير بدست مي آيد اما به طور خلاصه اگر زاويه بين اين دو بردار به تريتب 60 و 90 و 120 باشد برايند به ترتيب  و  و f مي باشد. f يكي از بردارهاي مساوي است.

H مثال 7: در شكل زير هر ضلع مثلث 3cm است برايند نيروهاي وارد بر بار q3 چند نيوتن است؟

H مثال 8: در شكل زير برايند نيروهاي وارد بر بار q3 چند نيوتن است؟

ميدان الكتريكي: در اطراف هر بار الكتريكي ميدان الكتريكي وجود دارد كه توسط خطوطي نشان داده مي شود مي توانيم بردار ميدان را جايگزين اين خطوط كنيم بردار ميدان براي بار مثبت رو به بيرون و براي بار منفي رو به داخل بار است.

در شكل الف يك دو قطبي الكتريكي (كه بارهاي مثبت و منفي مساوي دارند) و در شكل ب خطوط ميدان الكتريكي بارهاي مثبت و منفي را مي بينيد كه بار مثبت بزرگتر است زيرا تراكم خطوط در نزديكي بار مثبت بيشتر است.

مفهوم ميدان الكتريكي: در شكل زير يك دايره، ميدان الكتريكي ناشي از بار q را نشان مي دهد اين ميدان به بار +q0 نيرو وارد مي‌آورد. (بار +q0 بار آزمون است كه باري بسيار كوچك و مثبت فرض مي شود از ميدان الكتريكي اين بار صرفنظر مي‌شود). هرچه بار q0 از بار q دورتر شود، ميدان كاهش پيدا مي كند. بنابراين نيروي وارد بر اين بار نيز كمتر مي شود. مي بينيد كه نيروي f با بردار ميدان E همسو است زيرا بار q0 مثبت است.

در حل تستهاي ميدان روش 90 كاربردي ندارد زيرا فقط يك بار داريم. واحد ميدان را با نيوتن بر كولن نشان مي‌دهند.

روش حل تستهاي ميدان كه داراي شكل هستند:

1- ابتدا بار +q0 (بار آزمون) را در نقطه مورد نظر (به طور فرضي) قرار مي‌دهيم (بقيه مراحل از اين به بعد شبيه نيروهاست).

2- اثر جاذبه يا دافعه را به صورت بردارهايي روي بار q0 نشان مي دهيم (به صورت بردار ميدان نشان مي دهيم ).

H مثال 9: در فاصله 2cm از بار q ميدان الكتريكي 36 نيوتن بر كولن است اگر 4cm ديگر از اين نقطه در همان راستا دور شويم ميدان الكتريكي چند نيوتن بر كولن مي شود؟

H مثال 10: در وسط فاصله بين دو بار برايند ميدانها چند نيوتن بر كولن است؟

J نكته 4: با حل مثال 10 نتيجه مي گيريم كه اگر فواصل با هم مساوي باشند (وسط پاره خط ها) ميدانها با بارها متناسب هستند يعني اگر بار q1 ميدان 107 ايجاد مي كند بار q2 كه مقدارش 4 برابر q1 است ميدان  ايجاد مي كند سپس چون (q2=4q1) است بنابراين (E2=4E1) است در نقاطي مانند مركز مربع يا دايره و محل تقاطع ميانه هاي ملث متساوي الاضلاع نيز بارها با ميدانها متناسب هستند زيرا فاصله اين نقاط تا گوشه هاي جسم به يك اندازه است.

H مثال 11: اگر بار q در مركز مربع ميدان E ايجاد كند ميدان برايند ناشي از 4 باري كه در گوشه ها قرار دارند درمركز مربع چند E است؟

H مثال 12: سه بار نقطه اي همنام و مساوي در سه نقطه C,B,A قرار دارند اگر AC=BC=AB باشد شدت ميدان الكتريكي در مركز دايره چند نيوتن بر كولن است؟

 شامل 12 صفحه فایل word قابل ویرایشپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jozveh_728369_8830.zip28k