دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پروژه بررسی و سنجش میزان اجرایی شدن طرح هادی روستای داغیان

دانلود پروژه بررسی و سنجش میزان اجرایی شدن طرح هادی روستای داغیان

یکی از مهمترین طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای ساماندهی و توسعه روستاهای کشور تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت فیزیکی روستا، روند توسعه و گسترش آن را در افق ده ساله مشخص می نماید. طراحی کالبدی و ارائه طرح هادی روستایی ، با انجام بررسی‌ها و مطالعات اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی صورت می گیرد. این قسمت از کار که مرحله تهیه طرح هادی است دارای ابعاد فنی و علمی است که توسط مشاور طرح انجام می‌گیرد. اما بخش دیگر طرح که بسیار با اهمیت است نحوه اجرای طرح می باشد. با توجه به اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها که توسط هیات دولت ابلاغ شده است. دهیاری‌ها به عنوان یک نهاد غیر دولتی و عمومی متولی رسیدگی به امور روستا در چارچوب وظایف محوله می باشند. از جمله وظایف مهم دهیاری‌ها ، همکاری و ایفای نقش در کلیه مراحل فرآیند

تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است. از این رو یادگیری و اشراف بر طرح هادی روستایی و احاطه بر ابعاد علمی و فنی آن از ضرورت های آشکار برای دهیاران است. در این متن تلاش گردیده است که فرآیند تهیه طرح هادی روستایی به اجمال ارائه شود و سپس نقش و وظایف دهیاران در این فرآیند مورد بحث قرار گرفته است. همچنین به مبانی و مباحث و پیش نیازهای لازم طرح هادی روستایی نیز به اجمال پرداخته شده است. در خاتمه الگوی سطح بندی خدمات روستایی مصوب وزارت مسکن و شهر سازی، آئین نامه تهیه و اجرای طرح هادی روستایی، نمونه پرسشنامه و نقشه‌های طرح هادی روستایی نیز ضمیمه گردیده که مطالعه و بررسی آن‌ها برای دهیاران سودمند می‌باشد. امید می‌رود که دهیاران با مطالعه این مطالب احاطه بهتری بر طرح هادی روستایی داشته باشند

-1- بیان مسئله:

هر مکان روستایی با توجه به میزان جمعیت و براي پاسخگویی به نیازهاي آنان باید عملکردها و کاربري‌هاي گوناگون را در خود داشته باشد. پاسخگویی به هر یک از نیازهاي بنیادي بشري و تحقق این کارکردهاي گوناگون، ابعادي کاملاً اجتماعی– اقتصادي دارد. فضاي حاصل از این فرایند، داراي الگویی ساختاري – کارکردي است که با توجه به انگیزههاي گوناگون ودگرگونیهاي آنها در بین گروههاي مختلف انسانی – به عنوان نقشآفرینان نظام فضایی – تحول میپذیرد. به سخن دیگر، هر سکونتگاه را میتوان اجتماعی کارکردي به شمار آورد که درجه بقا و پایداري آن به چگونگی شکلپذیري و نحوه پاسخگویی به این نیازها یا کارکردهاي اساسی انسانی در بستر مکان – فضا بستگی تام دارد)سعیدي و همکاران، 1387-819سال. )در همین راستا، در سالهاي اخیر توجه به برنامهریزي کالبدي سکونتگاههاي روستایی به منظور یافتن مطلوبترین وضعیت سازگاري بین فضا و جامعه، در دستور کار سازمانها و نهادهاي توسعه روستایی قرار گرفته است(پورطاهري و نقوي1391،53. )مهمترین ویژگی طرحهاي توسعه روستایی مردم محور بودن آنهاست. چنین برنامههایی باید شرایط مناسب را براي ارزشهاي سنتی، اجتماعی، فرهنگی و بومی داشته باشد. در واقع، مفهوم مشارکت ،محلی براي نظریهپردازان و متخصصان توسعه روستایی به دغدغهاي جهانی تبدیل شده است. در حقیقت، مشارکت و توجه به نیازهاي مردم به عنوان ابزاري کارامد براي رشد و توسعه در نظر گرفته میشود. این جریان بر پایه دو نظریه بنا شده است: از طرفی، ارزشهاي مردمسالاري، ضرورت مشارکت مردم در توسعه سیاستها و برنامهها را ضروري میداند و از طرف دیگر حضور مردم و توجه به نیازهایشان در مراحل تصمیمسازي برنامههاي توسعه، عامل تضمینکننده آنها در مراحل آتی طرح است ،)سیتهارام .(12 :1990

ایران تجربه نسبتاً طولانی در برنامه ریزي، هیچگاه بر مبناي نظریه درونزاي برنامه ریزي در کشور نبوده است و دخالت حداکثري دولت در برنامه  ریزي توسعه روستایی، موجب حذف مشارکت مردم و نهادهاي محلی و ناهماهنگی در فرایند برنامه ریزي و خدمات رسانی و افزایش هزینه ها، هدر رفتن سرمایه هاي انسانی و مالی و اجتماعی و سرانجام ایجاد شکاف و لذا برنامهریزيها آن گونه که میبایست، نتوانسته نارضایتی در میان مردم روستا شده است (زاهدي و همکاران30  ، 1391)است پاسخگوي نیازهاي اساسی جامعه روستایی باشد؛ به همین علت، در زمینههاي مختلف؛ به ویژه تخصیص امکانات کافی و ارائه خدمات گوناگون اقتصادي و اجتماعی به عنوان زیربناي لازم براي تحول و توسعه روستاها توفیقی به دست نیامده است)سازمان برنامه و بودجه، 1378-(130.طرحهاي هادي روستایی، از جمله طرحهایی است که با چنین دیدگاهی و با الگوي : برنامهریزي جامع، بر اساس نظمدهی کالبدي و عملکردي روستا به همراه پراکنش معنادار کاربريها شکل میگیرند. این طرحها همچنین، زمینه توسعه و عمران، به همراه تأمین عادلانه امکانات و ایجاد تسهیلاتلازم به منظور بهبود مسکن روستاییان و هدایت وضعیت کالبدي روستا را به عهده دارند )عزیزي و خلیلی،(30:1387 در بحث مطالعات کالبدي طرح هادي موضوعهاي مختلفی بررسی میشود، که مهمترین آن کاربري اراضی در سطح روستاهاست؛ زیرا کاربريهاي روستایی هر کدام به نوعی میتواند پاسخگوي نیازهاي روزمره ساکنان روستایی باشد و لازم است هر عملکردي در مکان مناسب خود لذا در مرحله اجراي طرحهاي مصوب، : قرار گیرد تا کارایی بیشتري در رفع نیازمنديهاي مردم داشته باشد )یوسفی، (3-1380توجه به بحث نیازها از مهمترین چالشهاي طرحهاي یادشده به شمار میرود و کاربرد آن ضمن اصلاح خطاهاي اجرایی

طرح به کاهش خطاهاي برنامهریزي و در نهایت، رضایتمندي جوامع که هدف نهایی طرح است، منجر میگردد. بنابراین، با ارزیابی نتایج اجراي این طرحها از دیدگاه روستاییان، میتوان نسبت به نیازهاي روستاییان و نیز نقاط ضعفو قوتاین طرحها بعد از اجراي آنها آگاهی یافت و از نتایج آن در برنامهریزي آینده مدد گرفت تا بر میزان رضایتمندي جوامع روستایی ازعملکرد آنها در طرحهاي بازنگري افزوده گردد.

طرح هادی تا چه اندازه در روستاها اجرایی شده و باعث بهبود وضعیت زندگی روستائیان روستای داغیان گردیده است؟

 1-2- پیشینه:

از زمان اجراي طرح هاي هادي در مناطق روستايي كشور بيش از دو دهه مي گذرد و به نظر م ي رسد كه در ارتباط با ارزيابي آثار اجراي اين طرح ها بررسي هاي اندكي انجام گرفته است. نخستين پژوهش در اين زمينه، مطالعه اي است كه با هدف بررسي آثار اقتصادي  اجتماعي اجراي طرح هاي بهسازي در استان خراسان، در سال 1367 انجام گرفته است. از نتايج اين پژوهش مي توان به نارضايتي روستاييان به دليل طولاني شدن انجام عمليات بهسازي، انتخاب فصل نامناسب براي اجراي طرح، خدماتي بودن بيشتر مشاغل ايجاد شده، عدم موفّقيت در كنترل مهاجرت ها، به دليل ناتمام ماندن طرح طرحي ديگر : و رضايت نسبي پايين روستاييان از اجراي طرح، از يافته هاي مهم اين پژوهش است )وثوقي25.، 1367)طرحی دیگر بررسی آثار اقتصادي  اجتماعي طرح هاي بهسازي در استان خراسان است كه از سوي گروه پژوهشي جهاد انجام شده است، آثار طر حهاي بهسازي در روستاهاي مورد مطالعه در زمينه ي اجتماعي، اشتغال زايي ، ديدگاه مردم و مسئولان و

در : مشاركت روستاييان در اجراي طرح هاي بهسازي مورد بررسي قرار داده شده است. (رهنما و همكاران، 1374-104 )مطالعه اي مشابه، بازتاب آثار اقتصادي  اجتماعي اجراي طرح ه اي بهسازي روستايي را در چهار روستاي استان آذربايجان شرقي بررسي كرده است، از نتايج مهم اين پژوهش، مي توان به عدم شناسايي نيازهاي روستاييان توسط طرح هادي، به درازا كشيدن مدت اجرا، محدود شدن مشاركت مردم به كمك مالي و ناهماهنگي بين افراد دست اندركار طرح در هنگام اجرا اشاره كرد(شارع پور،.(55 -1372عظيمي و جمشيديان ( 1384 ) در بررسي آثار كالبدي اجراي طرح هاي هادي روستايي در غرب گيلان ، نشان مي دهند كه اجراي طرح هاي هادي روستايي، سبب پيشرفت نسبي زندگي مردم و افزايش اميدواري آنها به سكونت در روستاهاي برخوردار از اين طرح شده است و در حال يكه اجراي طرح هادي روستايي از نظر خدمات رساني به طور نسبي موفّق بوده اند، به دليل رعايت مسائل زيست محيطي و مشاركت مردمي، به ويژه در فرايند تهيه ي طرح، چندان موفّق عمل نكرده اند. تركاشوند و همكاران ( 1387 ) در ارزيابي آثار اجراي طرح هاي هادي بر محيط زيست روستاهاي ايران، بر اساس مطالعه ي 15 روستاي نمونه در سطح كشور معتقدند كه در فرايند اجراي طرح هاي هادي، مواردي مانند نب ود ي ا نقص مطالعات محيطي به هنگام تهيه ي طرح ها و همچنين پيش بيني نكردن آثار اجراي پروژه هاي ده گانه بر محيط طبيعي و محيط زيست روستاها، به هنگام تهيه و سپس اجراي طرح ها مشاهده مي شود. موسوي قهدريجاني ( 1383 ) در مطالع ه ي ارزيابي آثار طرحهاي هادي روستايي در استان اصفهان نتيجه مي گيرد كه ضعف مشاركت روستاييان، نقش ضعيف بهسازي در عرصهي امكانات و عدم موفّقيت در كنترل مهاجرت از نقايص عمد هي طرح هاي هادي در مرحله ي اجرا به شمار مي رود. تقي لو و همكاران ( 1388 ) در ارزيابي طرح هاي هادي در ابعاد كالبدي، اجتماعي و اق تصادي از ديدگاه روستاييان در شهرستان كميجان، بر اساس نتايج به دست آمده از پژوهش معتقدند كه ميانگين عملكرد طرح هادي در ابعاد مختلف68/2است كه كمتر از حد مورد انتظار ( 3) است و نشانگر عملكرد ضعيف طرح هاي هادي روستايي است.

در بررسي ديگر دفتر تحقيقات و برنامه ريزي دفتر مركزي بنياد مسكن ( 1382 )، ارزيابي طرح هاي هادي روستايي كه به طور عمده به ارزيابي گزارش هاي تهيه ي طرح هاي هادي روستايي پرداخته است، به اين نتايج رسيده كه نياز به هماهنگي بيشتر طرح هاي هادي با طرح فرادست، استفاده از روش هاي علمي تر، لزوم تقويت ارتباط بين بخش هاي طرح با يكديگر ،رعايت مسائل زيست محيطي و توجه به ميراث فرهنگي و بناهاي با ارزش معماري در روستاها توسط طرح هادي تأكيد مي كند. درنهايت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي در ارزشيابي اجراي طرح هاي هادي روستايي ( 1388 ) در تعدادي از روستاهاي نمونه در سطح كشور، به اين نتيجه مي رسد كه تأثيرات كالبدي  فضايي اجراي طرح ها در نواحي روستايي، در سه بخش واحدهاي همسايگي، معابر و بافت فيزيكي سكونتگاه هاي روستايي آثار خود را برجاي گذاشته است و در اين ميان تعريض و بازگشايي معابر در سطح نواحي روستايي، سبب شده تا كمابيش از الگوي سيماي بومي در روستاها اثري باقي نماند، اما در سطح معابر آسفالت ريزي پوشش سطحي و كانال گذاري براي هدايت آبهاي سطحي ،

سبب شده تا مشكلات زيست محيطي به گونه اي كنترل شود.

1-3- روش پژوهش:

نوع تحقیق براسا س هدف کاربردی و اساس ماهیت توصیفی وتحلیلی است ومحدوده جغرافیایی و مکانی و پژوهش روستای داغیان واقع در شهرستان قوچان خراسان رضوی می باشد و همچنین روش جمع آوری اطلاعات بااستفاده از دو روش که مطالعات (کتابخانه ای،مقاله،پایان نامه) و نیز روش میدانی(تکمیل پرسشنامه ) انجام شده .

1-4- فرضیات تحقیق:

در فرايند پژوهش، مشخّص كردن مسأله ي پژوهش و طرّاحي فرضيه براي پاسخ گويي به آن امري ضروري است .بنابراين فرضيه عبارت است از، حدس و گمان انديشمندانه دربار هي ماهیت، چگونگي و روابط بين پد يده ها، اشيا و متغيرها كه پژوهشگر را در تشخيص نزديك ترين و محتمل ترين راه براي كشف مجهول كمك مي كند )حافظ نيا، 1389-123 )فرضيه ي زير براي پاس خگويي به سؤال پژوهش طرّاحي شده است: "به نظر مي رسد اجراي طرح هاي هادي روستايي، زمينه ي پيدايش بافت فيزيكي نظام مند ي براي سكونتگاههاي روستايي فراهم كرده است". براي تكميل فرآيند اثبات فرضيه ي اصلي در اين پژوهش از سه فرضيه ي فرعي استفاده شده است كه عبارتند از:

  1. به نظر می رسد اجراي طرحهاي هادي در مناطق روستايي، زمينه ي ارتقاي كيفيت ساخت وساز مساكن را فراهم كرده است.
  2. به نظر می رسد اجراي طرحهاي هادي، موجب ارتقاي دسترسي روستاييان به خدمات عمومي و سهولت در رفت وآمد آنان در نواحي روستايي شده است.
  3. به نظر می رسد اجراي طرحهاي هادي روستايي در بعد زيست محيطي )بهداشت محيط روستا( با موفقيت همراه بوده است.

 1-5- اهداف تحقیق:

امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است که می تواند نقش بنیادی و زیربنایی در توسعه همه جانبه  این مناطق داشته باشد(عزیزپوروهمکاران 71-84-1390).

-طرح های هادی روستایی باشروع برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ،فعالیت خود را به طور گسترده آغاز نمود.

ا زشروع برنامه اول تا پایان مهر مهر ماه سال1392 بالغ بر 29193 طرح هادی روستایی تهیه شده است ،که از این تعداد فقط طرح هادی در 13155 روستا اجرا شده است باتوجه به اینکه طرح هادی از افق 10 ساله برخوردار است ، با سپری شدن زمان پیش بینی شده در افق طرح اجرایی نشده است و به دنبال تحولات جمعیتی  و تغییر شرایط مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی وکالبدی روستاها،طرح های تهیه شده نیاز بازنگری و بهنگام سازی هستند بدین منظور،"بازنگری طرح هادی"در این گونه روستاها تهییه می گردد؛در جریان روند این طرح ها ،ضمن نقشه برداری مجدد و انجام مطالعات آماری و میدانی ،کلیه اطلاعات روستاها بهنگام شده ،بر مبنای شرایط جدید،برای یک دوره ده ساله دیگر برنامه ریزی  و طراحی می شوند بر این اساس ،تا پایان مهر ماه سال 1392،برای تعداد4033 روستا طرح بازنگری تهیه شده است.ضعف اساسی تجارب پیشین در این حوزه ناشی از عدم مشارکت افراد بومی و ناتوانی در امر ظرفیت سازی است و این ضعف نهادهای اجرایی  را از پاسخگویی به نیازهای مردم باز می داشت (دولت آفریقای جنوبی ،3:2000).باز خوانی سازمان فضایی و کالبدی روستا جز از طریق مشارکت میسر نخواهد شد.افزایش  توجه در به کارگیری رویکرد مشارکتی در طرح های توسهع روستایی،از طریق جریان جدیدی که به تعبیر رویه از فرایند های برون سر به درون سرتمایل دارند،قابل مشاهده است .به دنبال این امر ، ساختار غالب فرایند توسعه که تا این زمان رویکردی از بالا به پایین را دنبال می کرد،نیروها و منابع محلی تاکید دارد،جایگزین می شود(لاو وهمکاران،1:1999).

پس مشارکت کلید اصلی دستیابی به نیروهای محلی و به کارگیری آنان برای هر گونه اقدام توسعه ای است (برنامه توسعه ملل متحد،55:2500).

در قالب این طرح،وضعیت فیزیکی،اجتماعی،اقتصادی،جمعیتی و فرهنگی کل روستا در ارتباط با حوزه نفوذ در سطوح بالاترفرد،بررسی،ساماندهی و برنامه ریزی می شود(سرتیپی پور و همکاران،ص5-20-1379).به طور کلی اهداف طرح های هادی روستایی عبارت است از :

الف)ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی

ب)تآمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی ،تولیدی،رفاهی

ج)هدایت و توسعه فیزیکی روستاها

د)ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی(آسایش،20:1383).

 1-6- محدودیت پژوهش:

از مهمترين اين محدودیت‌ها که تحقيق حاضر نيز با آن مواجه بوده است مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:

1-عدم امکان دسترسي آسان و به موقع به اطلاعات مورد نياز.

2-عدم پشتيباني مالي.

3-عدم همكاري لازم از سوي ادارات دولتي حتي با ارائه معرفي نامه از دانشگاه.

4- عدم همخوانی اطلاعات دريافتي از ادارات مختلف با همديگر.

 فهرست مندرجات:

فصل اول: کلیات تحقیق ....................................................................................................... 1

1-1- بیان مسئله................................................................................................................. 2

1-2- پیشینه....................................................................................................................... 4

1-3- روش پژوهش.............................................................................................................. 6

1-4- فرضیات تحقیق ......................................................................................................... 6

1-5- اهداف تحقیق............................................................................................................. 7

1-6- محدودیت پژوهش...................................................................................................... 8

فصل دوم: مبانی نظری........................................................................................................... 9

2-1- طرح هادی روستایی................................................................................................. 10

2-2- حوزه نفوذ................................................................................................................ 11

2-3-  کاربری اراضی......................................................................................................... 11

2-4-  مکانیابی و برنامه ریزي کاربري اراضی روستایی...................................................... 11

2-5-ضرورت توجه به نیازهاي انسان در مکانیابی کاربري‌هاي پیشنهادي طرح‌هاي هادي             13

2-6-  محدوده مصوب....................................................................................................... 14

2-7-  طرح‌های بالادست(فرادست).................................................................................. 14

2-8- سرانه........................................................................................................................ 14

2-9- مدت طرح (افق اجرایی طرح)................................................................................ 15

2-10- بازنگری طرح هادی............................................................................................... 15

2-11- تعریف روستا از دید جفرافیا................................................................................. 19

2-12- توسعه روستایی در طرح هادی.............................................................................. 19

2-13- طرح هادي و مسكن روستايي............................................................................... 21

فصل سوم:مطالعات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه............................................................. 22

3-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان قوچان...................................................................... 23

3-2- شناسایی روستا........................................................................................................ 24

3-1-2- موقعیت جغرافیایی روستای داغیان.................................................................... 24

3-2-2- شناخت عوامل موثر در شکل گیری روستا.......................................................... 25

3-3-2- تعین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا......................................... 25

3-3- مراحل توسعه تاریخی بافت روستای مورد مطالعه.................................................... 25

3-4- ویژگی های طبیعی ناحیه مورد مطالعه...................................................................... 27

3-1-4- توپوگرافی.......................................................................................................... 27

3-2-4- زمین شناسی...................................................................................................... 27

3-3-4- خاک.................................................................................................................... 27

3-5- منابع آب.................................................................................................................. 28

3-1-5- منابع آب شرب و کشاورزی روستای داغیان........................................................ 28

3-2-5-  مسیل................................................................................................................. 28

3-3-5- اقلیم................................................................................................................... 29

3-4-5- درجه حرارت....................................................................................................... 29

3-6- جهت شدت جریانات هوا و وزش باد......................................................................... 30

3-1-6- جریانات هوا......................................................................................................... 30

3-2-6- جریان سیبریایی................................................................................................ 30

3-3-6- توده‌های مدیترانه‌ای........................................................................................... 31

3-4-6- جریان‌های شمال غربی........................................................................................ 31

3-5-6- باد........................................................................................................................ 31

3-6-6- بارندگی............................................................................................................... 32

3-7-6- نم نسبی.............................................................................................................. 32

3-8-6- تعداد روزهای یخبندان....................................................................................... 33

3-7- بررسی چگونگی سوانح طبیعی(نظیر سیل، زلزله و خشک سالی و سایر حوادث طبیعی) 33  

3-1-7- خشکسالی.......................................................................................................... 33

3-2-7- سیل ................................................................................................................... 34

3-3-7- زلزله ................................................................................................................... 34

3-8- بررسی ویژگی‌های جمعیتی...................................................................................... 34

3-1-8- تحولات جمعت.................................................................................................... 34

3-2-8- تعداد و بعد خانوار............................................................................................... 35

3-9- ترکیب جمعیت......................................................................................................... 36

3-1-9- ترکیب جنسی جمعیت........................................................................................ 36

3-10- اشتغال................................................................................................................... 37

3-1-10- فعالیت‌های اقتصادی........................................................................................ 37

فصل چهارم:تجزیه تحلیل وارائه پیشنهادات...................................................................... 40

4-1-  مقدمه...................................................................................................................... 41

4-2- نحوه توزیع و محل استقرار فضای خدماتی و تاسیساتی درحوزه نفوذ...................... 41

4-3- طرح‌های اجرا شده و درحال اجرا............................................................................. 41

4-4- تعیین تکلیف فضای تاریخی.................................................................................... 42

4-5- تعیین اولیت‌های اجرای کوتاه مدت ومیان مدت درتمامی ابعاد طراحی .................. 42

4-6- ضوابط و مقررات اجرایی در طرح پیشنهادی .......................................................... 43

4-7- بررسی شبکه‌های ارتباطی(درجه بندی معابر).......................................................... 43

4-8- شناخت کیفیت ابنیه روستا و بررسی مصالح ساختمانی و کاربرد آن........................ 45

4-1-8- ابنیه بادوام.......................................................................................................... 45

4-2-8- ابنیه نیمه بادوام ................................................................................................. 45

4-3-8- ابنیه کم دوام....................................................................................................... 45

4-4-8- ابنیه بی دوام ...................................................................................................... 46

4-9- بررسی معماری و ترکیب فضایی و واحدهای همسایگی ........................................... 46

4-10- محله بندی و مراکز عمده تجمع............................................................................ 47

4-11- بررسی تاسیسات و تجهیزات عمومی دفع آبهای سطحی...................................... 47

4-12- برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا .......................................................... 48

4-13- پیش بینی عملکرد اقتصادی در آینده ................................................................. 48

4-14- تجزیه و تحلیل آینده روستا.................................................................................. 50

4-15- پیش بینی جمعیت آینده روستا............................................................................ 51

4-16- بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا      52

4-17- تجزیه و تحلیل شبکه‌های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و عملکرد مراکز محلات و تنگناهای ارتباطی ..... 52

4-18- بررسی سرانه‌های موجود و پیشنهادی و تعیین کمبود خدماتی و مسکن              53

4-19- تعیین محدودیت‌ها و امکانات توسعه فیزیکی روستا............................................. 56

4-20- پیشنهادات ........................................................................................................... 57

4-21- نتیجه گیری........................................................................................................... 58

منابع و ماخذ....................................................................................................................... 62

شامل 62 صفحه فایل word قابل ویرایشپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
progeh_629829_6125.zip4.4 MB