فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق انترو باكترياسه (Enterobacteriaceae)

دانلود تحقیق انترو باكترياسه (Enterobacteriaceae)

تحقیقات و بررسیهائیکه در اکثر نقاط دنیا به عمل آمده نشان می دهد که عوامل عفونتهای دستگاه ادراری زنان بیشتر آنتروباکتریاسه ها بوده و اکثر اعضای این خانواده از قبیل E.coli وآنتروباکتر ازعفونتهای ادراری زنان ایزوله می گردد...
شایعترین و مهمترین میکروارگانیسم عامل عفونت E.coli شناخته شده است
در قسمت های مختلف ایران هم نتایج بررسیها این امر را ثابت نموده است.
اهداف:
1.
بررسی شدت پراکندگی E.coli در دستگاه ادراری
2.
بررسی قدرت ویرولانس E.coli های ایزوله شده
3.
تعیین الگوهای مقاومت در E.coli
4.
مقایسه درصد E.coli ایزوله شده نسبت به سایر باکتریهای ایزوله شده
فرضیات:
1-E.coli با میزان بیشتری در عفونتهای ادراری ایزوله می شود
2-E.coli در عفونتهای ادراری کمتر از سایر باکتریها ایزوله می شود
3-E.coli در برابر اکثر آنتی بیوتیکهای رایج مقاوم است
4-E.coli در برابر اکثر آنتی بیوتیکهای رایج حساس است
جنبه های نظری:
آنتروباکتریاسهEntero bacteriacae یک گروه بزرگ نامتجانس از باسیلهای گرام منفی به شکل میله ای بدون اسپور دیده می شوند .
ساکن روده انسان وسایر حیوانات بوده وشامل جنسهای متعددی می باشندبعضی از این ارگانیسمها مانند E.coli قسمتی از فلور طبیعی روده هستند.
در صورتیکه بعضی دیگر مانند شیگلا وسالمونلا برای انسان بیماریزا می باشند.
در واقع اکثر اعضاء آنتروباکتریاسه در روده به صورت فلور طبیعی یافت می شوند واین ارگانیسمها را از این لحاظ به دو گروه تقسیم کرده اند.
1.
آنتروباکتریاسه های فرصت طلب مانند E.coli وآنتروباکتر وغیره
2.
آنتروباکتریاسه های بیماریزا مانند سالمونلا وشیگلا
برای تشخیص این دو گروه از یکدیگر می توان از روشهای آزمایشی مختلفی استفاده کرد.
گروه بیماریزا نظیر سالمونلا و شیگلا را می توان براساس عدم توانایی آنها به تخمیر لاکتوز از انواع غیر بیماریزا نظیر E.coli و آنتروباکتر متمایز کرد.
همچنین براساس آنتی ژنهای سطحی آنها را می توان از هم متمایز ساخت.
باکتریهای روده دارای انواع متحرک و غیر متحرک هستند .
انواع متحرک دارای تاژه های پیرامونی می باشند.
در درون روده بسیاری از این باکتریها توکسین هایی بنام باکتریوسین ها را تولید می کنند .
این مواد نسبت به گونه های منسوب باکتریها سمی بوده ولی نسبت به خود باکتری اثر سمی ندارد.
برای دوری از اطاله کلام لازم است خلاصه ای از E.coli که در این مقاله بیشتر روی آن بحث و بررسی گردیده است نوشته شود.
همانطوریکه اشاره شد یکی از اعضاء این گروه E.coli میباشد که در سال 1886 کشف گردید.
E.coli تخمیر کننده لاکتوز توجه میکروبشناسان را بخود جلب کرد
این باکتریها انتشار وسیع داشته و در سراسر دنیا در روده انسان وحیوانات خونگرم و خونسرد یافت می شوند.
به همین دلیل از آن بعنوان معرف آلودگی آب با مدفوع استفاده می شود
این باکتری مدتها جزو باکتریهای همزیست و غیربیماریزا محسوب می شد ولی امروزه نقش آن بعنوان عامل فرصت طلب و عامل مولد عفونت مورد قبول همگان قرار گرفته است.
E.coli از اولین باسیلهای روده است که شرح و کشت داده شده است.
ساکن طبیعی روده انسان و حیوانات می باشد.
E.coli در این محل عامل نادر گاستروآنتریت و اختلالات گوارشی محسوب می شود.
E.coli کلنیهای صاف و محدب و گرد با کناره های مشخصی تولید می کند و در روده بصورت فلور فعالیت دارد و یکی از باکتریهای نافع به حساب می آید.
ولی اگر بطرق مختلف به دستگاه های دیگری وارد شود موجب عفونت خواهد شد.
عفونتهای آن بقرار زیر است.
1.
عفونت دستگاه ادراری: تقریبا در 90% عفونتهای ادراری زنان عامل اصلی شناخته شده است و دارای آنتی ژنo از نوع 4 و 7و 75 می باشد.
2.
اسهال در مسافرتها توسط آنتروتوکسین این ارگانیسم بوجود می آید
3.
عفونت خونی
4.
مننژیت
معمولا E.coli بر روی محیط غذایی عادی رشد فراوان داشته و در سادهترین محیطهای ساختگی نظیر محیط داراری ازت معدنی و گلوکز قابل رشد است.
E.coli هایی که باعث عفونت می شوند شامل چهار گروه زیر می باشند.
1- اشریشیای آنتروپاتوژنیک Enteropathogenic.E.coli
2- اشیشیای آنتروتوکسیژنیک Enterotoxigenic.E.coli
3- اشریشیای آنترواینوسیو Enteroinva sive E.coli
4- اشریشیای آنتروهمورا ژیک Enterohemoragic .E.coli
گروه دوم از آنتروباکتریاسه ها سالمونلا و شیگلا می باشد.
سالمونلا: سالمونلاها باکتریهایی گرام منفی ومیله ای شکل و متحرک و هوازی بوده ولی فاقد اسپور می باشند .
قادر به تخمیر گلوکز و مانوز و ناتوان از تخمیر لاکتوز می باشند.
این باکتریها اکثرا برای انسان و حیوانات بیماریزا بوده و از طریق دستگاه گوارشی موجب آلودگی می گردند.
سالمونلاهای متحرک بوسیله فلاژل پری تریش حرکت می کنند.همچنین آنها بر روی محیط های کشت ساده رشد می کنند ولی قادر به تخمیر لاکتوز و سوکروز نمی باشند.
اساس شناسایی سالمونلا ها بوسیله خصوصیات بیوشیمیایی صورت می گیرد.
سالمونلا ها نیز مانند سایر آنتروباکتریها دارای آنتی ژن 0 و آنتی ژن H می باشند. بعضی از سالمونلا ها دارای آنتی ژن کپسولی بنام آنتی ژن vi می باشند.
این آنتی ژن در ارتباط با ویرولانس باکتری بوده و بعلت سطحی بودن می تواند در امر آگلوتیناسیون مربوط به آنتی ژن o دخالت و ممانعت نماید.
اگر سالمونلا ها آنتی ژن H را از دست بدهند بصورت بی حرکت درمی آیند و اگر آنتی ژن o را از دست بدهند باعث تغییر شکل کلنی از حالت صاف به حالت خشن می شود همچنین آنتی ژنvi را نیز می توانند بطور کامل یا ناقص از دست بدهند که تمام این اعمال بوسیله پدیده ترانسداکشن صورت میگیرد.
سالمونلا ها معمولا برای انسان و حیوانات بیماریزا می باشند واز طریق دهان به بدن وارد می شوند(اکثرا همراه غذا و یا آشامیدنی آلوده)
از عوامل مهمی که باعث مقاومت میزبان در مقابل عفونتهای سالمونلایی می شود اسیدی بودن معده و وجود فلور طبیعی میکروبی در روده ها و بلاخره مقاومت و ایمنی موضعی در روده را می توان نام برد.
بیماری حاصله از سالمونلا ها نزد انسان دارای سه حالت بالینی متفاوت میباشد.
1.
بیماری تب روده Enteric Fever
2.
باکتریمی همراه با ضایعات کانونی
3.
بیماری آنتروکولیت

شیگلا ها:
شیگلاها باکتریهای میله ای شکل و گرام منفی و غیرمتحرکی هستند واکثرا قادر به تخمیر لاکتوز نمی باشند.
تخمیر سایر قندها باعث تولید اسید شده وگاز تولید نمی شود.
مقر طبیعی شیگلاها منحصرا دستگاه گوارشی انسان وپریماتها می باشد .
باکتری شیگلا از نظر شکل دراز و بدون کپسول و فاقد اسپور می باشند
معمولا در محیط کشت هوازی بهتر رشد می کنند ولی قادر به زندگی بیهوازی نیز هستند .
کلنی شیگلا مدور و محدب و شفاف با دور و حاشیه سالم میباشد.
همه شیگلاها گلوکز را تخمیر می کنند ولی سالیسین را نمی توانند تخمیر کنند .
شیگلا سونه ای و فلکسنری وبویدی می توانند مانیتول را تخمیر کنند به آنها مانیتول مثبت می گویند ولی شیگلا دیسانتریه قادر به تخمیر مانیتول نبوده و مانیتول منفی گفته می شود.
شیگلا ها دارای آنتی ژن o و فاقد آنتی ژنH می باشند وجنس آنتی ژنo آنها لیپوساکاریدی می باشند.
محل سکونت طبیعی شیگلا روده بزرگ انسان می باشد و باعث دیسانتری می شود عفونت شیگلا کاملا مسری می باشد.
انتقال شیگلا از فردی به فرد دیگر صورت می گیرد و واسطه انتقال باکتری غذا و انگشتان و مدفوع و مگس می باشد.
پیشگیری دارویی توسط کلرامفنیکل صورت می گیرد ولی سوشهای مقاوم شیگلا بزودی مشاهده می گردد.بهترین راه پیشگیری رعایت بهداشت فردی می باشد.
روش کار و مواد مصرفی:
در این مطالعه 1732 نفر بیمار زن که با علائم بالینی عفونت دستگاه ادراری به متخصصین زنان مراجعه کرده بودند تحت بررسی قرار گرفتند.
روش کار بدین صورت می باشد که ابتدا لوله آزمایش استریل در اختیار بیماران قرار می گرفت و بصورت استریل از ادرار وسطی درآن لوله ها جمع

شامل 14 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Enterobacteriaceae_711650_3896.zip15.2k

دانلود مقاله بیماری توكسوپلاسموز (Toxoplasmosis)

دانلود مقاله بیماری توكسوپلاسموز (Toxoplasmosis) توکسوپلاسموز (به انگلیسی : Toxoplasmosis) عبارت است از یک عفونت تک یاخته‌ای با توکسوپلاسما گوندی که در انسان‌ها و بسیاری از گونه‌های پستانداران و پرندگان ایجاد می‌شود. بروز بیماری بیماری به چند شکل در انسان بروز می‌کند: ۱. توکسوپلاسموز مادرزادی (از مادر دچار عفونت به جنین منتقل می‌گردد)؛ ۲. توکسوپلاسموز چشمی (رتینوکوروئیدیت نیز خوانده می‌شود که معمولاً حاصل ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

دانلود مقاله نحوه معاینه پستان‌ها توسط خود فرد و معاینه پستان توسط پزشک و ماما

دانلود مقاله نحوه معاینه پستان‌ها توسط خود فرد و معاینه پستان توسط پزشک و ماما آگاهی از وضعیت پستان و خودآزمایی آن  در ۲۰ سالگی باید به زنان درباره آگاهی از وضعیت پستان هایشان و فواید خودآزمایی آن ها آموزش داده شود. زنان باید بدانند که پستان هایشان در حالت عادی چه وضعیتی دارند تا بتوانند هرچه سریعتر، تغییرات آن را تشخیص دهند. در عین حال زنان باید بدانند که هر تغییر، به معنی وجود سرطان نیست. زنان می توانند با بررسی گاه به گاه پستان هایشان از وضعیت آن ها آگاه باشند و مت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله مراقبتهای پرستاری بیماران سرطانی در بیمارستان و خانه

دانلود مقاله مراقبتهای پرستاری بیماران سرطانی در بیمارستان و خانه هر پرستار حرفه ای یک مسئولیت معین و قطعی در کنترل سرطان و پرستاری سرطان دارد، اعم از کار سازمانی، بهداشت عمومی، ظیفه ی شخصی، وظیفه ی پرستاری، ولو این که او بیکار باشد. با یک روند رو به افزایش درمقدار مرگ ناشی از سرطان از سال 1934، سرطان اکنون دومین علت مرگ در ایالت متحده است. میزان مرگ ناشی از سرطان در سال 1957 بود 147 مورد در جمعیت 100000 نفری بود. 245 مورد جدید وجود دارد در جمعیت 100000 نفری هر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه