دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت مصالح در مدارس ابتدايی

دانلود پاورپوینت مصالح در مدارس ابتدايی

ذهنيت و عينيت در معماري كودكان:

در راستاي ايجاد فضاي معماري زيبا ومطلوب و دوست داشتني براي كودكان و جهت ادراك ماهيت فضاي معماري به بهترين وجه ممكن به بررسي چگونگي شكل گيري ذهنيات و عينيات كودكان مي پردازيم و با توجه به كنش ها و واكنش ها در برابر قابليتهاي محيط ايجاد شده تلاش جهت بهبود فضاهاي موجود و يا در حال شكل گيري صورت گيرد.
امروزه مهمترين مساله در معماري ((ماهيت فضاي معماري)) و ادراك آن از سوي كاربران است دستيابي به اين مهم به تعريف و باز شناسي محيط و دريافت پيام آن نياز دارد دنياي صنعتي و پر سرو صداي امروز  ايده آل انسان متمدن و عناصر تشكيل دهنده  فضاي زندگي او چندان مطلوب و مناسب روحيه حساس كودكان نيست چرا كه ايشان تاثير پذيري بيشتر و عميق تري دارند ودر عوض تا ثير گذاري كمتري نيز بر محيط دارند  ايجاد فضاهاي خشك و بي روح و بي معنا براي كودكان مانند بزرگسالان نه تنها جوابگوي نياز هاي كودكانه ايشان نمي باشد بلكه اثرات جبران نا پذيري  در رشد و تكامل روحي آنها نيز خواهد داشت به همين دليل معماري كودكان به عنوان معماري ويژه  براي گروه سني خاص به لحاظ توانا ئي هاي فيزيكي و روحي ايشان داراي اهميت بسياري است فضايي براي انان دوست داشتني است كه حاوي معاني به ياد ماندني كه درك ان با توجه به ذهنيات پايه ايشان و تجارب كوتاه مدتشان ملموس و آسان باشد .
باحضورانسان در يك مكان ودرطي فرآيند ادراك محيط اطلاعات عيني ازمحيط دريافت مي شود كه توسط طرح واره ذهني برانگيخته مي شود وسپس توسط نيازهاي شخص هدايت مي گردد.درست به اين دليل مكانهايي كه در آن حادثه اي خاص اتفاق افتاده ويا محلي كه عده اي خاص به فعاليتهاي ويژه مي پردازند بار معاني متفاوتي براي افراد مختلف باسنين گوناگون وفرهنگهاي متفاوت داردكه دربعضي فرهنگها به صورت نماد ونشانه هاي خاص با ارزشهاي زيبا شناختي آشكار مي گردد.
جرج سانتايانا مفهومي را بعنوان "محيط زيبا"ودرعين حال (لذت بخش)مطرح مي نمايد كه با فرض تامين نيازهاي فيزيولوژيكي.شخصيتي اجتماعي وفرهنگي داراي ارزشهاي حسي فرمي نمادين نيز باشد بنابراين هدف درايجاد معماري ايده آل باحفظ وتامين وحتي ايجاد اين ارزشها است به گونه اي كه به خوبي درك وتاثير گذارباشد.
ژان پياژه برجسته ترين نظريه پرداز روان شناسي رشد وتكامل كودك معتقد است كه كودكان معرفت را با تنظيم يا سازمان دهي اطلاعات از محيط كسب مي كنند.
 
ويژگي هاي تصاوير ذهني:
1-اين تصاوير داراي علائم ذهني مخصوص فراوان مي باشند كه توسط راه ها يا عناصر ارتباطي در ذهن متصل مي گردند.2-تصوير ذهني افراد از محيط هايي كه بيشتر استفاده مي شوند يا آنها را بيشتر مي بينند به واقعيت نزديك تر ودقيق تر است درنتيجه نقش بندي آن در ذهن ما بستگي به تمايل فكر ما به آن پديده دارد.3-تصوير ذهني اي كه افراد از يك محيط دارند بر اثر استفاده مداوم از آن وبه مرور زمان كامل تر مي گردد.4-نقشه هاي ذهني افراد ازلحاظ اندازه محتوي وصحت ودقت با هم متفاوتند اين تفاوت ها بيانگر اختلافهاي دريافتي ذهني كودكان است.5-هرچه عناصر سازنده تصاوير غني تر باشد به همان نسبت درك شخص نيز ازمحيط افزايش مي يابد
ازمهم ترين فوايد تصاوير ذهني ايجاد انس با فضا وكاهش فاصله بين معمار ومصرف كننده است.ادراك حسي كودك نسبت به اطراف اشيا و مكان ها ابتدا مبهم و عمومي است و از روي اراده به انها توجه نمي كند مگر با يك تحريك اني در ان مكان  اشيا
 
كودكان 6تا 8 سال (اول و دوم ) :
در لين دوره كودكان تمايل فراواني به فعاليتهاي پر تحرك و فعاليتهاي فيزيكي بالا دارند كه به سازمان دهي و گسترش مهارتهاي ايشان كمك مي كند
كودكان 8تا11 سال : با نزديك شدن به دوره نوجواني به فعاليتهايي براي افزايش يا نمايش قدرت و تعادل و هماهنگي در يك تيم و بر گزاري مسابقات نيازمندند
ايجاد محيط هايي براي بازي با فعاليت فيزيكي بالا كارهاي ابداعي و ابتكاري وجود بعضي المان و عناصر مي تواند محرك اين انگيزه گردد.امكان تجربه هاي حسي وايجاد محيطهايي براي كسب اين قبيل تجربيات وايجاد فضاهايي درخلوت وسكوت
ازمعماران به عنوان خالقين وسازمان دهندگان انتظار مي رود توجه به امور زيبا شناختي ورعايت مقررات ايمني خاص كودكان توجه ويژه نمايند.
طراحي فضاهاي متنوع با مصالح مناسب مي تواند دامنه وسيعي ازتجربيات حسي را براي كودكان ميسر سازد وبراي اين منظور كافي است درمحيط معمارانه كنجكاوي ها وتخيلات كودكان را برانگيخت.
 
مصالح در مدارس ابتدايي:
اين تحقيق در ارتباط با ويژگيهاي مدارس دخترانه و اين مطلب كه فضاهاي آموزشي چه تأثيري در سلامت رواني دانش آموزان ميتواند داشته باشد. در مجموعه عوامل آموزشي كه شامل نيروي انساني و روشهاي يادگيري است يك عامل مؤثر ديگر فضاهاي فيزيكي مدرسه است كه كمتر به آن توجّه شده است. عوامل و متغيرهاي مهمي كه در مدارس در يادگيري مؤثر است يكي رنگ كلاس است كه در تحقيقي كه انجام شد تمام دانش آموزان به اتفاق اين مسئله را عنوان كردند كه رنگ كلاس بايد رنگ شاد و روشن باشد به دليل اين كه رنگ روشن آرامش ميدهد و باعث ميشود كلاس روشنتر شود. براي فضاهاي آموزشي استانداردهاي جهاني مطرح شده كه مدارس ما از اين استانداردها به دور است اين كه مدرسه در محل شلوغ نباشد فاصله مدرسه تا خانه نزديك باشد ويژگيهاي خاص دانش آموزان از نظر جنس آنها بايد در مدرسه در نظر گرفته شود. در تحقيقي كه من انجام دادم نظر معلمان و دانش آموزان در اين زمينه مطرح شده و اين مسئله كه نيازهاي دانش آموزان در سه مقطع تحصيلي نيز متفاوت است و مدارس از نظر فيزيكي بايد در هر مقطع خصوصيات خاص خود را داشته باشد.
نكته مهم ديگر كه ما بايد توجّه كنيم اين كه محيط مدرسه را بايد طوري بسازيم كه كرامت انساني دانش آموز در آن رعايت شود. دانش آموزان ما اكثريت گله داشتند كه مدرسه طوري ساخته شده كه مدير و معاون تمام رفتار ما را كنترل ميكنند و نظارت دارند اگر كلاسها در طبقهي دوم و اتاق عوامل اجرايي در طبقه اول باشد، اين كرامت به دانش آموزان داده ميشود. شباهتي كه بين ديدگاه متخصصان و دانش آموزان موجود مي باشد اين كه كلاسهاي درس بايد داراي پنجره باشد آن هم از نوع بلند و بزرگ. اكثر مدارس دخترانه پنجره ها را تيره ميكنند يا با ايرانيتهاي بلند مي پوشانند كه از نظر معماري و رواني اشكال دارد با يك متخصص معماري كه در مورد پوشاندن و پنجره صحبت شد ايشان مطرح كردند كه پنجره واسطه ای است بين دنياي بيرون و درون در واقع دانش آموزان در كنار پنجره ارتباطش را با بيرون حفظ ميكند بنابر اين فلسفه . پنجره ارتباط بيرون و درون است و دانش آموزان اتاقهاي بدون پنجره يا با پنجره هاي كوچك را نمي پستند اگر مناطق به اين نياز توجّه نمايند ميتوانيم از پنجره هاي رفلكس استفاده كنيم.
نياز ديگر دانش آموزان به وجود باغچه در مدرسه است خصوصاً در مدارس دخترانه كه روحيات زيبا پسندانه دارند و اين مسئله در مدارس با وجود باغچه هاي كوچك يا استفاده از گلدان جبران خواهد شد. نكته بعدي شباهت ديدگاه دانش آموزان و متخصصان در اين است كه مدارس ما با كمبود تجهيزات ضروري ميباشد از قبيل جا لباسي در مدرسه كه در جزوه اي كه از طرف مشاور امور بانوان منطقه هشت نيز تنظيم شده اين مسئله مطرح گرديده است. اميدواريم اراده اي جمعي و شايد همين اقدام شما باعث شود تا قدمهاي مثبتي در اين زمينه برداشته شود. از مسائل مهم كه بايد در مدارس دخترانه به آن توجّه شود نصب آينه است كه اين مسئله موجب ميشود بچه ها از آينه هاي جيبي كمتر استفاده كنند كه با متخصصان ديني هم كه مطرح كرديم هيچگونه منع شرعي براي آينه مطرح نكردند نكته مهم بعدي دستشوئيها و سرويسهاي بهداشتي مدارس خصوصاً دخترها به خاطر مسئله و عدم وجود بهداشت دچار بيماريهاي مختلف شدند كه بايد به عنوان يك فضاي مهم به آن رسيدگي شود.
 
شامل 31  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
MASALEH-DAR-MADARES-EBTEDAYI_2061175_8754.zip38.9 MB