فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود مقاله رفرمینگ(تبدیل) کاتالیزی و همپارش

دانلود مقاله رفرمینگ(تبدیل) کاتالیزی و همپارش

نیاز اتومبیلهای امروزی به بنزینهای با عدد اکتان بالا محرکی برای استفاده از رفرمینک کاتالیزی شد. فرآورده رفرمینک کاتالیزی تقریباً 30 تا 40 درصد نیاز ایالات متحده به بنزین را برآورده می کند ولی، با تحقق محدودیتها بر آروماتیکهای موجود در بنزینها انتظار می رود که این مقدار تقلیل یابد.

در رفرمینگ کاتالیزی، تغییر در نقطه جوش ماده ای که از این واحد می گذرد نسبتاً کم است زیرا مولکولهای هیدروکربن شکسته نمی شوند بلکه ساختار های آنها باز آرایی می شوند تا آرماتیکهای با عدد اکتان بالا تولید شوند. بنابراین رفرمینگ کاتالیزی به جای افزایش بهره تولید بنزین موتور ابتدا عدد اکتان آن را افزایش می دهد در واقع بهره تولید به علت واکنشهای هیدروکراکینگ که در عملیات رفرمینگ تحقیق می یابند کم می شود .

خوراک ها: منابع خوراک نوعی برای واحدهای رفرمینگ کاتالیزی عبارتند از بنزینهای سنگین تقطیر مستقیم(HSR) و نفتاها (82 تا C˚190، 180 تا F˚ 375 ) اینها از چهار گروه عمده هیدروکربنی تشکیل شده اند: پارافین ها، اولفین ها، نفتن ها و آروماتیک ها (PONA) . منابع خوراک نوعی و محصولات رفرمینگ دارای صورت تجزیه های PONA زیر می باشند(درصدها حجمی هستند):

 

                  اجزای سازنده                خوراک           فراورده

                            پارافینها                    55- 45          50- 30

                           اولفینها                       2- 0              0

                           نفتنها                          40- 30         10- 5

                           آروماتیکها                   5- 10            60- 45

 پارافین ها و نفتن ها برای تبدیل به ترکیباتی با عدد اکتان بالا در معرض دو نوع واکنش قرار می گیرند: حلقوی شدن و همپارش. سهولت و احتمال وقوع هر یک از این واکنش ها با شمار اتم کربن مولکول ها افزایش می یابد و به همین دلیل است که تنها بنزین سنگین(HSR) به عنوان خوراک واحد رفرمینگ بکار می رود بنزین سبک(LSR).

( C˚82  c5 -، F˚180 – c5) عمدتاً از پارافین های سبکتر(با جرم مولکولی کمتر) تشکیل شده است که تمایل به شکسته شدن به بوتان و اجزای سبکتر دارند و فراورش این جریان در واحد رفرمینگ کاتالیزی، اقتصادی نیست. هیدرکربن هایی که در بالاتر از(C ˚204 )F˚ 400 می جوشند به سهولت شکسته می شوند (هیدروکراکینگ) و در نتیجه مقدار زیادی کربن بر روی کاتالیزگر رسوب می کند.

واکنش ها: مانند هر سری از واکنش های شیمیایی پیچیده واکنش های صورت می گیرند که فرآورده های ناخواسته ای علاوه بر فرآورده های مورد نظر تولید می شوند. شرایط واکنش ها باید طوری انتخاب شود که تحقق واکنش های مورد نظر را مساعد سازد و از واکنش های نا خواسته جلوگیری کند. تمامی واکنش های مورد نظر در واحد رفرمینگ کاتالیزی به شرح زیر به تشکیل آروماتیک ها و ایزو پارافین ها منجر می شوند.

  • پارافین ها همپاری می شوند تا حدی به نفتن ها تبدیل می شوند. سپس نفتن ها به آروماتیک ها تبدیل می شوند.
  • اولفین ها سیر می شوند تا پارافین هایی تشکیل دهند که بعداً همانند واکنش (1) عمل کنند.
  • نفتن ها به آروماتیک ها تبدیل می شوند.
  • آروماتیگ ها اساساً بدون تغییر باقی می مانند

واکنش هایی که منجر به تشکیل فراورده های ناخواسته می شوند, عبارتند از:

  • آلکیل زدایی زنجیره های جانبی نفتن ها و آروماتیک ها برای تشکیل بوتان و پارافین های سبکتر.
  • کراکینگ پارافین ها و نفتن ها برای تشکیل بوتان و پارافین های سبکتر.

با کهنه شدن کاتالیزگر باید شرایط عمل فرایند را تغییر داد تا شدت واکنش حفظ شود و واکنش های ناخواسته حذف شوند.

چهار واکنش عمده در خلال رفرمینگ کاتالیزی صورت می گیرند که عبارتند از:

  • هیدروژن زدایی از نفتن ها و تبدیل آنها به آروماتیک ها
  • هیدروژن زدایی و حلقوی شدن پارافین ها و تبدیل آنها به آروماتیک ها
  • همپارش و  4- هیدرو کراکینگ

 1-6)فرایند های رفرمینگ(تبدیل) کاتالیزی

امروزه از چندین فرایند رفرمینگ عمده استفاده می شوند این فرایند ها عبارتند از: پلاتفرمینگ که به وسیله شرکت UOP به ثبت رسیده ,پاورفرمینگ (شرکت آکسون), الترافرمینگ (شرکت AMOCO), رفرمینگ کاتالیزی (انگلهارد), ماگنافرمینگ (ARCO), رفرمینگ (انستیتوی نفت فرانسه(« IFP», و رنی فرمینگ (شورون). چند فرایند دیگر نیز در بعضی پالایشگاه ها به کار میروند ولی از نظر تعداد تاسیسات محدودند وبه طور کلی چندان جالب نیستند.

فرایندهای رفرمینگ برحسب تعداد دفعات احیای کاتالیزگربه صورت پیوسته, چرخه ای یا نیم احیاگر طبقه بندی شده اند. تجهیزات فرایند پیوسته طوری طراحی شده اند که حذف وجایگزینی کاتالیزگر را طی انجام عملیات ممکن می سازند, در نتیجه کاتالیز گر به طرز پیوسته احیا شده وفعالیت آن در حد بالا حفظ می شود. چون هم رسوب کردن کک وهم بازدهی تعادل ترمودینامیکی فراورده رفرمینگ در فشار پایین مساعد می شوند امکان حفظ فعالیت کاتالیزگر در سطح بالا از طریق احیا ی پیوسته کاتالیزگر امتیاز اصلی این نوع واحد است . این امتیاز باید با توجه به هزینه سرمایه گذاری بیشتر وهزینه های عملیاتی کمتر مربوط به سرعتهای پایینتر هیدروژن بازگشتی وفشارهای مورد نیاز برای حفظ رسوب کردن کک درحد قابل قبول, ارزیابی شود.

محل واحد نیم احیاگر در انتهای دیگر طیف است و امتیاز آن کمترین هزینه های سرماگذاری است. برای احیا باید واحد را از جریان فرایند خارج کرد. بر حسب شدت عملیات احیا, در فواصل سه تا بیست و چهار ماه ضرورت پیدا می کند از سرعت های بالای هیدروژن بازگشتی و فشارهای عملیاتی به خاطر کمینه کردن رسوب کک استفاده می شود که در نتیجه افت فعالیت کاتالیزگر نیز کاهش می یابد.

فرایند چرخه سازشی است بین این دو حالت فرینه و مشخصه آن یک واکنشگاه یدکی علاوه بر واکنشگاه هایی است که در مسیر جریان فرایند قرار دارند. در این واکنشگاه ها می توان کاتالیزگر را بدون توقف واحد احیا کرد. هنگامی که فعالیت کاتالیزگر در یکی از واکنشگاه های موجود در خط فرایند از حد مطلوب کمتر شود, این واکنشگاه از مسیر خارج شده واکنشگاه یدکی جایگزین ان می شود. سپس کاتالیزگر در واکنشگاه احیا می شود.این عمل با وارد کردن هوای گرم واکنشگاه به منظور سوزاندن کربن رسوب کرده بر روی کاتالیزگر صورت می گیرد. پس از احیا از این واکنشگاه به عنوان جایگزین واکنشگاه بعدی که نیاز به احیا دارد استفاده می شود.

فرایند پلاتفرمینگ را می توان به صورت عملیات پیوسته یا نیم احیاگر انجام داد و سایر فرایندها می توانند به صورت چرخه ای یا نیم احیاگر باشند. فرایند پلاتفرمینگ نیم احیاگر نمونه نوعی عملیات رفرمینگ ثابت بستر است که در اینجا بیان خواهد شد.

نمودار ساده شده جریان فرایند پلاتفرمینگ در شکل( 1 و 2-6 )ارائه شده است. خوراک که در معرض عمل آوری مقدماتی قرار گرفته ,به همراه هیدروژن بازگشتی, پیش از ورود به واکنشگاه اول تا دمای ( C ˚524 - 498) F˚ 975 - 925 گرم می شوند. در واکنشگاه اول, واکنش عمده هیدروژن زدایی نفتن ها و تبدیل آنها به آروماتیک هاست و چون این واکنش به شدت گرماگیر است, افت شدیدی در دما ایجاد می شود. برای حفظ سرعت واکنش گازها را پیش از اینکه از روی کاتالیزگر موجود در واکنشگاه دوم عبور داده شوند دوباره گرم می کنند. با پیشرویی خوراک در واکنشگاه ها, سرعت های واکنشها کاهش می یابند و واکنشگاه ها بزرگتر می شوند و نیاز به گرم کردن دوباره کمتر می شود. معمولاً سه یا چهار واکنشگاه برای دست یابی به درجه واکنش مورد نظر کافی است و پیش از هر واکنشگاه یک گرم کن لازم است تا دمای مخلوط را به دمای واکنش برساند .عملاً می توان یا از گرمکن های جداگانه و یا یک گرمکن مجهز به چند مار پیچ گرم کننده جداگانه استفاده کرد ترکیب نوعی گاز خروجی از هر یک از واکنشگاه ها در سیستم چهار واکنشگاهی به شرح زیر است.

شامل 26 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,700 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_632516_9076.zip1.2 MB

آخرین محصولات فروشگاه