فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود پروژه ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي

دانلود پروژه  ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي

شناخت ويژگيهاي ژئومورفولوژي پهنه هاي كارستي كه ازسنگهاي انحلال پذيرعمدتآكربناته نظيرآهك تشكيل شده اندنه تنها ازنظربنيادي ، بلكه به لحاظ تامين آب موردنيازانسان داراي اهميت مي باشد.پژوهش حاضربه بررسي، ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي پرداخته است.اين حوضه دردامنه شمالي زون بينالود قرار داردكه جزء زيرحوضه كشف رودمي باشد.هدف ازانتخاب موضوع مورد نظر شناسايي اشكال كارستي مانند:آون-دولين-لاپيه ها-غارها وچشمه هاي كارستي وطبقه بندي اين اشكال درمنطقه مي باشد.

روش تحقيق دراين رساله، به صورت تجربي واستقرايي مي باشد.كه بااستفاده ازعمليات ميداني وژئومتري برخي اشكال كارستي واستفاده ازتصاويرهوايي ونقشه ها حاصل شده است.باتوجه به وجود پهنه هاي آهكي مربوط به سازندهاي مزدوران (ژوراسيك زيرين ومياني) وچمن بيد ونيز تشكيل اشكال كارستيبويژه درسازندمزدوران ،اين سازندحائزاهميت بوده است وازطرفي بدليل جاذبه هاي جهانگردي درحوضه بايستي اقدامات اساسي درزمينه كنترل ومديريت منابع آب كارست صورت گيردتاازورودآلاينده ها به منابع آب جلوگيري شده ومديريت قلمروهاي آهكي حوضه تقويت گردد.

واژه كارست كه به معني منطقه سنگي درزبان قديمي ازقوم هندواروپايي است ونيزنام ناحيه اي است نزديك كشوريوگسلاوي سابق كه سنگهاي آهكي آن دراثرفرآيندهاي فرسايشي منظره خاصي پيداكرده است.ازاين نظرژئومورفوگ ها به مناظروچشم اندازهاي متنوع تشكيل شده درسنگ هاي كربناته،دولوميته وتبخيري درهرناحيه پديده هاي كارستي يا مجموعه زمين شكلهاي كارست حقيقي مي گويند.(احمدي،1385ص90).

درحال حاضرحدود17%سطوح قاره ها راسنگهاي كربناته پوشانيده اندو27% جمعيت جهان ازمنابع آب كارست استفاده مي كنند.نيزمناطق فلات قاره بيشتراز10%سطح كره زمين رادربرمي گيرندكه درآنها اشكال كارست وجوددارد.درايران نيز به علت وجودشرايط مساعد زمين شناسي وتاثير شرايط آب وهوايي، اشكال كارستي دربرخي نقاط ازجمله دررشته كوههاي زاگرس،البرز،وكپه داغ وهزارمسجد وجزايرخليج فارس گسترش يافته استوسعت سازندهاي آهكي دراستان خراسان ،حدود 20هزاركيلومترمربع مي باشدكه عمدتآ ازدوران مزوزوئيك هستند.(بهنيافر، 1383ص124) . شناسايي اشكال كارستي كه ازسنگهاي انحلال پذيروعمدتا ازكربنات ها نظيرسنگهاي آهكي ودولوميتي تشكيل يافته وطبقه بندي آنها داراي اهميت استبويژه هنگامي كه ازديدگاه كاربردي به آن توجه شودمانند:استفاده ازآبخانهاي كارستي وتوسعه منابع آب،پروژه هاي عمراني ازقبيل سدسازي واستفاده براي شرب،وجودذخايرعظيمي ازهيدروكربورها(نفت وگاز)درسازندهاي كارستي،همچنين توسعه صنعت توريسم وگردشگري.مطالعات كارست درايران سابقه چنداني ندارد وبه سالهاي 1351-1352 مي رسدبنابراين لزوم برنامه ريزي براي شناسايي ا شكال كارستي وطبقه بندي آن داراي اهميت مي باشد.حوضه آبريزفريزي درشمال غرب مشهدواقع شده وبه لحاظ ژئومورفولوژيكي از واحدكوهستان،واحدنيمه كوهستاني،واحدفلات و واحد تراس هاي آبرفتي ومخروط افكنه تشكيل شده است. شناسايي پديده هاي كارستي مانندكارن،دولين،آون،پوليه،غارها،وغيره كه دراثرانحلال ايجادشده اندطبقه بندي آنها درحوضه آبريزفريزي ازاهداف مطالعه اين رساله مي باشدكه براي اولين باردراين منطقه صورت گرفته است.

 

 

1-1- طرح مساله و ضرورت  تحقيق:

يكي ازعلومي كه گامهاي مؤثري رادرزمينة شناسايي زمين ومحيط زيست انسان برداشته است علم ژئومورفولوژي است . ژئومورفولوژي علم شناسايي اشكال ناهمواريهاي زمين است.اين علم ازديرباز به وسيله جغرافيدانان يوناني بي آنكه عنوان مشخص داشته باشد شناخته شده بودوبعدها دردوره رنسانس لئوناردووسني وبرناردپالسي درگسترش آن پيشقدم شدند.درقرن نوزدهم ژئومورفولوژي يكي ازشاخه هاي سيستماتيك علوم مربوط به زمين ميگردد.(ترجمه خيام ،1374 پيشگفتار.)انسان رفته رفته بابرترشمردن خويش برمظاهرطيبعت،بامظاهرژئومورفولوژي نيزمانندبسياري ازپديده هاومظاهرطبيعي درافتاد ، كوههاراشكافت،دامنه راتسطيح نمود،دره هارامسدودكرد،سواحل رااشغال نمود.امروزه ژئومورفولوگ ها نيزمانندسايرمتخصصان علوم طبيعي مي دانندكه برپديده هاي طبيعي فرآيندهاي پيچيده حاكم است كه با يكديگردرتقابل وبريكديگرتاثيرگذارمي باشندوچنانچه محيط طبيعي رايك سيستم فرض كنيم پديده هاي ژئومورفولوژي نيزجزء زيرسيستم هاي اين محيط مي باشندوباسيستم هاي ديگردررابطه اند.بنابراين پديده هاي مطرح درژئومورفولوژي هركدام درحكم يك سيستم پويا هستندكه از يك طرف تحت تاثيرفرآيندهاي مختلف قراردارندوازطرف ديگرخودبرسيستم هاي ديگرتاثيرمي گذارند.پويايي سيستم هاي ژئومورفولوژي ورابطه پيچيده وارتباط سيستمي آنها باساير فرآيندها وپديده ها باعث شده كه اين علم به عنوان يك علم كاربردي كه زيربناي بسياري ازمطالعات برنامه ريزيهاي محيطي راتشكيل مي دهد،مطرح گردد.(بهنيافر.ثروتي 1383ص2).يكي ازپديده هاي مهم ژئومورفولوژيكي مناطق كارستي مي باشد.كه ازويژگي هاي اين مناطق ،وجود سنگهاي آهكي است كه ازآهكهاي دولوميتي بافرمول شيميايي  وياكربنات مضاعف كلسيم ومنيزيم است تشكيل يافته است.همچنين مناطق كارستي به صورت صخره اي ديده مي شوندزيراكه آهك به هيچ وجه دراثرعوامل تخريب به خورده سنگهاي كوچك وريزتبديل نمي شود.باتوجه به اينكه مناطق كارستي درايران گسترش وسيعي دارد،ووجودآبخانهاي كارستي دراين مناطق از اهميت زيادي برخورداراست .بنابراين به لحاظ كاربردي استفاده ازاين منابع نقش مهمي درتامين آب به ويژه درمناطقي كه باكمبودآب وخشكسالي مواجه هستنددارد.درحوضه آبريزفريزي به علت وجودعوامل مختلف زمين شناسي،اقليمي وهيدرولوژيكي شرايط مناسبي  براي تشكيل اشكال كارستي ايجادشده است.دربين همه عوامل تاثيرگذاربركارست شدگي حوضه، سازند هاي آهكي اهميت بيشتري داشته وچون حوضه داراي جاذبه گردشگري مي باشد،لذامطالعه پهنه هاي كارستي منطقه داراي اهميتمي باشد.

 

2–1- اهداف تحقيق:

اين يك اصل است كه هرعمل بايدداراي هدف باشدوعمل بدون هدف عملي است كه راه به جايي نمي برد.دراجراي پژوهشهاي علمي پس ازبيان مسالة تحقيق پژوهشگرقصدخودرا به صورت عملياتي كه از  طريق مشاهده هاي عيني قابل دستيابي است بيان مي كند.به عبارت ديگرمحقق مي گويدكه به دنبال يافتنپاسخ چه سوال كلي است.(فرهنگي وصفرزاده.1385.ص162-163).هدف هرتحقيق علمي حل مسائل ومشكلات آن علم است.هدف تحقيق درژئومورفولوژي نيزروشهاي درست انديشيدن وبه طوركلي كشف حقايق وپيداكردن جواب مسائل وحل مشكلات مربوط به محيط طبيعي وپديده هاي ناشي ازآن ودست يابي به معيارهايي درزمينة افزايش ايمني محيط وگسترش دامنة اطلاعات درژئومورفولوژي مي باشد.چون تحقيقات به منظوررفع مسائل ومشكلات مردم صورت مي گيرد،بنابراين انجام آن ضرورتي اجتناب ناپذيراست.(مقيمي ومحمودي.1383ص13-14)به طوركلي هدف اين رساله بررسي ژئومورفولوژي كارست درحوضه آبريزفريزي مي باشد واهداف خاص آن عبارتنداز:

1-شناسايي قلمروهاي آهكي-دولوميتي درمنطقه وارتباط آنها بااشكال كارستي.

2-تهيه نقشه ژئومورفولوژيكي ازحوضه باتوجه به اينكه تاكنون مناظراين حوضه طبقه بندي وشناسايي نشده اند.

3–1- سؤالات تحقيق:

ممكن است بعضي مسائل پژوهشي داراي فرضيه مشخصي نباشد.اگرمطالعه تحقيقي دررابطه بامساله اي باشد كه اطلاعات درموردآن كافي نبوده ويا اصلآ اطلاعاتي وجودنداشته باشد،آنوقت ممكن نخواهدبود كه پيش فرض ويا فرضيه اي منطقي برآن بنا نهاد .زيراطرح فرضيه دلالت بروجوداطلاعاتي درمورد مسئله وحوضه تحقيق دارد.(ترجمه مولازاده،1377ص30)

وفرضيه عبارت است ازحدس معقول يا گماني مبتني برمدرك موجود.(شكوهي1364)بنابراين  سؤالاتي كه دراين تحقيق مطرح است،عبارتنداز:

1-با توجه به پراكندگي سازندهاي آهكي-دولوميتي مربوط به مزوزوئيك، آيا اشكال وفرآيندهاي كارستي درمنطقه موردمطالعه  شكل گرفته است؟

2-مهمترين ناهمواريها ومناظركارستي حوضهدرچه قسمت هايي وجوددارند،وآياباسازندهاي زمين شناسي مرتبط اند؟

4–1-روش انجام تحقيق:

باتوجه به اينكه جغرافيا يك علم است،روشهاي پژوهشي آن بااستفاده ازروش علمي صورت مي گيردونتايجي مشابه به نتايج ديگرنظام هاي علمي به وجودمي آورد.(هارلينگ،وديگران)روش تحقيق به معناي تبيين وتفسيرحركت،جهت رسيدن به حقايق مربوط به موضوع تحقيق ما است.(حافظ نيا.1379ص162)درپژوهشهاي علمي،پيروي كردن ازيك روش ومتدخاص درجريان انجام پژوهش باعث مي شودجهت گيريها وانجام كارهاي مربوط به گردآوري اطلاعات، تجزيه وتحليل آنها ونتيجه گيري، ازيك سلسله مراتب خاص ونظام بندي مشخصي پيروي كند.روش تحقيق دراين رساله ،روش تجربي-استقرايي استكه درابتدا با استفاده ازاطلاعات موجوددركتابخانه ها وسازمانهاي مختلف و بااستفاده ازنقشه هاي زمين شناسي وعمليات ميداني به صورت تجربي، مشخص گرديدكه منطقه موردمطالعه چه ويژگي هايي داردودرنهايت با تجزيه وتحليل اين اطلاعات نتيجه كلي بدست آمدكه منطقه داراي اشكال كارستي وآهكي مي باشد.مهمترين ابزارهاي تحقيق عبارت بودنداز:

1-داده هاواطلاعات هواشناسي وهيدرولوژيكي.

2-ژئومتري پديده هاازطريق عمليات ميداني.

3-تصاويرتهيه شده ازحوضه.

4-عكس هاي هوايي40000 :1و1:20000حوضه موردمطالعه.

5-نقشه هاي توپوگرافي 50000 :1و1:250000نقشه هاي زمين شناسي 100000 : 1 .

6-تصاويرماهواره اي لندست.

براي جمع آوري اطلاعات موردنيازبه كتابخانه ها ومراكزآرشيوادارات وسازمانهاي زير مراجعه شد:-سازمان مديريت وبرنامه ريزي(استا نداري)،سازمان آب منطقه اي خراسان رضوي،سازمان زمين شناسيسازمان محيط زيست،سازمان منابع طبيعي،بخش تحقيقات كشاورزي وخاك سازمان منابع طبيعي،كتابخانه حرم مطهرتالارجغرافيا،كتابخانه دانشگاه فردوسي وكتابخانه دانشگاه آزاداسلامي مشهدكه ازمنابع ومآخذ-نشريات-آمارنامه ها-گزارشها ومقالات- وكتابهاي مربوط به موضوع تحقيق استفاده شد.    

درقسمت عمليات ميداني باحضوردرمنطقه ومشاهده مستقيم به صورت بررسي پديده هاي زمين ساختي وژئومورفولوژي ، اندازه گيري برخي ازپديده هاي ژئومورفولوژيكي و گرفتن عكس وتهيه فيلم ،اطلاعات موردنيازجمع آوري شد.براي تجزيه وتحليل اطلاعات آماري وكشيدن نمودارها نيز ازنرم افزارExcel استفاده گرديد.همچنين ازطريق تصاويرهوائي وعمليات ميداني نقشه كالكي ژئومورفولوژي حوضه تهيه شدوبااستفاده ازمحيط فتوشاپ نقشه ژئومورفولوژي حوضه تهيه گرديد.

 5 – 1 - پيشينه تحقيق:

به طوركلي مطالعات درزمينة ژئومورفولوژي كارست درسطح جهان به خاطراهميتي كه اين پديده درزمينة مديريت آب داردبسيارموردتوجه پژوهش گران است.درايران به علت وجودچاه هاي قديمي درتشكيلات آهكي دربعضي ازنقاط ايران به ويژه درحوالي شيراز، نشانه اي ازتوجه ايرانيان قديم به وجودمنابع آبي با ارزش دردل كارستها وبهره برداري ازآن است.به اين چاه ها كه درعهدباستان حفرشده است،چاه هاي گبري مي گويند.اما مشكلات فني وعدم امكانات كافي درآن زمان،درمحدوديت توسعه شناخت وبهره برداري ازاين منابع با اهميت،نقش مؤثري داشته است.ازآنجايي كه بعضي ازدشتهاي كشوربه ويژه درمناطق جنوبي محدوديتهايي از نظربهره برداري ازآب به لحاظ سازند هاي زمين شناسي دارد،سازندهاي غيرآبرفتي(كارستها)درسالهاي اخيرموردتوجه قرارگرفته است.(كردواني.1383ص365).

سابقة مطالعات كارست درايران رامي توان به دودورة قبل وبعدازانقلاب تقسيم بندي كرد.اولين اكيپ هايي كه درسالهاي 1352-1351 تشكيل شد،اكيپ مطالعات آهكي زاگرس جنوبي بود.باامكانات محدودي كه داشتند شناسايي اوليه رادرمنطقه انجام دادند.اما مطالعات نوين دراين زمينه درسال 1367 باپروژة آهكي مهارلوشيراز شروع شدوازآن زمان مركزملي كارست تاسيس گرديد.هم اكنون اين مطالعات ادامه دارد. (سايت آفتاب).

مقالات بررسي شده درزمينه كارست عبارتنداز:

 1-ژئومورفولوژي كارست درتاقديس خاويز(شمال شرق بهبهان)(محمدرضاثروتي وغلام حسين اسكاني كزازي):كه به بررسي پهنه هاي كارستي درتاقديس خاويزدراستان خوزستان وشمال شرقي بهبهان مي پردازد.فشارهاي تكتونيكي ومقاوت سنگ آهك آسماري درساختمان اين تاقديس دچاردرزوشكاف وگسل خوردگي شده است.وهمچنين باوجودشرايط آب وهوايي نيمه خشك به دليل وجودساختمان زمين شناسي وسنگ شناسي درمنطقه، اشكال كارستي بادرجه تحول مختلف درسرتاسرتاقديس خاويزبه چشم ميخورد.

2-نقش شكستگيهادرتوسعه كارست محدوده تاقديس پابده اززاگرس چين خورده وكاربرددادههاي ماهواره اي وسيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)(سعيدپيراسته ).دراين مقاله كاربردداده هاي ماهواره اي وتحليل فضايي درمحيط سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت استخراج اطلاعات وبررسي ارتباط ساختاري-تكتونيك باكارست موردتاكيدقرارگرفته است.اين بررسي نشان دادكه توسعه كارست درمنطقه تحت تاثيرعوامل مختلفي ازقبيل شكستگي ها وتكتونيك مي باشد.همچنين شكستگيها براساس مطالعات صحرايي وتكنيك سنجش ازدورروي تصاويرماهواره اي لندست 7 شناسايي وبه صورت رقومي ترسيم شده است.

3-كارست ژئومورفولوژي درحوضه آبريزكارده(شمال شرق مشهد)(ابوالفضل بهنيافر.)كه به بررسي ويژگيهاي ژئومورفيك كارستي واهميت آنها ازنظرحساسيت هيدرولوژيكي به آلاينده ها درحوضه آبريزكارده پرداخته شده است.هدف اصلي اين تحقيق شناسايي وطبقه بندي زمين شكل هاي كارست درمنطقه ونقش مناظركارستي درزهكشي آب ها وهرزآبها به درون سيستم هيدرولوژيكي بوده است.

4-اهميت بررسي ژئومورفولوژي كارست درآمايش سرزمين وتوسعه پايدارشهري.(كمال طاهري).بررسي مفهوم كارست وخطرات ناشي ازآن واهميت شناخت سيماهاي كارستي دربرنامه هاي آمايش سرزمين ازاهداف اين مقاله مي باشد.

 

شامل 207 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
progeh_606328_9182.zip70.9 MB

آخرین محصولات فروشگاه