فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق مطالعه شرايط توليد فرآورده ی پروبيوتيكي با استفاده ازكشت كمكي هم زمان لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباكتريوم

دانلود تحقیق مطالعه شرايط توليد فرآورده ی پروبيوتيكي با استفاده ازكشت كمكي هم زمان لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباكتريوم

  جهت توليد فرآورده ي پروبيوتيكي از شير با استفاده ازكشت كمكي همزمان دو باكتري لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباكتريوم بيفيدوم در ابتدا يك مرحله كشت اوليه انجام شد. در مرحله ي اول و دوم آزمايش به هر ليتر شير استريليزه ي كم چرب ميهن، به ميزان  gr 165/0 ازهرنوع باكتري و در مرحله سوم  gr 33/0 از هر نوع باكتري اضافه شد. محصول مرحله اول در دماي 38 درجه و محصول مرحله دوم و محصول مرحله سوم كه حاوي دو برابر دوز از باكتري پروبيوتيك بود دردماي 42 درجه گرمخانه گزاري شد تا به اسيديته 42 درجه دورنيك رسيد. سپس 15 گرم از هر محصول به همراه 30 گرم ماست كم چرب پگاه به سه ظرف شير كم چرب استريليزه ميهن جهت توليد ماست پروبيوتيك اضافه شد. ظرف اول دردماي 38 درجه وظرف دوم وظرف دو برابر دوز در دماي 42 درجه گرمخانه گزاري شد تا به اسيديته 96 درجه دورنيك رسيد وتوسط 50 نفر با ماست شاهد (پگاه  كم  چرب) ارزيابي حسي انجام شد. ماندگاري ماست با دوبرابر دوز از همه كمتر و از بقيه ترشتر بود. ماست 42 درجه طعم بهتري داشت وماست 38 درجه شيرين تر بود وقوام كمتري نسبت به دو ماست قبلي داشت.

واژه  پروبيوتيك (Probiotic) واژه اي است يوناني و به معناي ((براي زندگي)) مي باشد. معني و مفهوم اين كلمه در طول ساليان متمادي  در حال تغيير بوده است كه اين نشان دهنده تكامل علم بشري در مورد اين محصول مي باشد. اين واژه نخستين بار در سال 1965 توسط لي لي(Lilley) واستيل ول ((Stillwell براي مواد مترشحه به وسيله ميكروارگانيسم هايي به كار گرفته شد كه موجب تحريك رشد در ساير ميكروارگانيسم ها مي شدند. بنابراين- پروبيوتيك ها كاملا در مقابل آنتي بيوتيك ها يا مواد "پادزيست" قرار مي گيرند. در سال 1989 فولر (Fuller) پروبيوتيك ها را تحت عنوان" مكمل هاي غذايي حاوي ميكرب هاي زنده كه از طريق تعادل ميكروفلور روده اثرات مفيد در بدن ميزبان ايجاد مي نمايند " تعريف نمود كه در اين تعريف اثرات مفيد پروبيوتيك ها فقط از طريق ميكروفلور روده شناخته شده است. سالمينن                  ( (Salminenو همكاران در سال 1999 پروبيوتيك ها را تحت عنوان " فراورده هاي از سلول هاي ميكروبي يا اجزايي از سلول هاي ميكروبي كه اثر مفيدي روي سلامت و آسايش انسان دارند" تعريف نمودند. براساس اين تعريف پروبيوتيك ها محدود به ميكروب هاي زنده نيستند واشكال غيرزنده پربيوتيك ها نيز روي سلامت انسان تاثير مي گذارند. طبق اين تعريف استفاده از پروبيوتيك فقط محدود به مصرف غذايي نمي شود، بلكه استفاده از آن ها به شكل هاي ديگر نيز مفيد شناخته شده است. از طرف ديگر طبق اين تعريف، نه تنها شكل كامل سلول هاي ميكروبي بلكه قسمتي از ساختمان آن ها نيز باعث ايجاد اثرات مفيد مي گردد (3).

بر اساس مطالعات متعدد كه به صورت آزمايشگاهي (in vitro) و روي موجودات زنده (in vivo) اعم از جمعيت هاي انساني و حيوانات مختلف آزمايشگاهي صورت گرفته است، خواص بسيار با ارزش از قبيل كمك به هضم لاكتوز، مقاومت در مقابل پاتوژن ها روده اي درمان وپيش گيري هاي اسهال هاي ويروسي و باكتريايي، اثر مهاري روي سرطان قولون، اثر پيش گيري روي سرطان مثانه، تقويت سيستم ايمني، رشد باكتري هاي روده باريك، كاهش ليپيدهاي خون و بيماري هاي قلبي و عروقي،  درمان عفونت هاي مجاري ادراري، تناسلي،  درمان عفونت هاي ايجاد شده توسط هليكوباكترپيلوري (helicobacter pylori) و پيش گيري از انسفالوپاتي هپاتيك   (hepatic encephalopathy)، در مورد پروبيوتيك ها مطرح شده است لذا توليد وعرضه فرآورده هاي پروبيوتيكي به بازار مصرف از نظر ارزش غذايي بسيار مفيد مي باشد (3، 4، 5).

مواد و روش كار:

الف) مواد

باكتري ليوفليزه لاكتو باسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدو باكتريم بيفيدوم  تهيه شده از كارخانه CHR-HANSEN

شير استريليزه 5/1% چربي از شركت ميهن

ماست كم چرب پگاه

ب) روش كار

ابتدا سه ظرف تهيه شد و به هر ظرف سه ليتر شير كم چرب ميهن اضافه شد. به ظرف اول gr  5/0 از گرانول هاي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و gr  5/0 بيفيدوباكتريوم بيفيدوم اضافه شد و به خوبي به هم زده شد ودر دماي 42 درجه گرمخانه گذاري گرديد.                             

هر دو ساعت اسيديته چك شد تا به اسيديته 42 درجه دورنيك رسيد، سپس از گرمخانه خارج ودر يخچال قرار داده شد.  كشت ميكروبي دوبار به فاصله دو ساعت انجام شد.

شرايط ظرف دوم مانند ظرف اول بود با اين تفاوت كه در دماي 38 درجه گرمخانه گذاري شد. به ظرف سوم دو برابر دوز گرانول ( يك گرم از هر باكتري به 3 ليتر شير) اضافه شد و گرمخانه گذاري در 42 درجه انجام شد. در مورد ظرف هاي دوم وسوم نيز گرمخانه گذاري و كشت ميكروبي مانند ظرف انجام شد.

مرحله بعد توليد ماست پروبيوتيك بود.  سه ظرف هر كدام حاوي  سه ليتر شير كم چرب تهيه شد. به ظرف اول g 30 ماست كم چرب به همراه g 15 از شير پروبيوتيك اول اضافه شد و در دماي 42 درجه گرمخانه گذاري شد . هر دو ساعت ميزان اسيديته كنترل شد تا به دماي 96 درجه دورنيك رسيد، سپس ماست توليد شده درون يخچال قرار گرفت وسه تست ميكروبي به فاصله هر دو ساعت انجام شد. به ظرف دوم مانند ظرف اول gr30 ماست كم چرب و g 15 شير پروبيوتيكي دوم اضافه شد و در گرم خانه در دماي 38 درجه قرار داده شد تا به اسيديته 96 درجه دورنيك رسيد. به ظرف سومg  45 ماست كم چرب به همراه 30 گرم از شير پروبيوتيك سوم  اضافه شد  ودر دماي 42 گرمخانه گذاري شد. در مورد ظرف دوم وسوم نيز تست اسيديته تا رسيدن به 96 درجه دورنيك هر دو ساعت انجام شد  وسه تست ميكروبي هر دو ساعت تكرار شد.

پس از توليد هر سه ماست پروبيوتيك، سه محصول با ماست كم چرب پگاه (به عنوان شاهد ) توسط 50 نفر مورد ارزيابي حسي قرار گرفت.  اين ارزيابي به وسيله پرسش نامه اي انجام گرفت كه در آن عطر و بو، رنگ، قوام، طعم و مزه، وضعيت چربي و ميزان ترشي شيريني سه محصول با ماست شاهد مقايسه شد. از هر سه ماست توليد شده و ماست شاهد مقداري در يخچال قرار گرفت و ميزان ماندگاري آن ها نيز بررسي و مقايسه  شد.                            

نتايج:

نمودار 1 تا 7 نتايج ارزيابي حسي فرآورده هاي توليد شده در مقايسه با شاهد را نشان مي دهد. نمودار 8 تغیرات اسيديته شير 38 درجه، نمودار 9 تغيرات اسيديته شير 42 درجه، نمودار 10 تغيرات اسيديته شير دو برابر دوز و نمودارهاي 11 تا 13 تغييرات اسيديته را در حين سه نوع ماست پروبيوتيك نشان مي دهد.

شامل 14 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_696595_7090.zip323k

دانلود مقاله مروری بر مزايای کشاورزی ارگانيک

دانلود مقاله مروری بر مزايای کشاورزی ارگانيک استفاده از كودهاي شيميايي به اندازه زياد و به كارگيري بي رويه آفت كش هاي شيميايي باعث آلودگي آب، هوا و خاك مي شود. طي اين  فرايند آفت هاي موجود نسبت به سموم شيميايي مقاوم شده  و آفت هاي جديدي نيز ظاهر مي شوند. سلامتي خاك نيز در  اين روند تحت تاثير قرار مي گيرد و مقدار قابل جذب بعضي از ريز  مغذي ها مانند روي ،مس و آهن پس از مدتي در خاك  كاهش مي يابد.در اين تحقيق : مزاياي كش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,400 تومان

دانلود پروژه کارآفرینی تولید مربای هویچ

دانلود پروژه کارآفرینی تولید مربای هویچ تعریف محصول : مرباي هويج حاصل از پخت هويج از نوع مناسب و افزودن شكر به نسبت لازم مي باشد. ظرفیت طرح یا تولید سالانه ← 2500000  →  250 × 10000 شیشه مربای تولیدی تعداد روز کاری : 250 روز در سال تعداد شیفت کاری : دو شیفت ساعات کاری شیفت : 12 ساعت مساحت زمین و زیربنای مورد نیاز : مساحت زمین 1500 متر مربع، مساحت زیر بنا 1210 متر مربع تعداد كاركنان :  44 ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

دانلود گزارش کارآموزی شرکت شیر پاتیرام

دانلود گزارش کارآموزی شرکت شیر پاتیرام 1-1: شناسنامه کارخانه   شرکت فرآورده های لبنی پاتیرام درگز( پانیذ درگز) واقع درکیلومتر7 جاده ی درگز- چاپشلودرمنطقه ی حق وردی فعالیت خودراازشهریورسال 1385 باسرمایه ای بالغ بر ده میلیارد ریال بامشارکت جهاد کشاورزی درزمینی به مساحت 1500مترمربع وبه منظور تامین نیازجامعه به شیروفرآورده های لبنی وایجاد اشتغال درمنطقه آغازنموده است. این واحد صنعتی باظرفیتی درحدود پنچ تن تولید روزانه وفرآوری ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه