فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود فایل ویکی

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق نيروگاهها و رآكتورهاي هسته اي

دانلود تحقیق نيروگاهها و رآكتورهاي هسته اي

برنامه استفاده از انرژي هسته‌ براي توليد برق در ايران در سال 1353 آغاز شد و پس از مشكلات ناشي از جنگ تحميلي، لزوم بازنگري برنامه هاي قبلي و مسائل اقتصادي كه كشور ما با آن روبرو است دوباره در صدر برنامه هاي دولت قرار گرفته است. از طرف ديگر استفاده از انرژي هسته اي در جهان و ساخت نيروگاههاي هسته اي در 40 سال گذشته بطور پيوسته ادامه داشته و در حال حاضر 17% از انرژي برق در جهان از انرژي هسته اي تأمين مي شود. كشورهاي در حال توسعه، چه آنهايي كه منبع انرژي ديگري در اختيار ندارند و چه كشورهايي كه همراه با منابع ديگر مي خواهند از اين تكنولوژي جديد نيز براي توليد انرژي برق استفاده كنند، با مسائل خاصي مواجه هستند. كمبود سرمايه، فقدان نيروي انساني كاردان، ضعف ارگان هاي تشكيلاتي و مقرراتي، عدم آمادگي صنايع محلي براي مشاركت و بالاخره موضوعات سياسي در رابطه با انتقال دانش فني و نظام منع گسترش سلاح هسته اي مهمترين موضوعات در رابطه با ساخت و بهره برداري از نيروگاههاي هسته اي است.

پيش بيني مصرف برق، لزوم توسعة وسيع ظرفيت توليد موجود را نشان مي دهد با توجه به اهميت ذخيرة انرژي و بهبود بازدهي استفاده از آن، انرژي هسته اي به عنوان گزينه اي اجتناب ناپذير با نقشي مهم در برآوردن نياز آيندة انرژي برق در جهان تجلي مي كند.

نيازهاي فزايندة جهان به انرژي همراه با مسايل محيطي ناشي از گسترش روزافزون باكارگيري منابع سوخت فسيلي و نيز كاهش سريع اين منابع، عواملي هستند كه احتمالاً خط مشي هاي آتي انرژي در كشورهاي عضو آژانس را تحت تأثير قرار خواهند داد.

در منابع انگليسي زبان بخصوص آمريكايي عبارت nuclear power يا قدرت هسته‌اي بجاي انرژي هسته اي بكار مي رود. چون معناي واقعي اين عبارت انرژي هسته اي است و در ايران نيز رايج تر است، در اين جا عبارت nuclear power به عبارت انرژي هسته اي بكار مي رود.

بخش اول : فيزيك اتمي و هسته اي

- واكنشهاي هسته اي، پرتوزايي و ...

اين نوشته ها و اطلاعات پيرامون نظريه و نحوة كار رآكتورهاي هسته مي باشند.  

 ساختمان اتم

اتم و هسته:

اتمهاي تمام عناصر كه زماني كه تصور مي شد ذرات بنيادي طبيعت باشند، متشكل از سه ذره بنيادي ترپروتون، نوترون، و الكترون اند. آرايش اين ذرات در درون اتم، به ويژه تعداد پروتون ها و الكترون ها، ماهيت شيميايي عنصر را تعيين مي كند. اتم از هسته اي تشكيل شده است، كه تمام پروتون هاي با بار مثبت و نوترون هاي بدون بار در آن گرد هم آمده اند، و تعدادي الكترون با بار منفي، در مدارهايي حول آن مي‌چرخند.

ايزوتوپ ها:

اتمهايي كه داراي عدد اتمي، Z، يكسان ولي عدد نوتروني متفاوت N مي باشند، ايزوتوپ هاي عنصر با عدد اتمي z، ناميده مي شوند، تمام عناصر داراي تعدادي ايزوتوپ هستند، و در مواردي اين تعداد به 20، يا بيشتر مي رسد. عناصر طبيعي هر كدام داراي يك يا چند ايزوتوپ پايدار هستند كه به طور طبيعي يافت مي شوند و ساير ايزوتوپ ها كه پرتوزا يا ناپايدار هستند را مي توان به روشهاي مصنوعي توليد كرد.

خواص شيميايي ايزوتوپ هاي مختلف يك عنصر شبه هم است، كه عجيب هم نيست زيرا پيوندهاي شيميايي بين الكترون ها برقرار اند.

به عنوان مثال علامت  ايزوتوپي از اكسيژن را نشان مي دهد كه هستة آن داراي 8 پروتون و 8 نوترون است. هستةآن داراي 8 پروتون و 8 نوترون است. هستة ايزوتوپ  داراي 8 پروتون و 9 نوترون است.

هيدروژن عنصر مهمي در مهندسي هسته اي است. هيدروژن طبيعي متشكل از دو ايزوتوپ، 985 و 99 درصد  و 015/0 درصد ، موسوم به هيدروژن سنگين يا دو تريم، است. ايزوتوپ سومي از هيدروژن به نام تريتيم هم وجود دارد كه پرتوزاست.

واكنشهاي هسته اي:

تعداد واكنشهاي هسته اي ممكن بسيار زياد است، اما فقط تعداد كمي از آنها مورد توجه ما هستند. اين واكنشها توسط بر هم كنش ذرات سبك از قبيل نوترون ها، پروتون ها يا دوترون ها (هسته هاي دوتريم)، يا تابش گاما با هسته هاي اتمي پديد مي آيند به عنون مثال، مي توان واكنشي را در نظر گرفت كه در مهندسي هسته از اهميت زيادي برخوردار است و از بر هم كنش بين نوترون هاي انرژي- پايين و بور 10 نتيجه مي شود:

چهار قانون بنيادي بر كلية واكنشهاي هسته اي حاكم است:

1- بقاي نوكلئون ها. تعداد كل نوكلئون ها قبل و بعد از واكنش ثابت است.

2- بقاي بار الكتريكي، حاصل جمع بارهاي كل ذرات قبل و بعد از واكنش يكسان است.

3- بقاي تكانة خطي، چون در حين انجام واكنش هيچ نيروي خارجي اعمال نمي‌شود، تكانة ذرات قبل و بعد از واكنش ثابت است.

4- بقاي جرم و انرژي، اصل انيشتين نافذ است، و هر اتلاف جرمي در طي واكنش توأم با آزاد شدن انرژي است، يا بالعكس. حاصل جمع جرم و انرژي قبل و بعد از واكنش ثابت است.

واكنش زنجيره اي و اصول رآكتورهاي هسته اي:

دستيابي به دستگاهي كه در آن يك واكنش كنترل شده و خود نگهدار شكافت زنجيره‌اي رخ بدهد، اولين شرط است، زيرا از اين راه است كه انرژي شكافت به صورت كنترل شده آزاد و مصرف مي شود. دستگاهي كه در آن واكنش زنجيره اي رخ مي دهد رآكتور هسته اي ناميده مي شود و بسته به نوع مواد ساختماني آن و انرژي نوترون هايي كه باهث شكافت مي شوند، رآكتورها به انواع مختلفي تقسيم مي شوند. بعضي راكتورهاي هسته اي براي حصول به واكنش زنجيره اي نيازمند اورانيم سختي شده هستند، از اين رو فرآيند هاي غني سازي را به اختصار توضيح خواهم داد:

كار بست بهينة منابع اورانيوم جهان براي توليد انرژي، يكي از جنبه هاي مهم نيروي هسته اي است، و بررسي اين موضوع، به تشريح انواع راكتورها و چرخه هاي سوخت، كه باعث خواهند شد

فهرست مطالب:

مقدمه .............................. 1

فصل اول: مباني راكتورهاي هسته اي

بخش اول: فيزيك اتمي و هسته اي:

            اتم و هسته:............. 5

            ايزوتوپ ها:............. 5

           واكنشهاي هسته اي ........ 6

           واكنش زنجيره اي.......... 8

           دسته بندي انواع راكتورها: 9

           چرخة نوترون در راكتورهاي حرارتي: 10

بخش دوم: اصول فيزيكي ساختمان راكتورهاي هسته اي:

          توليد برق:................ 13

          راكتورهاي برق هسته اي:.... 16

          راكتورهاي آب سبك:......... 17

          راكتورهاي آب تحت فشار..... 21

          راكتورهاي آب جوشان:....... 24

          راكتورهاي آب سنگين:....... 25

          راكتور كاندور:............ 25

          راكتور آب سنگين مولد بخار: 26

       راكتور كند شونده با گرافيت:.. 26

       راكتورهاي ماگنوس:............ 27

       راكتور پيشرفت خنك شونده با گاز    30

       راكتورهاي سريع زاينده:....... 30

فصل دوم: مباني نيروگاههاي هسته اي:

      نيروگاه هسته اي:.............. 33

      راكتور هسته اي:............... 35

      انرژي هسته اي:................ 38

فصل سوم: كنترل راكتور

بخش اول: اثرهاي سيستم كنترل راكتور

      شكل زهر كنترل:................ 42

      سيستم هاي كنترل در راكتور..... 47

      بحراني كردن راكتور............ 49

بخش دوم:  كارگرداني راكتورها

      زهرهاي حاصل از شكافت:......... 51

      تشكيل محصولات شكافت: .......... 53

فصل چهارم: ايمني هسته اي و حفاظت در برابر تابش:

     ايمني هسته اي: ................ 55

     حفاظت در برابر تابش............ 56

فصل پنجم: مواد مورد نياز در راكتورهاي هسته اي:

بخش اول: سوخت:

     اورانيوم:...................... 60

    پلوتونيوم:...................... 60

   بخش دوم:

   سوخت هسته اي:.................... 62

   غني سازي اورانيوم:............... 62

    آبشار .......................... 63

   فاكتور جداسازي:.................. 63

   قدرت جداسازي:.................... 64

بخش سوم :

   روش هاي غني‌سازي : ............... 65

   روش الكترومغناطيسي: ............. 65

   روش  پخش گازي:................... 66

   روش سانتريفوژ:................... 69

   فرايند جت:....................... 70

   روش غني سازي با ليزر:............ 71

   هزينة غني سازي:.................. 72

   ذخاير جهاني اورانيوم: ........... 75

فصل آخر: نتيجه گيري

منابع و مأخذ

اصطلاحات انگليسي

 شامل 115 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,800 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_672765_8675.zip4 MB

آخرین محصولات فروشگاه