فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود جزوه آموزشی امور فنی بیمه شدگان

دانلود جزوه آموزشی امور فنی بیمه شدگان

امور مربوط به حوزه تعهدات كوتاه مدت

1- كمك ازدواج

كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايطي خاص براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي گردد (بند 11 ماده 2 ق.ت.1)

مشمولين قانون تأمين اجتماعي از كمك هاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوطه برخوردار خواهند شد (تبصره ماده 3 ق.ت.1)

به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي كند مبلغي معادل يكماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير به عنوان كمك ازدواج پرداخت مي گردد :

الف) در تاريخ ازدواج (عقد ثابت ) رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد.

ب) ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را در سازمان پرداخته باشد.

ج) عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد

مشمولين دريافت كمك ازدواج بيمه شدگان اجباري ميباشند.

توجه: درصورت استحقاق طرفين عقد، كمك‌ ازدواج به هردوبيمه شده پرداخت خواهد شد.

مدارك مورد نياز:

 • اصل و تصوير صفحات مورد نياز عقدنامه
 • اصل و تصوير صفحات اول و دوم بيمه شده و همسر وي
 • فرم تعهد بيمه شده مبني بر اولين ازدواج

مبلغ قابل پرداخت : مجموع حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ظرف دو سال قبل از تاريخ ازدواج تقسيم بر 24

توجه : درصورتيكه مبلغ كمك ازدواج از حداقل دستمزد تاريخ ازدواج كمتر باشد به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزايش مي يابد.

نكات مهم :

الف) چنانچه تاريخ عقد ازدواج در ايام سربازي باشد و پس از پايان خدمت سربازي بيمه شده به همان كارگاهي كه قبل از سربازي در آن اشتغال داشته مراجعه و مشغول بكار گردد ، قطع ارتباط بيمه شده با كارگاه محسوب نمي گردد.

ب) مرخصي بدون حقوق چنانچه داراي مستندات باشد ، قطع ارتباط محسوب نمي‌گردد.

ج ) جهت دريافت كمك ازدواج محدوديت زماني وجود ندارد.

د) همكاران سازمان مشمول دريافت كمك ازدواج برابر ماده 85 قانون خواهند بود.

هـ) بخشنامه هاي صادره مرتبط عبارتند از : 168 – 178- 502 – 1/502 – 562 – 1/562 و 3 تلخيص شده

2- كفن و دفن

كمك هزينه كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امور را بعهده مي گيرند پرداخت مي‌گردد (بند 18 ماده 2 ق.ت.1) و نيز هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پرداخت خواهد شد. (ماده 84 ق.ت .1)

مشمولين دريافت هزينه كفن و دفن

 • بيمه شدگان اجباري
 • بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي كه مشمول پرداخت حق سرانه درمان نباشند.
 • مقرري بگيران بيمه بيكاري
 • مشمولين قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني كه فوت آنان بدليل حوادث ناشي از كار باشد.

مدارك مورد نياز:

 • دفترچه درماني متوفي كه بايد ابطال گردد.
 • فيش صورتحساب كفن و دفن جهت كنترل عدم استفاده از كمك هزينه در بهشت زهرا

دريافت كنندگان كمك هزينه كفن و دفن

 • همسر بيمه شده
 • فرزندان بيمه شده
 • پدر يا مادر بيمه شده
 • درصورت نبودن افراد فوق ، مبلغ كمك هزينه به وراث قانوني تعيين شده در انحصار وراثت

مبلغ هزينه كفن و دفن

الف) از تاريخ 4/8/81 به بعد در شهرهاي با جمعيت كمتر از 500000 نفر 750000 ريال

ب) ازتاريخ 4/8/81 به بعد در شهرهاي با جمعيت بيشتر از 500000 نفر 1000000 ريال

توجه :

همكاران سازمان مشمول دريافت هزينه كفن و دفن نخواهند بود و دستورات اداري حوزه واحدهاي اداري و مالي ملاك اقدامات مي‌باشند.

 • كمك بارداري

قوانين مرتبط :

الف) بيماري ، وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي نمايد يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال بكار مي‌شود با اين كه موجب هر دو در آن واحد مي گردد (بند 7 ماده 2 ق.ت.1)

ب) غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام بارداري ، بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي شود. (بند9 ماده 2 ق.ت.1)

ج) بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه ظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي تواند بشرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري استفاده نمايد. كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده 63 قانون ميباشد كه حداكثر براي مدت 12 هفته جمعاً قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد. (ماده 67 ق.ت1)

مدارك مورد نياز:

 • اصل گواهي استراحت پزشكي
 • گواهي ولادت يا شناسنامه فرزند
 • تأييد استراحت هاي دوران بارداري قبل از زايمان و متصل به زايمان توسط شوراي پزشكي با حضور پزشك متخصص زنان و زايمان (درحد مقرر در قانون نياز به تأييد ندارد)

شرايط احراز :

 • دارا بودن 60 روز سابقه پرداخت حق بيمه ظرف يكسال قبل از زايمان
 • بيمه شده قبل از شروع استراحت مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد.
 • در دوره استراحت مشغول به كار نبوده و با كارفرما قطع رابطه ننموده باشد.
 • چنانچه استراحت پزشكي در اثناء اشتغال در كارگاه ارائه گرديده و پس از تعطيلي كارگاه نياز استراحت تداوم يابد ، پذيرش و رسيدگي به آن طبق مقررات بلامانع خواهد بود.

مبلغ قابل پرداخت :

پرداخت غرامت دستمزد كمك بارداري :

روزهاي استراحت بدون كسر سه روز *        * ميانگين دستمزد 90 روز قبل از شروع استفاده از بارداري (ماده 67)

پرداخت غرامت دستمزد استراحت بارداري :

روزهاي استراحت با كسر سه روز *           يا          * ميانگين دستمزد 90 روز قبل از شروع استراحت پزشكي دوران بارداري

نكاتي چند درخصوص مدت پرداخت و محاسبه كمك بارداري :

 • استراحت هاي زايمان كه به دلايلي ثابت شود شيردهي فرزند مطرح نبوده و يا فرزند بيمه شده فوت نموده باشد كمك بارداري مطابق ماده 76 قانون بمدت 84 روز قابل پرداخت خواهد بود.
 • براساس مصوبه مورخ 12/4/86 مجلس شوراي اسلامي مدت استراحت دوران بارداري زايمان و شيردهي از تاريخ 31/5/86 (لازم الاجراء شدن قانون مذكور) از 4 ماه به 6 ماه و براي زايمانهاي 3 قلو و بيشتر يكسال افزايش داده شده است .
 • با عنايت به اينكه استفاده از دوران بارداري بيش از حد مقرر در هر ماده 67 با هدف افزايش مدت شيردهي مادران صورت پذيرفته بنابراين حداقل سه ماه از غرامت دستمزد متعلقه براي زايمانهاي يك و دو قلو و 9 ماه از زايمانهاي سه قلو و بيشتر بايد پس از وقوع زايمان منظور گردد.
 • درصورتيكه بارداري بيمه شده منجر به زايمان يك ـ دو ـ سه قلو و بيشتر گرديده باشد و فرزند و مادر در قيد حيات باشند نيازي به تأييد پزشك متعمد و همچنين اخذ گواهي شيردهي نخواهد بود و گواهي ولادت و يا شناسنامه نوزاد و يا نوزدان جهت پرداخت كفايت مي نمايد.
 • باستناد قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 28/2/73 كمك بارداري حداكثر بابت سه فرزند قابل پرداخت ميباشد.
 • براساس مصوبه مورخ 24/6/81 هيئت وزيران چنانچه بيمه شده زن در طول بارداري به عوارضي دچار شود كه سلامتي مادر و فرزند را تهديد نمايد و طبق نظر پزشك معالج به استراحت پزشكي قبل از شروع استراحت زايمان نياز داشته باشند استراحت تجويزي بدون توجه به مدت آن در صورت تأييد مراجع ذيربط ، مشمول استفاده از غرامت دستمزد ايام بارداري خواهد بود.
 • در موارديكه استراحت قبل از زايمان مورد تأييد مراجع ذيربط واقع نگردد و اين امر مانعي در پرداخت استراحت زايمان مقرر در قانون شود استراحت زايمان بر مبناي متوسط دستمزد قبل از شروع استراحت تأييد نشده قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

بخشنامه ها و دستورالعملهاي مرتبط : بخشنامه هاي 618- 1/618- 625- 1/62

دستورالعملها 26606/5000 مورخ 9/3/84 و 34086/5000 مورخ 11/4/85 و 58743/5000 مورخ 12/6/86

 • غرامت دستمزد بيماري

قوانين مرتبط

 • بيماري وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي‌شود يا اين كه موجب هر دو در آن واحد مي گردد. (بند7 ماده2ق.ت1)
 • غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به كار و عدم ديافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي شود. (بند 9 ماده 2 ق.ت.1)
 • بيمه شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توانبخشي قرار مي گيرند و بنا به تشخيص سازمان خدمت درماني ، موقتاً قادر به كار نيستند به شرط عدم اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت :

الف) بيمه شده براثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه اي تحت درمان قرار گرفته باشند.

ب) درصورتيكه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام بيماري مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد. (ماده 59ق.ت.1)

 • مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري از اولين روزي كه بيمه شده قادر به كار نباشد پرداخت خواهد شد و درصورتيكه بيمار در بيمارستان بستري نشود از روز چهارم پرداخت خواهد شد . پرداخت غرامت دستمزد تا زمانيكه بيمه شده به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار نبوده و به موجب مقررات اين قانون ازكارافتاده شناخته نشده باشد ، ادامه خواهد يافت . غرامت دستمزد بيمه شده اي كه متأهل و يا متكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت مي گردد و درصورتيكه متأهل و يا متكفل نباشد معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او مي باشد و چنانچه در بيمارستان بستري گرديده باشد معادل يك دوم خواهد بود. (ماده 62 ق.ت.1)
 • در مورد بيماريها با حوادث آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از شروع بيماري تقسيم به روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي‌كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از شروع بيماري تقسيم بر 90 مشروط به اينكه غرامت دستمزد اين مبلغ از غرامت دستمزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد مذكور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ايام بيماري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد. (ماده 63ق.ت.1)
 • در موارديكه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان تأمين خدمات درماني فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود. (ماده 64 ق.ت.1)

مشمولين دريافت

بيمه شدگان اجباري ـ مشمولين قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني كه استراحت پزشكي آنان بدليل حوادث ناشي از كار باشد.

مدارك مورد نياز :

 • اصل گواهي استراحت پزشكي (گواهيهاي پزشكي مبني برتحت نظر و يا درمان بودن و يا تجويز دارو و ... استراحت پزشكي تلقي نمي گردد.
 • پاسخ معرفي بكار
 • تأييد مراجع پزشكي سازمان با شرايط ذيل :
 • استراحت هاي تجويزي در هر نوبت 7 روز طي يكسال تا 15 روز براساس گواهي پزشك معالج
 • استراحت هاي مازاد برهفت روز در يك نوبت توسط پزشك معتمد
 • استراحت هاي تجويزي مازاد بر 15 لغايت 60 روز در سال توسط پزشك معتمد
 • استراحت هاي پزشكي مازاد بر 60 روز در سال توسط شوراي پزشكي

نحوه محاسبه و ميزان پرداخت:

الف) استراحت پزشكي افراد متأهل يا متكفل و بيمه شدگان زن متكفل و يا داراي رأي مراجع قضائي درخصوص كفالت فرزند:

     ــــ روزهاي استراحت با كسر يا بدون كسر سه روز * ميانگين دستمزد 90 روز قبل از شروع بيماري

ب) افراد مجرد و يا بيمه شدگان زن متأهل در صورتيكه معالجه آنان با بستري در بيمارستان همراه باشد :

ــــ  * روزهاي استراحت بدون كسر سه روز * ميانگين 90 روز قبل از شروع بيماري

ج) افراد مجرد يا بيمه شدگان زن متأهل درصورتيكه معالجه آنان بدون بستري شدن در بيمارستان باشد :

ـــ  * روزهاي استراحت باكسرسه روزاول*ميانگين دستمزد90وزقبل از شروع بيماري

توجه : غرامت دستمزد ايام بيماري در موارد زير بدون كسر سه روز اول پرداخت مي‌شود و غيراز آن با كسر سه روز قابل محاسبه خواهد بود:

الف) استراحت هاي همراه با بستري در بيمارستان حتي براي چندساعت يا جراحي‌هاي سرپائي

ب) درمواردي كه استراحت ارائه شده در ادامه بيماري قبلي بيمه شده باشد.

ج) استراحت هايي كه به دليل حادثه ناشي يا غيرناشي تجويز شده باشد.

نكات راهبردي :

 • غرامت دستمزد جانبازاني كه در كارگاههاي مشمول قانون كار شاغل ميباشند بعهده دولت بوده كه از طريق سازمان پرداخت و سپس از طريق اداره كل امور مالي از دولت وصول خواهد شد و پرداخت غرامت دستمزد آنان پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد جانبازان معادل صد درصد قابل پرداخت خواهد بود.
 • به استناد ماده 64 قانون ، سازمان درصورتي موظف به پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري خواهد بود كه كارفرماي بيمه شده براساس مقررات ديگري مكلف به پرداخت حقوق و مزاياي بيمه شده نباشد.
 • غرامت دستمزد مشمولين قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب سال 52 صرفاً در موارد حوادث ناشي ازكار قابل پرداخت خواهد بود ملاك محاسبه غرامت دستمزد حداقل دستمزد زمان شروع استراحت خواهد بود.
 • مدت غرامت دستمزد ايام بيماري قبل از 1/5/54 و بعد از 1/4/59 و سه روز اول بيماري كه كسر يا پرداخت نگرديده جزء سابقه كار و پرداخت حق بيمه محسوب مي‌گردد.
 • پروتز و اروتز

وسائل كمك پزشكي (پروتز و اروتز ) وسايلي هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كار مي‌روند (بند 10 ماده 2ق.ت.1)

پرداخت هزينه هاي مربوط به پروتز و اروتز و يا تحويل اين وسايل طبق ضوابطي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد نظارت خواهد رسيد . (ماده 28 آئين‌نامه اجرائي قانون الزام مصوب ارديبهشت 69)

تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد :

الف) حوادث و بيماريها                       ب) بارداري

ج) غرامت دستمزد                             د) ازكارافتادگي

هـ) بازنشستگي                                و) مرگ

ز) مقرري بيمه بيكاري

مشمولين دريافت:

 • بيمه شدگان اجباري و خانواده تحت تكفل آنان
 • مستمري بگيران و خانواده تحت تكفل آنان
 • مقرري بگيران بيكاري و خانواده تحت تكفل آنان

توضيح : پرداخت اين كمك به بيمه شدگان و مستمري بگيراني كه مشمول پرداخت حق سرانه درمان ميباشند و همچنين فرزندان چهارم به بعد مقدور نخواهد بود.

مدارك مورد نياز:

گواهي پزشك مرتبط درخصوص نياز مشمولين به پروتز و اروتز ـ فاكتور خريد

دوره پرداخت:

 • براي شيشه عينك طبي هر دو سال يكبار (از تاريخ پرداخت هزينه عينك يا آخرين شيشه عينك بابت يكي از انواع آن)
 • براي كنتاكت لنز هر ده سال يكبار (از تاريخ آخرين پرداخت)
 • براي سمعك هر ده سال يكبار و صرفاً بابت يك گوش از تاريخ آخرين پرداخت.
 • براي كفش طبي گلاب فوت هر دوسال يكبار و حداكثر تا پايان 15 سالگي .
 • تعويض چشم مصنوعي هر 5 سال يكبار (از تاريخ آخرين پرداخت)
 • براي ويلچر هر ده سال يكبار (از تاريخ آخرين پرداخت )
 • دست و پاي مصنوعي هر ده سال يكبار (از تاريخ آخرين پرداخت)

شايان‌ذكر است براي ساير پروتز و اروتزها هزينه مربوطه فقط يكبار پرداخت مي‌گردد.

مبناي احتساب دوره هاي تعيين شده :

هزينه پروتز عينك صرفاً بابت مستمري بگيران بازنشسته و ازكارافتاده كلي درصورتيكه از تاريخ آخرين پرداخت هزينه پروتز عينك آنان حداقل ده سال گذشته باشد حداكثر براي يكبار ديگر و بابت يكي از انواع آن قابل پرداخت مي باشد.

 • به منظور مساعدت با مستمري بگيران بازنشسته و ازكارافتاده كلي ، هزينه پروتز دست دندان در صورتيكه از تاريخ آخرين پرداخت هزينه پروتز مزبور به آنان حداقل ده سال گذشته باشد ، حداكثر براي يكبار ديگر با رعايت ساير شرايط قابل پرداخت خواهد بود.

شامل 50 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jozveh_726210_5600.zip76.5k

آخرین محصولات فروشگاه