دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود جزوه موج

دانلود جزوه موج

موج چيست؟ موجها با خود انرژي حمل مي كنند و انرژي را از نقطه اي به نقطه ديگر منتقل مي‌كنند مثلاً با بوق زدن مي توانيم امواج صوتي را از طريق ارتعاش لايه هاي هوا (سريعتر از حركت اتومبيل) به گوش شنونده برسانيم.

انواع موجها: به طور كلي دو دسته موج داريم الف - امواج الكترومغناطيسي كه در فيزيك پيش دو بررسي مي شوند و براي انتشار نياز به محيط مادي ندارند مثل نور ب - امواج مكانيكي كه نياز به محيط كشسان دارند مثل امواج صوتي.

محيط كشسان: محيطي كه پس از تغيير شكل به حالت اوليه باز مي گردد مثل فنر يا محيط آب. تغيير شكل ايجاد شده در چنين محيطي را تپ و انتقال تپ را انتشار مي گوييم . دياپازون چشمه موج است كه امواجي با دامنه و بسامد ثابت ايجاد مي كند.

يك موج چگونه ايجاد مي شود؟ در شكلهاي زير نحوه ايجاد يك موج را بررسي

مي‌كنيم. وقتي راستاي ارتعاش (نوسان) ذرات بر راستاي انتشار آنها عمود باشد موج

عرضي است مثل امواج سطح آب در شكل زير راستاي ارتعاش (بالا يا پايين) است

اما راستاي انتشار موج (چپ يا راست) است.

موج طولي: اگر راستاهاي ارتعاش و انتشار موازي باشند موج طولي است مانند شكل زير كه راستاهاي ارتعاش ذرات وانتشار آنها شرقي غربي است.

طول موج: مسافتي كه موج در طول يك دوره مي پيمايد طول موج (برحسب متر) است و هم ارز 360 درجه است.

 H مثال 1: اگر بسامد نوسان يك ذره 50 هرتز و سرعت انتشار موج  باشد طول موج چندسانتي متر است؟

موقعيت نقاط: در شكل زير فاصله افقي نقطه اي فرضي مثل m تا مبدأ   ايجاد موج را با x نمايش مي دهيم اگر موج از منبع توليد شود پس از پيمودن مسافت x به نقطه m مي رسد ممكن است كه نقطه m در هر جاي اين طناب باشد  پس x مقداري است متغير و مي تواند از  بزرگتر يا مساوي يا كوچكتر باشد و مدت زماني كه طول مي كشد تا موج به نقطهm برسد t است چون سرعت انتشار ثابت فرض مي شود پس x مانند حركت يكنواخت محاسبه مي شود.

H مثال 2: در شكل مقابل 0.01 ثانيه طول كشيده تا موج به نقطه m  برسد طول  موج و بسامد را تعيين كنيد

عدد موج: تغيير فاز (اختلاف فاز) ذره نوسانگر بازاي يك متر پيشروي در جهت انتشار موج است . با واحد راديان بر متر

H مثال 3: در يك حركت نوساني سرعت انتشار موج 120 متر بر ثانيه و بسامد 30Hz است عدد موج چند راديان بر متر است؟

اختلاف فاز: اگربخواهيم اختلاف فاز نقطه اي را با هر نقطه دلخواه ديگري مشخص كنيم بايد فاصله نقطه را در عدد موج ضرب كنيم.                 

H مثال 4: در شكل مقابل طول موج 3 متر است اختلاف فاز نقاط m و   تا مبدأ نوسان چند راديان است؟ موج پس از گذشت چه زماني از مبدأ ارتعاش به نقاط m  و  مي رسد؟ اختلاف فاز بين اين دو نقطه چند راديان است اگر سرعت پيشروي موج 25m/s باشد؟

H مثال 5: موجي فاصله بين دو نقطه از محيط انتشار را در مدت زماني برابر با  دوره طي مي كند اختلاف فاز بين اين دو نقطه چند راديان است؟ (سراسري رياضي 82)

تابع رياضي موج: در نوسان دستگاه (وزنه - فنر) ديديد كه با نوسان وزنه y هم تغيير مي كند يعني بعد قائم تغيير مي كند ولي در راستاي افق هيچگونه نوساني صورت نمي پذيرد و در واقع مقدار x براي تمام نقاط صفر است. اما در مورد نقاطي كه بر روي يك طناب در حال نوسان قرار دارند مي توان گفت كه هر نقطه (تا مبدأ نوسان) داراي فاصله افقي متفاوتي (x متفاوت) نسبت به نقاط ديگر است يعني x همه نقاط با هم فرق مي كند و همين طور فاصله قائم هر نقطه تا محور تعادل متفاوت است كه در اين مبحث آنرا باU (بجاي y) نمايش مي دهيم. بنابراين به يك تابع نياز داريم كه بتواند x و U را همزمان در قالب يك رابطه رياضي نمايش دهد.

در اين رابطه K عدد موج است و روي محور افقي همزمان مي توان x و t را نمايش داد. در شكل زير فاصله افقي نقطه c از xa و xb بيشتر است و  است و  است.

يادآوري مي شود كه  بود سپس تابع رياضي موج را به صورت زير نيز مي توان نوشت:

اگر موج در جهت پيشروي خود به نقطه مورد نظر برسد از علامت منفي و اگر خلاف جهت پيشروي اوليه به آن نقطه برسد (شكل ب ) علامت مثبت استفاده مي شود.

در شكل الف موج در مسير پيشروي خود به نقطه m مي رسد اما در شكل (ب) موج در خلاف جهت محور x ها منتشر مي شود پس مي نويسيم  :

H مثال 6: تابع موجي در SI به صورت  است. سرعت انتشار اين موج چند متر بر ثانيه و در چه جهتي است؟ (سراسري تجربي 83)

H مثال 7: موجي كه در معادله آن در SI به صورت  است، فاصله 20cm را در 0.02 ثانيه مي پيمايد، اين موج در هر دقيقه چند نوسان انجام مي دهد؟ (سراسري رياضي 83)

H مثال 8: در شكل زير اگر طول موج 2m باشد تابع رياضي را براي كليه نقاط و همچنين براي نقطه m  در سيستم SI بنويسيد.

J نكته 1:

H مثال 9: اگر سرعت انتشار موج در شكل زير 6 متر بر ثانيه باشد و با توجه به توابع رياضي داده شده براي دو نقطه a و b حداقل فاصله بين اين  دو نقطه چند سانتي متر است؟

آونگ ساده: مثل پاندول ساعتهاي قديمي ديواري و يا حركت يك تاب است كه حركت رفت و برگشتي ساده دارد و در ابتدا و انتهاي مسير سرعت آونگ صفر ولي در مركز نوسان بيشينه است.

J نكته 2: در مورد آونگها به موارد زير دقت كنيد:

الف- رابطه شتاب جاذبه با دوره تناوب معكوس است بنابراين هر چه از سطح زمين دورتر شويم دوره تناوب بدليل كاهش شتاب جاذبه افزايش مي يابد يعني مدت زمان بيشتري طول مي كشد تا آونگ يك رفت و برگشت كامل انجام دهد سپس كندتر كار ميكند.

ب- در سفينه هاي فضايي آونگ اصلا كار نمي كند زيرا شتاب نسبي جاذبه صفر است.

ج- با توجه به رابطه دوره تناوب جرم و سنگيني گلوله متصل به آونگ هيچ نقش در محاسبات ندارد.

H مثال 10 : طول آونگ ساده اي 40cm است پس از گذشت دو دقيقه چند نوسان كامل انجام مي دهد؟

H مثال 11: اگر آونگي در سطح زمين با طول L كار كند دوره اش T مي شود. طول آونگ را 4 برابر كرده و آنرا به اندازه 2 برابر شعاع زمين از سطح زمين فاصله مي دهيم دوره اش  مي شود. نسبت  چند است؟

H مثال 12: براي اينكه سرعت يك آونگ ساده از بيشترين مقدار براي اولين بار به صفر برسد زماني معادل 0.15 ثانيه وقت لازم است طول آونگ چند سانتي متر است؟

J نكته 3: اگر آونگ درون آسانسور باشد (درست مانند مبحث ديناميك) برايش شتاب نسبي مي نويسيم:

(+) بالا رفتن            (-) پايين آمدن          :a شتاب آسانسور

تطابق: اگر دو آونگ كند و سريع بطور همزمان و از يك سو و يك نقطه شروع به نوسان كنند. آونگ سريعتر جلو مي زند و دوباره به آونگ كند مي رسد سپس وقتي آونگ سريعتر مجدداً (بطور همسو با آونگ كندتر ) براي اولين بار به آن رسيد مي گوييم اولين تطابق رخ داده است. پس اگر كل زمان t باشد ممكن است n بار تطابق رخ دهد.

:n تعداد تطابق يا تعداد دوره هايي است كه آونگ سريعتر پيش افتاده است.

H مثال 13: دو آونگ ساده بطور همزمان و در يك سو با دوره هاي 4 و6 ثانيه از يك محل شروع به نوسان مي كنند پس از گذشت 24 ثانيه آونگ سريعتر چند دور بيشتر نوسان كرده است؟

شامل 11 صفحه فایل word قابل ویرایشپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jozveh_726143_9782.zip54.2k