دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت نظام جامع اتوماسيون سازمان تامين اجتماعی طرحی موفق در عرصه اتوماسيون سيستم های مرتبط با منابع انسانی كشور

دانلود پاورپوینت نظام جامع اتوماسيون سازمان تامين اجتماعی  طرحی موفق  در عرصه اتوماسيون سيستم های مرتبط با منابع انسانی كشور

فهرست مندرجات:

ملاحظات و مقتضیات حاکم بر نحوه طراحی و اجرای نظام ICT سازمان تامین اجتماعی (حوزه عمل اصلی شرکت مشاور
   مدیریت و خدمات ماشینی تامین)
جایگاه سازمان و شرکت در سلسله مراتب ICT حاکمیت و نحوه ارتباط آن با مخاطبین
 نقش آفرینان عمومی عرصه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
 سلسله مراتب زیرساختهای ICT سازمان تامين اجتماعی و شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشینی تامين
 سلسله مراتب زیرساختهای بانکهای اطلاعاتی سازمان تامين اجتماعی و شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشینی تامین
 گستره فعالیتی منظومه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
 حجم و تنوع مبادله اطلاعات در منظومه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
 نقش آفرینان اختصاصی عرصه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامين
ساختار اجرایی طرح جامع اتوماسیون تامین اجتماعی
 پیشینه  کلی اتوماسیون سازمان تامين اجتماعی
برآورد حجم و مقیاس ICT سازمان تامين اجتماعی
 مختصات کلی شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشینی تامین
چشم انداز آینده نظام ICT سازمان تامین اجتماعی
دستاوردها، ویژگی ها و نکات مثبت اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی
--------------------------
 
ملاحظات و مقتضیات حاکم بر نحوه طراحی و اجرای نظام  ICT سازمان تامین اجتماعی 
(حوزه عمل اصلی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین):
سازمان تامین اجتماعی مجری احکام دولت، مجلس، دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه و حتی موردی مراجع موصوف است و پیش بینی بالاترین حد انعطاف در سیستم های نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی نیز پاسخگوی تصمیمات اقتضایی حاکم بر حوزه مورد عمل آن نمی باشد.
سازمان تامین اجتماعی یک سازمان درآمد – هزینه است و حجم و پیچیدگی اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر دستگاههای دولتی، مضاعف است.
سازمان تامین اجتماعی دارای گستره زمانی و فعالیتی بسیط و مستمر با مخاطبین خود است و حجم تعاملات و بسامد تبادلات اطلاعات و پردازش آنها در سیستم نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی بسیار بالاست.
تعدد و تنوع خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، بسیار زیاد است و تنوع خدمات تامین اجتماعی، باعث افزایش تعداد و پیچیدگی سیستم های نرم افزاری آن می شود.
سازمان تامین اجتماعی با فرار بیمه ای روبروست و در سیستم های نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی، امکان برقراری نظامات عنصر به عنصر مالی (بصورت قطعی) وجود ندارد و اعمال سیستم کنترل داخلی صد در صد میسر نیست.
سازمان تامین اجتماعی با پدیده  ً سواری رایگان ً  یا  ً  برخورداری من غیر حق ً  روبروست و اعمال کنترلهای زیاد در سیستم نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از سوء استفاده لازم است، ولی از آنجا که نبایست موجبات نارضایتی کارفرمایان و بیمه شدگان فراهم شود به قدر کفایت، مقدور نیست.
دریافت های سازمان تامین اجتماعی دارای ما به ازای مشخص و مستقیم است و ایجاد ارتباط عنصر به عنصر در سوابق بیمه مشمولین قانون تامین اجتماعی، در سیستم های نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی، برپیچیدگی نوع طراحی آنها تاثیر می گذارد.
سازمان تامین اجتماعی با کثرت و تنوع مخاطبین مواجه است و این امربر نحوه  طراحی و نیز چگونگی کاربری سیستم های نرم افزاری آن تاثیر گذار است و امکان همانند سازی وجود ندارد.
سیستم بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با بیمه های خصوصی و نظام بانکی متفاوت است، در سیستم های نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی امکان نامنویسی و تکمیل مستندات مورد نیاز و اعمال کنترل در ورودیها، بطور کامل میسر نیست.
سازمان تامین اجتماعی اعطا کننده مجوز و آغاز گر برقراری ارتباط و تعامل با مخاطبین خود نیست و برای پیمایش استمرار آن نیز، ابزار قانونی لازم را در اختیار ندارد فلذا امکان نام نویسی و تکمیل اطلاعات مربوط به بیمه شده و کارفرما، قبل از آغاز شمول بیمه در سیستم های نرم افزاری تامین اجتماعی وجود ندارد.
اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی سیستم نرم افزاری تامین اجتماعی مرور زمان و تاریخ انقضاء ندارد و در نتیجه حجم انبارش و پردازش جاری اطلاعات بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی بسیار بالاست.
سازمان تامین اجتماعی نمی تواند ارائه خدمات خود را بویژه در مورد بیمه شده موکول به ارائه پرونده یا سوابق قبلی و یا منوط به تکمیل بودن اطلاعات نماید به همین سبب در سیستم های نرم افزاری تامین اجتماعی امکان پی جویی و ردیابی سوابق گذشته، قبل از آغاز ارتباط و تعامل جدید با مخاطب مقدور نیست.
سازمان تامین اجتماعی به حکم تبادلات اطلاعاتی و تعاملات مستمر و یومیه با کارفرمایان،
بیمه شدگان و مستمری بگیران و  ...  ، جزو پیشگامان و متقدمین بکارگیری تکنولوژیهای نوین محسوب می شود و بر همین اساس، طرح ریزی و پایه گذاری استفاده از رایانه در سازمان موصوف، از قدمتی دیرینه برخوردار است. که از جمله آن می توان به پی ریزی سایت متمرکز رایانه ای با بهره گیری از شرکتهای خارجی در قبل از انقلاب و ایجاد معاونت آمار و انفورماتیک و پیاده سازی سیستم های پرداخت حقوق متمرکز برای پرسنل و نیز مستمری بگیران و ...  در سالهای پس از انقلاب اشاره نمود.
در این میان شاید بتوان تاسیس  ً  شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین  ً  در ایام پایانی سال  1370  و متعاقب آن تهیه و تدوین  ً طرح جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی  ً  (مصوب سال  1373  شورایعالی تامین اجتماعی)  و تعیین شرکت یاد شده بعنوان مجری انحصاری طرح موصوف را نقطه عطفی در تاریخ اتوماسیون سازمان یاد شده دانست.
ماحصل یک دهه تلاش شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین که به اعتبار تصدیگری امر اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی، با اتکاء بر دانش فنی و تخصصی موجود در شرکت و با پشتیبانی و مظاهرت فکری و عملی سازمان مزبور بعنوان یکی از شرکتهای معظم در عرصه  ICT  کشور مطرح می باشد، در شرایط حاضر عبارت است از یک نظام اتوماسیون درون زا و بومی شده در قریب به  1000  واحد ستادی، استانی و اجرایی سازمان تامین اجتماعی که پاسخگویی مستمر و خدمات رسانی متداوم به بیش از  44%  جمعیت کل کشور را برعهده دارد.
طراحی، ساخت، پیاده سازی و پشتیبانی قریب به  100  سیستم نرم افزاری در حوزه های بیمه ای، درمانی، پشتیبانی، مالی و اداری، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی قریب به  1000  شبکه محلی و گسترده در واحدهای ستادی، استانی و اجرایی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور،  تامین، تعمیر و نگهداری قریب به 000ر50  اقلام سخت افزاری (کامپیوتر، پرینتر، مونیتور، سرور و ... ) و راهبری امور تولید و پردازش سالانه بیش از 5/2  میلیارد رکورد اطلاعات، نشانگر حجم و مقیاس فعالیت شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین برای مشتری اصلی خود یعنی سازمان تامین اجتماعی می باشد که در حال حاضر و با توجه به رویکردهای نوین سازمان یاد شده، حجم و گستردگی این فعالیت ها رو به تزاید می باشد.
 
شامل 26  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
NEZAM-JAME-OTOMASIYUN-SAZMAN-TAMIN-EJTEMAEI_2062012_7921.zip240.4k