فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده والیبال

دانلود تحقیق تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده والیبال

امروزه شاهد اجراي ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌هاي ورزشي هستيم، نمايشي از قدرت، خلاقيت و هنر كه بي‌شك سوالات زيادي را در ذهن هر بيننده‌اي ايجاد مي‌كند. چگونه مي‌توان يك مهارت جديد را آموخت؟ چگونه اين مهارت‌ها پيشرفت مي‌كنند؟ و چگونه مي‌توان تا اين حد در اجراي مهارت‌ها پيشرفت كرد؟ پاسخ به اين سوالات مي‌تواند بسياري از نكات مبهم را روشن نمايد.

يكي از اهداف اصلي تربيت بدني، تسهيل فراگيري مهارت از طريق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربيت بدني همواره در تلاشند تا با معرفي روشهاي علمي جديد، توانائي معلمان و مربيان را در آموزش افزايش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حركتي طي سالها تحقيق و مطالعه سعي كرده‌اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و يادگيري مهارت‌ها را شناسائي كنند.

بدون شك يكي از مهمترين عوامل مؤثر در فرايند يادگيري، نمايش[1] مهارت است. نمايش  مهارت يكي از قدرتمندترين ابزارهايي است كه مربيان تربيت بدني از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به  فراگير در يك زمان كوتاه استفاده مي‌كنند. معلم  يا مربي تربيت بدني به اين دليل مهارت را نمايش مي‌دهد كه باور دارد فراگيران نسبت به توصيف كلامي از اين طريق، اطلاعات بيشتري را در زمان كوتاهي دريافت مي‌كنند. معمولاً يك الگوي ماهر[2] به منظور آموزش مهارت حركتي جديد به فراگير مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در سالهاي اخير، نظريه پردازان يادگيري حركتي اين سوال را مطرح كرده‌اند كه آيا براي يادگيري مشاهده‌اي يك مهارت حركتي، الگوي ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لي و وايت[3]، 1990؛ پالاك و لي[4] 1992). در اين ارتباط تحقيقات زيادي نيز انجام گرفته است.

براساس نتايج اين تحقيقات، درگير شدن مشاهده‌گر در فعاليت هاي شناختي الگوي در حال يادگيري[5]، يادگيري مهارت را تسهيل مي‌كند. طرفداران الگوي درحال يادگيري معتقدند كه الگوي ماهر به جاي توسعة چگونگي درك و شناخت از اجراي مهارت، تقليد از جراي  مهارت را اجرا توسعه مي‌دهد. به اين دليل كه الگوي ماهر، اطلاعات بدون اشتباهي را به مشاهده‌گر ارائه مي‌كند، در حاليكه الگوي در حال يادگيري مشاهده‌گر را درگير فرايندهاي حل مسأله مي‌كند (8).

اخيراً، اين رويكرد آموزشي سوالاتي را در مورد استفاده ترجيحي از مدل ماهر در يادگيري مشاهده‌اي مطرح كرده است. ليكن يافته‌هاي تحقيقي در اين زمينه به نتايج قطعي و مسلمي دست نيافته است. بنابراين در اين تحقيق، سعي شده است كه تأثير سطح مهارت الگو را بر يادگيري يك مهارت حركتي مورد بررسي قرار دهد.

 • بيان مسأله

بديهي است انتقال اطلاعات از طريق بينائي يكي از مهمترين و مؤثرترين منابع  كسب اطلاعات در يادگيري است. در تائيد اين مطلب بلندين و پروتيو[6] (1993)، كارول و بندورا[7] (1982)، لندرز[8]  (1975)، مارتنز و برويتز[9] (1976)، پالاك ولي (1992)، سوتارد و هيگينز[10] (1987)، ويكس[11] (1992)، مك كولا، ويس و رز[12] (1989) معتقدند كه مشاهده مهمترين ابزار براي يادگيري مهارت حركتي است (9).

در واقع الگوسازي يك عمل منجر به توسعة يك بازنمائي شناختي يا ادراكي توسط مشاهده‌گر مي‌شود. اين بازنمائي شناختي به عنوان يك منبع و مرجع استاندارد به مشاهده‌گر كمك مي‌كند تا اجراهاي خود را با آن مقايسه كرده و در نهايت اجراي مهارت را اصلاح كند (كارول و بندورا، 1982، 1985، 1987، 1990؛ شفيلد[13] ، 1961) (10).

بنابراين از آنجائيكه مدل ماهر ويژگيهاي مطلوبي از مهارت‌ را نشان مي‌دهد،‌ بدين طريق براي فرد مبتدي فرصتي را فراهم مي‌كند تا عملكرد مطلوب را مشاهده كرده و اطلاعات لازم را براي يادگيري آن به دست آورد. نظريه پردازاني مانند آدمز[14] (1971)و  اشميت [15](1975) معتقدند ، يادگيري  حركتي حل مسأله مي باشد كه فرد براساس آن يك عمل را براي دستيابي به الگوي حركت ويا نتيجه انجام مي دهد و سپس براي با  بازخورد حاصل از اين عمل ، اجرا را در كوششهاي بعدي تعديل مي كند . بنابراين با تأكيد بر فرايند كوشش و خطا و اصلاحاتي كه از اين طريق به دست مي آيد ، موجب توسعة دانش اساسي وهم چنين ارزيابي  فرد از حركت مي شود . در اين نظريه به دليل اينكه اجراي ماهرانه حركت فرايندهاي حل مسأله را نفي مي‌كند، لذا اطلاعات كمتري مربوط به خطا براي پردازش در اختيار مشاهده‌گر قرار مي‌گيرد. آدامز (1986) دريافت كه يادگيري مشاهده‌اي براي بهبود اجراي مشاهده گراني مؤثر است كه الگوي فرد غير ماهري را كه در حال اجراي يك تكليف است، مشاهده كنند (  ). با توجه به اينكه اجراهاي يك فرد مبتدي، متغير است و از پايداري لازم برخوردار نيست و هنگام اجراي مهارت خطاهاي بيشتري وجود دارد به نظر مي‌رسد، مشاهده‌گر فرصت بيشتري براي درگيرشدن با فرايند هاي شناختي دارد (9). همچنين نتايج برخي تحقيقات نشان داده است كه اگر فرد از بازخوردهاي ارائه شده به الگوي در حال يادگيري مطلع باشد، مشاهدة مدل در حال يادگيري مؤثرتر خواهد بود (مك كولا و كايرد[16]، 1990) (8). در اين زمينه تحقيقات بيشماري انجام شده است. جهت تأئيد يا رد نتايج پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه، در اين تحقيق سعي شده است به سوال زير پاسخ داده شود: آيا مشاهدة مدل در حال يادگيري در مقايسه با مدل ماهر موجب بهبود عملكرد و يادگيري مهارت حركتي مي‌گردد.

 • ضرورت و اهميت تحقيق

از آنجا كه اكثر مربيان به دنبال كسب بهترين نتيجه در كوتاهترين زمان هستند، پس بايد تمامي امكانات و شرايط را براي تحقق اين امر فراهم كنند. بنابراين همواره راهبردهائي توسط مربيان براي آموزش مهارت‌هاي حركتي اتخاذ مي‌شود. نمايش مهارت و آموزش كلامي دو روش معمول براي آموزش مهارتهاست. نمايش مهارت رايج‌ترين روش براي انتقال اطلاعات مربوسط به مهارت است (4). از اينرو مربيان از وسائل كمك آموزشي بصري مانند فيلم، نوار ويدئوئي، نمايش مهارت توسط فراگير ماهر يا مربي به عنوان مكمل خوبي براي آموزش مهارت استفاده مي‌كنند (11). اصل عمومي نمايش مهارت اين است كه نمايش دهنده بايد آن را صحيح اجرا كند. پژوهشهائي مانند لندرز و لندرز[17]  (1973) از اين اصل حمايت مي‌كنند. در اين پژوهش تأثير مشاهده مدل ماهر و غيرماهر بر يادگيري مهارت بالا رفتن از نردبان مقايسه شد. نتايج نشان داد كه الگوي ماهر در مقايسه با الگوي غير ماهر منجر به اجراي بهتري از سوي شاگردان شد. با مشاهدة الگوي ماهر فراگير مي‌تواند اطلاعات مربوط به راهبردهاي الگو را براي حل مسائل حركتي ادراك كند. در واقع مشاهده‌گر در تلاشهاي اولية خود در اجراي مهارت راهبردهاي مشاهده شده را تقليد مي‌كند.

در تحقيقي كه توسط هربرت[18] و لندين (1994) انجام گرفت، نشان داده شده است كه شاگردان مي‌توانند با مشاهده مبتديان ديگر يادگيري مهارت ضربه والي تنيس را تسهيل كنند. يكي از فوائدي كه بر اين نوع نمايش پيشنهاد مي‌شود اين است كه مشاهدة مدل غير ماهر، تشويقي براي تقليد كردن از اجراي الگو نيست، بلكه مشاهده‌گر را به شيوه‌اي فعال‌تر درگير فعاليتهاي حل مسأله مي‌كند(4).

شواهد مربوط به اين رويكرد به دهه 1930 (مانند تويتمر[19]، 1931) و پس از آن آدامز(1986) بر مي‌گردد. پس از انتشار پژوهش‌هاي آدامز، مك كولا و كايرد (1990)؛ پالاك ولي (1992)؛ وير و ليويت[20] (1990) مطالعات مرتبط با استفاده از الگوي غير ماهر را دنبال كردند. يكي از شرايط سودمند بودن مشاهدة الگوي غير ماهر زماني است كه مشاهده‌گر او را ببيند و نيز بازخورد افزوده‌اي از طرف مربي بشنود. در اين حالت مشاهده‌گر به طور فعال در حل مسأله درگير خواهد شد.(  )

 بنابراين مربيان وزشي بدون در اختيار داشتن الگو يا فرد ماهر و امكانات آموزشي نظير فيلم مي‌تواند شاگردان خود را وادار كنند تا با مشاهده مبتديان ديگر يادگيري مهارت را تسهيل كنند. يكي از مشكلات رو در روي مربيان اين است كه كداميك از روشهاي نمايش مهارت، الگوي ماهر يا در حال يادگيري، در يادگيري يك مهارت مؤثرتر است؟ با توجه به نتايج متناقض تحقيقات در مورد تأثير سطح مهارت الگو بر يادگيري، ضروري است تحقيق در اين مورد صورت گيرد تا مربيان بتوانند به عنوان يك رويكرد آموزشي از آن استفاده كنند

 • اهداف تحقيق

هدف كلي اين تحقيق بررسي تأثير  دو روش آموزشي مختلف بر يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال است.

اين پژوهش همچنين  به دنبال دستيابي به اهداف  ويژه زير مي باشد .

 1. مقايسة متغير نتيجة اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين مراحل مختلف آزمون در گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري .
 2. مقايسة متغير فرايند يا الگوي اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين مراحل مختلف آزمون در گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري .
 3. مقايسة متغير نتيجة اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون .
 4. مقايسة متغير فرايند يا الگوي اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون .
 5. مقايسة متغير نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پس آزمون .
 6. مقايسة متغير فرايند يا الگوي اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري درمرحلة پس آزمون .
 7. مقايسة متغيير نتيجة اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة ياد داري .
 8. مقايسة متغير فرايند يا الگوي اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة ياد داري .
 • فرضيه‌هاي تحقيق

فرضيه‌هاي اين تحقيق عبارتند از:

 1. متغير نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين مراحل مختلف آزمون در گروههاي مشاهدة الگوي ماهر در حال يادگيري تفاوت معني داري دارد .
 2. متغير فرايند يا الگوي اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين مراحل مختلف آزمون در گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال ياديگري تفاوت معني داري دارد .
 3. متغير نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون تفاوت معني داري دارد .
 4. متغير فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون تفاوت معني داري وجود دارد .
 5. متغير نتيجة اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پس آزمون تفاوت معني داري دارد .
 6. متغير فرايند يا الگوي اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پس آزمون تفاوت معني داري دارد .
 7. متغير نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة ياد داري تفاوت معني داري دارد .
 8. متغير فرايند يا الگوي اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهدة اگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة ياد داري تفاوت معني داري دارد .
 • پيش فرض‌هاي تحقيق

تحقيق حاضر با در نظر گرفتن پيش فرضهاي زير انجام گرفته است:

1ـ شرايط آزمون براي كليه آزمودنيها يكسان بود.

2ـ كليه آزمودنيها از سلامت كامل جسماني برخوردار بودند و هيچگونه عارضه ساختاري و اسكلتي كه مانع اجراي مهارت مورد نظر شود، نداشتند. زيرا سعي شده است هنگام انتخاب آنها ، چنين مواردي رعايت شود .

3ـ متغيرهاي اندازه‌گيري شده داراي توزيع طبيعي و تجانس واريانس مي‌باشند.

4ـ كليه آزمودنيها مبتدي بودند 

 • محدوديت‌هاي تحقيق

محدوديت‌هائي كه توسط محقق اعمال شده است:

1ـ تمامي آزمودنيهاي اين تحقيق  شامل 40 نفر از دانشجويان  دختر دانشگاه شهيد بهشتي بودند  كه درس تربيت بدني (1) را در نيمسال دوم سال تحصيلي 83-82 انتخاب بودند .

2- تمامي مراحل تحقيق شامل مرحلة اكتساب و آزمون ها در سالن ورزشي چند منظوره خوابگاه دختران دانشگاه شهيد بهشتي انجام شد .

3- تمامي مراحل تحقيق در زمان بين ساعت 11 صبح تا 10 شب انجام شد .

4- آزمودينها در تمام مراحل تحقيق از توپ ميكاساي رنگي ( 2000) استفاده كردند .

5- ارتفاع تور ( cm24/2 ) در تمامي مراحل تحقيق ثابت بود .

محدوديت‌هائي كه خارج كنترل محقق بود:

1ـ نداشتن كنترل بر قدرت عضلاني آزمودينها در اجرا مهارت مورد نظر .

2ـ نداشتن كنترل بر اثر رقابت  بين آزمودنيها.

3ـ نداشتن كنترل برشرايط روحي و رواني آزمودنيها هنگام اجراي آزمون مانند خستگي،درد عضلاني  و فشارهاي رواني.

4ـ نداشتن كنترل بر تجربه قبلي مهارت.

5-نداشتن كنترل بر اثر مشاهدة اجراي سرويس سا ده ساير آزمودنيها بر فراگير.

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و بيان مسأله.................

مقدمه.......................................

بيان مسأله..................................

ضرورت و اهميت تحقيق.........................

اهداف تحقيق.................................

فرضيه‌هاي تحقيق..............................

پيش فرضهاي تحقيق............................

محدوديت‌هاي تحقيق............................

تعريف عملياتي متغيرها.......................

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق..............

مقدمه.......................................

زمينة نظري موضوع تحقيق......................

اثر بخشي يادگيري مشاهده‌اي از ديدگاه دو نظريه يادگيري حركتي  

تبيينهاي اوليه اوليه از يادگيري مشاهده‌اي....

تبيين ميلر و دلار............................

توجيه بندورا از يادگيري مشاهده‌اي............

تحليل اسكينر از يادگيري مشاهده‌اي............

مشاهدة نمايش چگونه بر يادگيري اثر مي‌گذارد؟..

عوامل مؤثر بر يادگيري مشاهده‌اي..............

ويژگي‌هاي الگو...............................

ويژگي‌هاي نمايش..............................

ويژگي‌هاي مشاهده‌گر

توجيهات رشدي در الگودهي

پيشينه تحقيق................................

نتيجه‌گيري...................................

فصل سوم: روش تحقيق..........................

روش تحقيق...................................

جامعه تحقيق و آزمودنيها.....................

متغيرهاي تحقيق..............................

ابزار اندازه‌گيري............................

روش جمع‌آوري اطلاعات..........................

نحوة اجراي آزمون ...........................

مراحل آزمون.................................

روشهاي آماري................................

فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها 

تجزيه و تحليل توصيفي يافته‌ها................

تجزيه و تحليل استنباطي يافته‌ها..............

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري...................

خلاصه تحقيق..................................

بحث و تفسير يافته‌ها ........................

پيشنهادهاي پژوهشي...........................

فهرست منابع.................................

شامل150صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_687549_9895.zip113.4k

آخرین محصولات فروشگاه