فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد

دانلود تحقیق هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد

حوضه آبريز رودخانه شانديز (زير حوضه كشف رود در حوضه آبی قره قوم) بين عرض جغرافيايی ²28 ¢52 °36- ¢14 °36 و طول جغرافيايی ²50 ¢27 °59- ¢4 °59 در دامنه شمالی ارتفاعات بينالود واقع شده است اين منطقه از لحاظ سياسی جزء بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی است.آب وهوای محدوده مورد مطالعه نيمه خشك سرد با متوسط درجه حرارت بالاتر از8/8 درجه سانتيگراد با ميانگين بارش بيشتر از 356 ميليمتر بوده و پراكنش بارندگی در منطقه  زمستانه- بهاره می باشد.حوضه مورد مطالعه جز زون بينالود می باشد كه بيشترين وسعت آن از سازنده های فيليت،شيل،ماسه سنگ سبز تا سياه رنگ سری مايان كه متعلق به ترياس فوقانی و ژوراسيك زيرين است تشكيل شده و از لحاظ تنوع ليتولوژيك انواع مختلف آذرين، دگرگونی و رسوبی در آن حضور دارد.حوضه مورد مطالعه جز حوضه های كشيده می باشد با متوسط ارتفاع 2114 متراست رژيم آبدهی آن تا حدود زيادی از جريان بارندگی تبعيت می كند كه حجم رواناب سالانه آن16/40 ميليون متر مكعب است.اين حجم قابل ملاحظه رواناب با حمل مواد رسوبی موجود در حوضه باعث به وجود آمدن پديده های هيدروژئومورفيك از جمله مخروطه افكنه شده است كه به عنوان مهمترين پديده های فرسايشی به شمار مي آيد كه از لحاظ آب زيرزمينی حائز اهميت است رسوبات آن از راس مخروطه افكنه كه درشت دانه است به سمت قاعده ريزتر می شود. رودخانه شانديز مهمترين منبع تغذيه كننده مخروطه افكنه می باشد. از پديده های ديگر هيدروژئومورفولوژی می توان ازتراس آبرفتی و مآندر ياد كرد.در اين منطقه بعد خانوار حدود 4 نفر و تراكم نسبی78 نفر در هر كيلومتر مربع است. محصولات آن بيشتر گندم، جو، حبوبات، سيب زمينی، گوجه فرنگی، خيار و محصولات باغی آن سيب (زرد، قرمز) گلابی، گيلاس، آلبالو، زردالو، گردو و هلو می باشد. دامداری آن بيشتر سنتی كه دامهای از قبيل گاوشيرده، گوسفند و بز را نگهداری می‌كند.به دليل داشتن تعداد زياد رستورانها كه به خصوص در فصل تابستان مورد توجه انبوهی از توريست واقع می شود دارای آلودگی های مختلفی می باشد آب منشأ حیات وتداوم بخش آن بوده وبدون آن هر حرکت و تلاش درهرزمینه ای برای موجودات زنده عقیم خواهد ماند.در حال حاضر کمبود آب ومنابع آبی از اساسی ترین مسائلی است که مسئولین و برنامه ریزان را به یافتن راه حلهایی برای رفع کمبود آن واداشته است.ازآنجا که کشورما ایران با وسعتی معادل000 /648/1 درنیمه جنوبی منطقه معتدله شمالی درمحدوده کمربند بیابانی جهان واقع شده واز لحاظ ریزشهای جوی وضعیت چندان مطلوبی ندارد لذا آب ازاهميت ويژه ایی بهره منداست.از سوی ديگربا توجه به این که توليدات کشاورزی نياز به آب کافی داشته و بجزدرمناطق سلسله جبال البرز(کرانه های دریای مازندران)ودامنه غربی سلسله جبال زاگرس(مناطقی در غرب وشمال غربی)کشور که دارای بارندگی نسبتاً زیادی است،دربقیه قسمتهای     مقدمه                                                                                                           3                  

1-1 بیان مسئله تحقیق (طرح مسئله)                                                                       4                                         

2-1 ادبیات وسابقه تحقیق                                                                                   4                  

3-1 اهداف تحقیق                                                                                            5

4-1 فرضیه های تحقیق                                                                                      5

5-1 روش وفرآیند تحقیق                                                                                   6

6-1 منابع گردآوری اطلاعات                                                                              6

7-1 بیان محدودیتهای عمده تحقیق                                                                         7

8-1 موقعیت منطقه تحت مطالعه                                                                            7

1-8-1 موقع ریاضی                                                                                          7

2-8-1 موقع نسبی                                                                                            7

3-8-1 موقع سیاسی                                                                                          7

4-8-1 موقع زمین شناسی                                                                                   7

5-8-1 موقع اقلیمی                                                                                          7

6-8-1 موقع آب شناسی                                                                                     7

فصل دوم  ويژگى هاى اقليمى                                                                                                 

مقدمه                                                                                                           13

1-2 جبهه های مختلف آب وهوایی تاثیر گذار بر منطقه                                                 13

2-2 داده ها وایستگاهها                                                                                     14

3-2 دما وتغییرات آن                                                                                        16

1-3-2 گرادیان حرارتی                                                                                     17

2-3-2 درجه حرارت ماهانه                                                                                 17

4-2 بارندگی                                                                                                  19

1-4-2 برآورد بارندگی سالانه حوضه مورد مطالعه                                                        19

2-4-2 رابطه بین ارتفاع و بارندگی                                                                         19

3-4-2 تغییرات ماهانه وفصلی بارندگی حوضه                                                            20

5-2 برآورد تبخیر                                                                                            24

6-2 طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد بررسی                                                                 25

1-6-2 ضریب خشکی د ومارتن                                                                           26

2-6-2 اقلیم نمای آمبرژه                                                                                   27

فصل سوم  زمين شناسى-  ژئومورفولوژى

1-3 کليات زمین شناسی                                                                                     30

1-1-3 زمین شناسی زون بینالود                                                                            31

2-1-3 سازنده های منطقه تحت مطالعه                                                                     35

2-3 کليات ژئومورفولوژی                                                                                  38

1-2-3 مورفوتکتونیک ودینامیک درونی                                                                  38

1-1-2-3 تکامل تکتونیکی؛زمین ساخت ورقی وچین خوردگی                                        39

2-1-2-3 شکستیگیها وگسیختگیها                                                                        39

1-2-1-2-3 تراس ها(راندگی ها)                                                                         40

2-2-1-2-3 چین ها وگسله ها                                                                            42

2-2-3 مورفوکلیماتیک ودینامیک بیرونی                                                                42

1-2-2-3 دینامیک ها ومواریث اقلیمی پلیئستوسن                                                       43

2-2-2-3 مورفودینامیسم هولوسن                                                                          46

3-2-3 لیتومورفولوژی بینالود                                                                               47

فصل چهارم  خاک و پوشش گياهى

مقدمه                                                                                                           51

1-4 تیپ بندی خاک حوضه                                                                                51

2-4 پوشش گیاهی                                                                                           55

3-4 کاربری اراضی                                                                                          57

1-3-4 اراضی زراعی                                                                                         57

فصل پنجم  ويژگيهاى هيدروژئومورفولوژى

مقدمه                                                                                                           61

1-5 منابع آب سطحی                                                                                        61

1-1-5 کليات حوضه آبریز رودخانه شانديز                                                               61

2-1-5 ویژگی های هندسی و ژئومتریک حوضه                                                         62

1-2-1-5 محیط حوضه                                                                                      62

2-2-1-5 مساحت حوضه                                                                                   62

3-2-1-5 طول حوضه                                                                                       63

4-2-1-5 عرض حوضه                                                                                     63

5-2-1-5 ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)                                                                  67

6-2-1-5 شکل حوضه                                                                                      71

7-2-1-5 شیب حوضه                                                                                      74

8-2-1-5 تراکم زهکشی                                                                                    74

9-2-1-5 زمان تمرکز                                                                                       74

10-2-1-5 آبراهه ها                                                                                        75

3-1-5 رژیم رودخانه                                                                                        77

4-1-5 برآورد وحجم رواناب(آورد سالانه)                                                               78

2-5 منابع آب زير زمينی                                                                                    80

فصل ششم  پديده هاى هيدروژئومورفولوژيکى حوضه آبريز رودخانه شانديز

 مقدمه                                                                                                          82

1-6 مخروطه افکنه                                                                                           82

1-1-6 موقعيت مخروطه افکنه                                                                              82

2-1-6 مساحت ومحيط                                                                                      82

3-1-6 توزيع ارتفاعی                                                                                        82

4-1-6 شيب                                                                                                  83

5-1-6 گرانولومتری ومورفوسکوپی رسوبات مخروطه افکنه ها                                          83

6-1-6 منحنی های گرانولومتری مخروطه افکنه                                                           84

7-1-6 جنس رسوبات مخروطه افکنه                                                                      84

2-6 تراسها                                                                                                    87

3-6 مآندر                                                                                                     88

فصل هفتم  نقش مخروطه افکنه در ايجاد پتانسيل آبى(کمى وکيفى) و تاثير پذيرى آن از رودخانه شانديز

1-7 آب سطحی در محدوده مخروطه افکنه                                                                91

2-7 آب زيرزمينی در مخروطه افکنه(کمی وکيفی)                                                      91

1-2-7 قنات                                                                                                  91

2-2-7 چاه                                                                                                    91

1-2-2-7 دبی ويژه مخروطه افکنه                                                                         94

2-2-2-7 هيدروشيمی وکيفيت آب                                                                       94

1-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر شرب                                                                 94

2-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر کشاورزی                                                           96

3-2-2-2-7 کنداکتيويته                                                                                   97

4-2-2-2-7 کلر                                                                                             97

5-2-2-2-7 نقشه ايزوپيز                                                                                   99

6-2-2-2-7 هيدروگراف چاه وارزيابی آن                                                               101

فصل هشتم  وضعيت اقتصادى- اجتماعى حوضه

مقدمه                                                                                                           105

1-8 وضعيت اجتماعی                                                                                       105

1-1-8 تعداد وتوزيع جمعيت                                                                               105

2-1-8 خانوار وخانواده                                                                                      106

3-1-8 تراکم جمعيت                                                                                       107

1-3-1-8 تراکم نسبی                                                                                       108

2-3-1-8 تراکم بيولوژيکی                                                                                 108

4-1-8 ترکيب جمعيت                                                                                     108

5-1-8 سواد و آموزش                                                                                      108

6-1-8 مهاجرت وعلل آن                                                                                   109

2-8 وضعيت کشاورزی حوضه                                                                             109

1-2-8 دامداری                                                                                               110

3-8 صنعت 

شامل 117 صفحه فایل word قابل ویرایش                                                


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_686227_9608.zip8.3 MB

آخرین محصولات فروشگاه