فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود گزارش کارآموزی حقوق , رشته کارشناسی ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات

دانلود گزارش کارآموزی حقوق , رشته کارشناسی ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات

رشته کارشناسی : ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات  

موضوع کارآموزی : بررسی دعوی شرکت فرنود ترابر علیه شرکت سهامی خاص حمل و نقل بین المللی آذرخش نور مشهد به شمارۀ ثبت 13276 بخواسته 000/960/50 ریال در حق آقای مجید خواجوی

شرح اقدامات انجام شده : شرکت فرنود ترابری طی دادخواست تسلیمی به دادگاه تقاضای نموده است که آقای مجید خواجوی از سهامداران این شرکت می باشد که مبلغ 000/960/50 ریال از شرکت خوانده طلبکار می باشد و می بایست سهام شرکت خواندۀ توقیف تا بتوان طلب مذکور به نحوی وصول گردد.

پس از بررسی خواسته خواهان توسط دادگاه محترم ، موضوع به اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد ارجاع شدۀ که اجرای احکام مزبور طی نامه شمارۀ  از ادارۀ ثبت اسناد و املاک مشهد ( ناحیۀ 2 ) ، تقاضای بازداشت سهام شرکت خوانده را نموده است که در این رابطه ادارۀ ثبت مزبور برابر نامه شمارۀ  اعلام داشته :

« طبق مواد 39 و 40 ق . ت نقل و انتقال سهام از امور داخلی شرکت سهامی بوده و می باشد و این اداره هیچ گونه نظارتی بر امر فوق ندارد و بازداشت سهام مذکور از طریق این اداره مقدور نیست خواهشمند است مراتب به هیأت سیرۀ شرکت اعلام گردد »

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی :

در شرکتهای سهامی نقل و انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت می گردد و نقل و انتقال سهام بی نام به صورت قبض و اقباض می باشد و ادارات ثبت ( واحد ثبت شرکتها ) هیچ گونه نظارتی بر این شیوۀ ندارد و شرکت می بایست در سهام با نام پاسخگو باشد . که با توجه به این موضوع بازداشت سهام موصوف نیز در ثبت شرکت ها مقدور نمی باشد.

ارائه پیشنهاد : ------------

رشته کارشناسی : ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات   شماره پرونده آموزشی

موضوع کارآموزی : بررسی دعوی آقای محمود ملائی بطرفیت آقای علی اتابکی بخواسته انتقال رسمی سهام

شرح اقدامات انجام شده : خواهان طبق دادخواست تقدیمی به دادگاه اعلام داشته که ، خوانده 350 سهم خود را در شرکت سهامی خاص مجموعه فرهنگی ، تفریحی پیروزی مشهد به شمارۀ ثبت 16176 به اینجانب واگذار داشته است و خواستار صدور رأی مقتضی مبنی بر انتقال رسمی سهام مذکور می باشم . دادگاه9 در این خصوص تشکیل جلسه نموده است که خواندۀ مدعی گردیده فقط مالک یک سهم از یکصد سهم شرکت با توجه به اظهار نامه تقدیمی می باشم دادگاه پس از بررسی مدارک طرفین دعوا برابر رأی صادرۀ شمارۀ  اعلام داشته که دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی :

طرفین دعوی و بالاخص خواهان ( شاکی ) می بایست به دادگاه مدارک و مستندات واقع را ارائه دهد تا در تصمیم گیری و احقاق حق مؤثر باشد.

ارائه پیشنهاد : ------------

رشته کارشناسی : ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات   شماره پرونده آموزشی

موضوع کارآموزی : بررسی دعوی آقایان جهانگیر چنگیزیان و محمود ملائی به طرفیت آقای علی اتابکی سهامداران شرکت سهامی خاص مجموعه فرهنگی ، تفریحی پیروزی مشهد به شمارۀ ثبت 16176 به اجرای فرار تأمین و دلیل :

شرح اقدامات انجام شده : خواهان ها برابر درخواست تقدیمی به دادگاه اظهار داشته اند که : خواندۀ پرونده تحت بر خلاف نظر اینجانبان که 54 درصد ( اکثر ) سهام مجتمع مربوط به ما می باشد اقدام به انتشار آگهی در روزنامه مبنی بر عزل اینجانبان و بدون إذن ما در مورخۀ 16/12/80 ( تاریخ تشکیل جلسه ) نموده است و از دادگاه محترم تقاضای تأمین داریم ، دادگاه در وقت فوق العاده ای اجرای قرار تأمین دلیل در پروندۀ فوق را به عهدۀ مدیر دفتر دادگاه محول نموده که مدیر دفتر در معیت خواهانها به محل اجرای قرار تأمین دلیل واقع در مشهد بلوار پیروزی جنب بانک ملت عزیمت داشته اند عضو مجری قرار وضعیت موجود مجتمع را از نظر فیزیکی و مصالح صورتجلسه نموده است که خواهانها امضاء داشته اند ولی خوانده از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری نموده است . خواهانها تصویری مصدق شدۀ از تأمین دلیل مزبور را از دادگاه تقاضا داشته اند جهت ارائه به ادارۀ ثبت شرکتهای مشهد که موضوع تحقق یافته است و مضافاً اینکه خواهانها در دادخواست اولیه تقدیمی به دادگاه اعلام داشته اند که طبق مادۀ 17-اساسنامه دعوت مجمع بایستی توسط هیئت مدیره انجام شود.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی :

1-طبق مادۀ 120 ق . ت : رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت ادارۀ جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهم را در مواردیکه هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت نماید.

2- برابر مادۀ 91 و 92 ق . ت : بازرس یا بازرسان نیز می توانند نسبت به انتشار آگهی مجامع عمومی و نیز در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ای را منتشر نمایند.

3- بر اساس مادۀ 95 ق .ت :  از سهامداران شرکت در مواقع مقتضی پس از طی تشریفات لازم در ماده ی مزبور اقدام به انتشار آگهی دعوت بنمایند.

ارائه پیشنهاد : ------------

رشته کارشناسی : ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات   شماره پرونده آموزشی

موضوع کارآموزی : بررسی دعوی آقای مجید براتیان رحیمی علیه محمد تقی براتیان رحیمی بخواسته انتقال 10 سهم از یکصد سهم شرکت ماهرنگ سحر شرق به شمارۀ ثبت 13536

شرح اقدامات انجام شده : آقای مجید براتیان رحیمی طی دادخواستی تقاضای انتقال 10 سهم از یکصد سهم شرکت سهامی خاص ماهرنگ سحر شرق به شمارۀ ثبت 13536 را که متعلق به آقای محمد تقی براتیان رحیمی می باشد خواستار شده است که دادگاه محترم پس از بررسی موضوع خواسته و اظهارات طرفین و بررسی مدارک تسلیمی برابر دادنامه شمارۀ  ش 34 که قبلاً صادر شده است محکوم علیه محکوم به انتقال 10 سهم از کلیه سهم شرکت مزبور گردیده است که این امر پس از پیگیری خواهان منجر به صدور برگ اجرائیه گردیده که در برگه مزبور محکوم علیه محکوم به پرداخت 000/206/591/9 ریال در حق خواهان و عودت تعداد 10 سهم از شهام شرکت ماهرنگ سحر شرق گردیده است.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی :

چنانچه دادنامه ای صادر گردد خواهان می تواند اجرای آنرا از اجرای احکام تقاضا نماید که در اینصورت برگ اجرائیه علیه خوانده صادر خواهد شد و خواندۀ موظف به انجام محکوم به خواهد بود 

ارائه پیشنهاد : ------------

شامل 96 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
kar-amuzy_719250_1216.zip90.3k

آخرین محصولات فروشگاه