فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود پروژه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe - TiC

دانلود پروژه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe - TiC

هدف اصلي در اين پروژه بررسي تغيير درصد تيتانيم و كربن بر روي ريز ساختار و خواص سايشي مكانيكي كامپوزيت فروتيك( Fe/TiC ) است.

نتايج حاصله نشان داده است كه با كنترل تركيب شيميايي، نوع عمليات حرارتي، اصلبح روش ساخت و سرعت انجمادي قطعه مي توان ريز ساختار زمينه، نحوه توزيع ذرات سراميكي (TiC) و ميانگين اندازه ذرات ( TiC) و تعداد آنها در واحد سطح و شكل آنها و كسر حجمي آن و در نهايت چگالي كامپوزيت كه منجر به خواص سايشي و مكانيكي متفاوت مي گردد را كنترل نمود.

افزايش مقدار كربن و تيتانيم باعث افزايش مقدار كاربيد تيتانيم، سختي، مقاومت به سايش و اندازه ذرات كاربيدي مي شود در حالي كه چگالي كامپوزيت كاهش مي يابد

كامپوزيت مخلوطي از دو يا چند جز با خواص متفاوت است كه خواص مجموعه از مجموع

خواص ذرات يا اجزاء تشكيل شده برتر است. اجزاي كامپوزيت از نظر شيميايي، متفاوت و از نظر فيزيكي تفكيك پذير است. فاز پيوسته را زمينه(matrix) و فاز توزيع شده را تقويت كننده(reinforcement ) گويند. ‌‌‍‌‌‌‌‌‍‍‍‌‌‌‍‍‍‍‌‍‌[2]

در دنياي امروز نياز صنعت به مواد مهندسي نو ضروري است. در اين ميان كامپوزيت هاي زمينه فلزي از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. كامپوزيتهاي پايه فلزي از مخلوط و يا ترکيب ذرات سخت سراميكي و حتي الياف كربني در زمينه فلزي با روشهاي مختلف بدست مي آيند. [2] متداولترين تقويت كننده ها SiC ، TiC , TiB  , Al2O3 و ... است. به طور مثال كامپوزيت

 Al – SiC به جاي آلياژ آلومينيوم، سبب كاهش وزن و افزايش مدول الاستيسيته در پيستونهاي ديزلي خواهد شد. [3]

 جدول (1-1) برخي از كامپوزيتهاي زمينه فلزي با ذرات استحكام دهنده غير فلزي را نشان مي دهد.

برتري هايي كه كامپوزيت هاي زمينه فلزي نسبت به بقيه دارند عبارتند از :

1) استحكام و چقرمگي بهتر

2) هدايت حرارتي و الكتريكي عالي

3) پايداري حرارتي بهتر نسبت به كامپوزيتهاي زمينه پليمري

4) جوش پذيري و كار پذيري بهتر از بقيه كامپوزيتها [3]      

در ميان كامپوزيتهاي زمينه فلزي Fe/TiC ، كامپوزيتي منحصر به فرد است. اولين مطالعات در مورد اين كامپوزيت در سال 1950 ميلادي آغاز شد. حفظ استحكام در دماي بالا ، امكان ماشينكاري راحت در حالت آنيل با سختي 45 راکول C ، مقاومت سايشي بالا و مقاومت به  خوردگي عالي از خواص برجسته اين كامپوزيت است. [3]

در اين كامپوزيت، ذرات كاربيد تيتانيم در داخل زمينه اي از آلياژ آهن پراكنده شده است و داراي سختي حدودا V3200(ويكرز) مي باشند. اين نوع کامپوزيت در صنايع سيمان، خودرو و پلاستيك سازي ، هواپيما سازي و شيميايي كاربرد دارد. [5]  همچنين از آن مي توان به عنوان ابزار قالب، قالب هاي سرب ، سنبه و روتور و شفت  موتور و هواپيما و قالبهاي شكل دهي گرم و پيستون تزريق فشار بالا و غلطك هاي نورد استفاده كرد. [3]

كامپوزيتFe - TiC در مقايسه با سرمت هاي CO-WC ، سبكتر، با مقاومت سايشي و چقرمگي بهتر و روش ساخت آن اقتصادي تر است. جدول (2-1) خواص فروتيك را در مقايسه با

WC- Coو فولاد نشان مي دهد. [6]     

كامپوزيتFe - TiC با روشهاي  مختلفي ساخته مي شود كه معمولي ترين آن متالورژي پودر و ريخته گري است. البته در سالهاي اخير روشهاي جديدي براي توليد اين كامپوزيت ابداع شده است مثل روش سنتز خود احتراقي دما بالا ( SHS )، آلياژسازي مكانيكي، احياي كربوترمال و ترميتي كه جزء روشهاي حالت جامد هستند [3]جدول (2-1): خواص فروتيك در مقايسه با WC-Co و فولاد

با توجه به اينكه حدود 80% هزينه كارخانه هاي داراي آسياب هاي بزرگ ناشي از مصرف گلوله هاي سايشي است به طور مثال مجتمع مس كرمان، تعداد هشت آسياب گلوله اي ميلي متر و طول دارد كه  هر كدام 290 گلوله 80 ميليمتري دارند. 850 گرم گلوله مي تواند يك تن مواد را خردايش كند و روزانه 40 تن عمليات خردايش در آن كارخانه صورت مي گيرد. پس 34 تن گلوله در روز مصرف مي شود. با توجه به اين حجم بالاي مصرف گلوله ها تعيين نوع گلوله ها با مقاومت سايشي عالي بسيار ضروري است واستفاده از Fe - TiC امکان کاهش هزينه هاي توليد را ميسر مي سازد. هدف از اجراي اين طرح، مطالعه تاثير تيتانيم بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيتهاي Fe – TiC است.

فهرست مطالب:

 فصل اول :  مقدمه

مقدمه                                                                                                      

فصل دوم : مروري بر منابع

1-2- عوامل مؤثر بر خواص كامپوزيتها                                                                    6

2-2- تقسيم بندي كامپوزيتها                                                                                    7       

3-2- تريبولوژي و تريبوسيستم                                                                                 9                                              

1-3-2- تعريف سايش و عوامل اثر گذار روي آن                                                              10                                             

2-3-2- انواع مكانيزم هاي سايش                                                                                               10

         1-2-3-2- سايش چسبان                                                                                           10

         2-2-3-2- سايش خراشان                                                                                         11

         3-2-3-2- سايش خستگي                                                                                          12             

4-2-3-2- سايش ورقه اي                                                                                         12  

     5 -2-3-2- سايش اكسايش                                                                             12

    3-3-2- پارامتر سايش                                                                                               13

4-3-2- رابطه بين مقاومت به سايش و سختي                                                             13

                5 -3-2- منحني سايش                                                                                  14                                          

4-2- كامپوزيت فروتيك                                                                                       14

              1-4-2- انواع كامپوزيت هاي فروتيك                                                                        15

       1-1-4-2- كامپوزيت هايي كه با كوئينچ سخت مي شوند                                                  15

 2-1-4-2- كامپوزيت هايي كه با پير سختي سخت مي شوند                                                16

     2-4-2- روشهاي ساخت فروتيك                                                                                               

 1-2-4-2- ساخت کامپوزيت به صورت غير همزمان                                                            18

                   الف) پراكنده كردن ذرات فاز دوم                                                                  18

                   ب) روش پاششي                                                                                            19

                   ج) تزريق مذاب فلزي                                                                                     19

2-2-4-2- ساخت فروتيک به صورت همزمان (  insitu)                                                       

                    الف) سنتز خود احتراقي (SHS)                                                                            

                     ب)       XD                                                                                                

                     ج) دمش گاز واكنش دهنده                                                                         26

                     د) اكسايش مستقيم فلز( DIMOX)                                                                 

                     ه) primex                                                                                             

                    و) واكنش حين تزريق                                                                                   28

                    ز) واكنش شيميايي در داخل مذاب                                                                28

                   ح) روش آلياژسازي مكانيكي                                                                           31 

                   ط) متالورژي پودر                                                                                         34

                   ي) احياي كربوترمال                                                                                     35

                  ک) احياي ترميت                                                                                            35

                   ل) روش سطحي                                                                                             35

     3-4-2- خواص كامپوزيت هاي فروتيك                                                                           36

 1-3-4-2- سختي                                                                                                            36

 2-3-4-2- استحكام                                                                                                         37

 3-3-4-2- مدول الاستيكي                                                                                              37

4-3-4-2- مقاومت به سايش                                                                                              37

          پارامترهاي موثر روي سايش                                                                                     38

                الف) كسر حجمي كاربيد تيتانيم                                                                             38

                ب) اندازه ذرات و شكل آنها                                                                              38

                ج) نوع زمينه                                                                                                   39

                د) كاربيد هاي ريخته گري                                                                                40

                    ه) عمليات حرارتي و سرعت سرد كردن زمينه                                                      40

                     و) نيرو در دستگاه pin on Disk                                                                  

                     ز) عيوب در قطعات                                                                                       41

                      ح) اثر ذوب مجدد                                                                                                41

                5-3-4-2- ماشين كاري                                                                                              41

         6-3-4-2- عمليات حرارتي                                                                                        41

          7-3-4-2- جذب ارتعاش                                                                                           41

          8-3-4-2- دانسيته                                                                                                      42

          9-3-4-2- فرسايش                                                                                                    42

فصل سوم : مطالعه موردي

     1 -3- روش تحقيق                                                                                           43       
  1-1-3 - مواد اوليه                                                                                                                  44 
 2-1-3- عمليات ذوب و ريخته‌گري                                                                                        45
3-1-3- آماده سازي نمونه‌ها                                                                                                      45
4-1-3- آناليز نمونه‌ها                                                                                                                46
5-1-3- متالوگرافي                                                                                                                   47
6-1-3- آزمايش سختي                                                                                                              47
7-1-3- تست سايش                                                                                                                   48

   2-3-بيان نتايج

1-2-3- ريزساختار نمونه‌هاي حاوي مقادير مختلف كربن با تيتانيم ثابت                                     49

2-2-3- ريزساختار نمونه‌هاي حاوي مقادير مختلف تيتانيم با كربن ثابت                                     52
3-2-3- تاثير درصد كربن بر خواص نمونه‌ها                                                                              55
4-2-3- تاثير درصد تيتانيم بر خواص نمونه‌ها                                                                             55
 5-2-3- نتايج پراش اشعه ايكس                                                                                   56
6-2-3- تأثير درصد كربن بر خواص سايشي نمونه‌ها                                                                   59
7-2-3- تأثير درصد تيتانيم بر خواص سايشي نمونه‌ها                                                                  60
 3-3- بحث نتايج
   1-3-3- بررسي تشكيل فاز كاربيد تيتانيم                61
   2-3-3- مطالعه مسير انجماد در كامپوزيت Fe-TiC         
   3-3-3-  تأثير درصد كربن بر ريزساختار كامپوزيت فروتيك 66
       4-3-3-  تأثير درصد تيتانيم بر ريزساختار نمونه‌ها 73
        5-3-3- تأثير درصد كربن بر چگالي كامپوزيت Fe-TiC 
        6-3-3- تأثير مقدار كربن بر سختي كامپوزيت Fe-TiC
        7-3-3- تأثير مقدار كربن بر خواص سايشي كامپوزيت Fe-TiC   
        8 -3-3- تأثير مقدار تيتانيم بر چگالي نمونه‌ها      80
        9-3-3- تأثير مقدار تيتانيم بر سختي كامپوزيت Fe-TiC 
       10-3- 3-تاثير مقدار تيتانيم بر خواص سايشي كامپوزيت          82
       11-3-3- بررسي سطوح سايش                       86
   فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادها

1-4 نتيجه گيري               92

       2-4پيشنهادها                      94                      

منابع و مراجع         95                                                                     

شامل 95 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
progeh_698009_5668.zip8.9 MB

آخرین محصولات فروشگاه