دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت هارمونيک ها

دانلود پاورپوینت هارمونيک ها

فهرست مطالب:
1- شناخت و بررسي مقدماتي هارمونيكها
1-1- كليات
1-2- اعوجاج هارمونيكي
2- منابع توليد هارمونيك
2-1- منابع تغذيه تكفاز
2-2- مبدلهاي قدرت سه فاز AC و DC
2-3-  تجهيزات قوس زننده
2-4- عناصر اشباع شونده
3- اثر اعوجاج هارمونيكي بر روي عملكرد تجهيزات قدرت
3-1- اثر بر روي خازنها
3-2- اثر بر روي ترانسفورماتورها
3-3- اثر بر روي موتورها

4- پاسخ سيستم قدرت به منابع هارمونيكي
4-1- امپدانس سيستم
4-2- امپدانس خازن
 4-3- تشديد موازي
 4-5- اثر بار مقاومتي
5- شناسايي محل منابع هارمونيكي
6- كنترل هارمونيكها
6-1- كاهش جريانهاي هارمونيكي ناشي از بارها
6-2- فيلترگذاري
6-3- اصلاح پاسخ فركانسي سيستم
6-4- تجهيزات فيلتركردن هارمونيكها- فيلترهاي اكتيو، پسيو و هيبريد
6-5- طراحي فيلترها

7- برنامه هاي كامپيوتري براي محاسبه هارمونيكها
7-1- مدلسازي منابع هارمونيكي
 7-2- برنامه هاي كامپيوتري براي محاسبه هارمونيكها
7-3- قابليت برنامه هاي تحليل هارمونيكي
8- اصول و شرايط عمومي محدودكردن هارمونيكها
8-1- كليات
8-2- عوامل تاثير گذار بر تعيين حدود مجاز هارمونيكها
8-3- فلسفه تعيين محدوديتها
9- مقررات استاندارد حدود مجاز هارمونيكها در برخي از كشورهاي جهان
10- استاندارد مجاز هارمونيكها در شبكه برق ايران (استاندارد توانير)

-----------------------

1- شناخت و بررسي مقدماتي هارمونيكها:

1-1 كليات:

 يكي از مسائل و مشكلات مهم كيفيت برق در سيستمهاي توزيع و انتقال مسئله هارمونيكها مي باشد.
 اعوجاجهاي هارمونيكي در سيستمهاي قدرت مشكلات خاصي را بدنبال دارند كه عدم عملكرد مناسب تجهيزات، كاهش عمر و پايين آمدن راندمان از مهمترين آنهاست.
 شركتهاي برق بايستي ضمن مانيتورينگ ميزان اعوجاجهاي هارمونيكي در شبكه محدوديتهايي را ارائه نمايند تا از آسيب ديدگي تجهيزات مشتركين خانگي و صنعتي جلوگيري گردد.
 در اغلب مواقع، اعوجاج ولتاژ در سيستمهاي انتقال كمتر از يك درصد است و هرچه به سمت مشتركين نزديكتر مي شويم، ميزان اعوجاجهاي هارمونيكي بيشتر مي شود.
 
1-2 اعوجاجهاي هارمونيكي:
 اعوجاج هارمونيكي در شبكه هاي قدرت ناشي از عناصر (و بارهاي) غيرخطي  است. جريان عنصر غيرخطي، درحاليكه ولتاژ اعمال شده به آن سينوسي است، بصورت غير سينوسي مي باشد.
 هرشكل موج اعوجاجي را مي توان بصورت تركيبي از موجهاي سينوسي با فركانسهاي و دامنه هاي مختلف نشان داد. اين موجهاي سينوسي كه فركانس آنها ضريب صحيحي از فركانس اصلي (50 هرتز) باشد، هارمونيكهاي مولفه اصلي مي نامند. درصورتيكه فركانس آنها ضريبي صحيح از فركانس اصلي (50 هرتز) نباشد،  هارمونيكهاي مياني ناميده مي شوند.
 وقتي كه دو نيم سيكل مثبت و منفي يك موج شبيه بهم باشند، سري فوريه فقط داراي هارمونيكهاي فرد خواهد بود و در اغلب موارد شاهد حضور هارمونيكهاي زوج در سيستم قدرت نيستيم.
 وجود هارمونيكهاي زوج در سيستم اغلب نشان دهنده اشكالي در سيستم است.
 بارهاي غيرخطي منبع توليد هارمونيكهاي جريان هستند و هارمونيكها را به سيستم قدرت تزريق مي كنند. اعوجاج ولتاژ نيز در اثر عبور جريان اعوجاجي از امپدانس سري و خطي شبكه ايجاد مي شود.
 جريانهاي هارمونيكي عبور كننده از امپدانس سيستم باعث ايجاد افت ولتاژ براي هر هارمونيك خواهد شد و در نتيجه باعث ايجاد ولتاژ هارمونيكي در دو سر بار مي گردد.
 
2- منابع توليد هارمونيك ها:
عوامل مهم توليد هارمونيكها :
- جريان مغناطيسي ترانسفورماتورها
- بارهاي غيرخطي مانند دستگاههاي جوشكاري
- كوره هاي قوس الكتريكي و القايي
- سيستمهاي HVDC (انتقال برق فشار قوي DC)
- تجهيزات بكار رفته در كنترل كننده هاي سرعت ماشينهاي الكتريكي
- تجهيزات مورد استفاده  در حمل و نقل برقي مانند اتوبوسهاي برقي و متروها
- اتصال نيروگاههاي خورشيدي و بادي به سيستمهاي توزيع
- كاربرد SVC بعنوان كنترل كننده استاتيك توان راكتيو شبكه
- صنايعي نظير مجتمعهاي شيميايي، پتروشيمي، ذوب كه نياز به يكسوكننده هاي پرقدرت براي توليد برق DC مورد نياز خود.
 
2-1 منابع تغذيه تكفاز:
 در حال حاضر بارهاي تغذيه شده از طريق مبدلهاي الكترونيك قدرت مهمترين بارهاي غيرخطي را تشكيل مي دهند.
 
 ادوات الكترونيك قدرت بكار رفته در صنعت :
- محركه هاي موتور با قابليت تنظيم سرعت
 - منابع تغذيه سوئيچينگ
 - راه اندازي موتورهاي جريان مستقيم
- شارژرها
 - بالاستهاي الكترونيكي
 - يكسوكننده ها
 
ادوات الكترونيك قدرت در ساختمانهاي تجاري :
- وجود تجهيزات الكترونيكي تكفاز بيشماري همچون كامپيوترهاي شخصي
- تامين 40 تا 60 درصد روشنايي توسط لامپهاي فلورسنت
 
 منابع تغذيه تكفاز به دو گروه عمده تقسيم مي شوند:
1) تكنولوژي قديمي، كنترل ولتاژ در طرف متناوب توسط ترانسفورماتور بود تا ولتاژ را در سطح مورد نظر طرف مستقيم  كاهش دهد كه بدليل وجود ترانس، هارمونيكها كاهش مي يابند.
2) در تكنولوژي جديد از  منابع تغذيه سوئيچينگ (تبديل DC/DC) استفاده مي كنند  كه مزاياي آن عبارتند از وزن كم، اندازه كوچك، راندمان بالا، عدم نياز به ترانسفورماتور و عيب عمده آنها توليد هارمونيكهاي سوم جريان است كه در نوترال باهم جمع مي شوند.
 
2-2 مبدلهاي قدرت سه فاز AC و DC:
 مبدلهاي الكترونيك قدرت سه فاز برخلاف مبدلهاي قدرت تكفاز داراي هارمونيك سوم  نیستند و به دو دسته محرکه های AC و DC تقسیم می شوند.
1) محرکه های DC : یکسوسازی تنها عمل مورد نیاز در محرکه های DC است. اغلب محرکه های DC از یکسو کننده های 6 پالسه و محرکه های بزرگتر از یکسوکننده های 12 پالسه استفاده می کنند.
درایوهای 6 پالسه هارمونیکهای 5 و 7 بالاتر و درایوهای 12 پالسه هارمونیکهای 111 و 13 قابل ملاحظه ای دارند.
2) محرکه های AC : در محرکه های AC از خروجی یکسوکننده برای تولید ولتاژ AC استفاده می شود که این ولتاژ با فرکانس قابل تنظیم برای تغذیه موتورها بکار می رود. اینوترها به دو دسته اینورتر ولتاژ (VSI) و اینورتر جریان (CSI) تقسیم می شوند.
 برای ورودی یک VSI احتیاج به منبع ولتاژ DC ثابت (با ریپل کم) است که این امر توسط یک فیلتر (خازن و سلف) صورت می گیرد. ورودی یک CSI احتیاج به یک منبع جریان ثابت (با ریپل کم) دارد که توسط یک سلف انجام می شود.
 عمومی ترین نوع محرکه های AC از نوع یک VSI همراه با تکنیک PWM کنترل آن است.
 
2-3  تجهيزات قوس زننده:
 این دسته شامل کوره های قوس الکتریکی، دستگاههای جوشکاری، لامپهای روشنایی (فلورسنت، بخار سدیم، بخار جیوه) با بالاست مغناطیسی است.
 مشخصه ولتاژ- جریان قوسهای الکتریکی غیرخطی می باشد. بدنبال جرقه زدن، جریان قوس افزایش و ولتاژ آن کاهش می یابد و مقدار جریان توسط امپدانس سیستم محدود می شود.
 کوره های قوس الکتریکی بعنوان منبع ولتاژ هارمونیکی دارای جریان متداول بیش از 60 کیلو آمپر بوده و امپدانس محدود کننده آنها شامل کابل و سیمهای رابط، امپدانس سیستم و ترانسفورمر است.
 در لامپهای روشنایی، قسمت عمده هارمونیکها مربوط به رفتار ذاتی قوس است و بالاستهای الکترونیکی  هارمونیکهای کمتری نسبت به بالاستهای مغناطیسی تولید می کنند.
 
شامل 74  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Harmonics_2068121_5949.zip2.4 MB

دانلود پاورپوینت قلم نوری

دانلود پاورپوینت قلم نوری فهرست مطالب: قلم نوري چيست؟ كاربردها انواع قلم هاي نوري عملكرد هر يك از قلم هاي نوري مزايا معايب كاربرد در نرم افزارهاي مختلف ----------------   قلم نوري: وسيله اي به شکل قلم است که بانزديک شدن به صفحه نمايش براي ترسيم اشکال دلخواه و براي کنترل آيکونها يا گزينه هاي نمايش يافته در صفحه نمايش مورد استفاده قرار مي گيرد   كاربردها: به جاي موس امضاء اتواسيون اداري دانشجويان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود پاورپوینت سیستم های شمارشگرهای تردد فروشگاهی

دانلود پاورپوینت سیستم های شمارشگرهای تردد فروشگاهی تاریخچه بکارگیری: سابقه استفاده از سیستم در دنیا   کاربرد در مدیریت فروش: بررسی میزان مراجعات به مراکز فروش مدیریت نیروی انسانی بررسی میزان محبوبیت یک محصول دستیابی به آمار واقعی تعیین میزان رضایتمندی درک و حل مشکلات ناشی از موانع فیزیکی   کاربرد در مدیریت خدمات: برنامه ریزی برای ترافیک بازدید تعیین میزان پاسخگویی و مشتری مداری تعیین میزان موفقیت   کاربرد در مدیریت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

دانلود پاورپوینت ارتباطات راديو مايكروويو نقطه به نقطه

دانلود پاورپوینت ارتباطات راديو مايكروويو نقطه به نقطه مقدمه و تاريخچه: قبل از تولد و گسترش سيستم هاي ارتباطي مبتني بر فن آوري فيبرنوري، ارتباطات ثابت پرظرفيت تحت نفوذ سيستم هاي راديوئي مايكروويو قرار داشت كه از دهه 70-1960 سيستم هاي ماهواره اي تا حدودي در ارتباطات بين كشورها و قاره ها، شبكه هاي مايكروويو را ياري مي نمودند. بعد از توسعه و گسترش سيستم هاي فيبرنوري با نگرش به ويژگي هاي ذاتي سيستم هاي راديوئي ديد مستقيم(Line Of Sight) LOS  باز هم ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان