دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت وابستگی به مواد

دانلود پاورپوینت وابستگی به مواد

توصیفات رفتاری:

1-تغییر مشهود در رفتار؛یعنی دوری گزینی از خانواده ودوستان نزدیک،فقدان علاقه به انجام فعالیتهای معمول،انرژی پایین،خواب زیاد،افت نمره های تحصیلی.

2-مسمومیت ویااستفاده از داروبرای دو یا چند موقعیت.

3-نوسان خلقی.

4-عدم حضوریاتاخیرمتوالی برای حضوردرمدرسه.

5-تغییرگروه همتاها به گروهی که به طورقابل توجهی در کار مصرف موادهستند.

6-((تصویرخود))ضعیف،توصیف خودبه عنوان یک فردشکست خورده،هنگام گفتگوبادیگران تماس چشمی بسیارکمی دارد.

7-دیدگاه خصومت آمیزیا منفی نسبت به زندگی و افراددیگر.

8-داشتن وسایل مربوط به مصرف مواد.

9-تشویش درمورددزدیدن مشروبات الکلی ازیک مغازه،منزل،  دوستان یاوالدین.

10-دستگیری به خاطرخلافهای کوچک یاجریمه شدن به خاطر رفتارهای نابجاناشی از مستی ومصرف مشروبات الکلی.

11-داشتن سابقه خانوادگی درخصوص وابستگی به مواد.

12-گزارش شخصی ازمصرف روزانه یک ماده تغییردهنده خلق یا مصرف ماده به صورت منظم تا به حالت خوشی برسد.

هدفهای بلند مدت:

1-وجود اعتیاد و وابستگی به مواد تایید یا رد شود.

2-خویشتن داری کلی فردنسبت به مواد تغییردهنده خلق هنگام اجرای برنامه بازپروری.

3-هنگام اجرای طرح درمان،درخصوص مسایل مربوط به عود مجدد،هشداری لازم داده شودتافرد نسبت به فرایندبازپروری کاملامطلع وهشیارشود.

4-وابستگی به مواد به عنوان یک موضوع خانودگی شناخته شده ودرخانواده مطرح شود.

5-مهارتهای لازم برای حفظ یک زندگی بدون دارووالکل ایجادشود.

6-سطح تنیدگی خانواده درارتباط باوابستگی به مواد کاهش یابد.

7-پیوندورابطه بافامیل وگروههایی که بهبودی را حمایت کرده وبازپروری راپیش میبرند،تثبیت شود.

8-درک وفهم درست ازالگوی عودمجددوراهبردهای مقابله موثر برای حفظ بهبودی بلندمدت ایجادشود.

هدفهای کوتاه مدت
ومداخلات درمانی آن:

1- یک ارزشیابی کلی از وابستگی به مواد به عمل آورید.(1،2،6)

الف:یک ارزشیابی کامل وابستگی به مواد از مراجع به عمل آورید.

ب:الگوی سوءمصرف موادرا بامراجع موردبررسی قراردهید.

ج:برای ارزشیابی وابستگی به موادبه مراجع وخانواده آنهاتوصیه های لازم رانموده وآنهارابه متابعت ازآن تشویق نمایند.

2-الگوی استفاده ازموادراصادقانه(بدون انکار)تائیدکند.(2،3،8،12)

الف:الگوی سوءمصرف موادرابامراجع موردبررسی قراردهید.

ب:ازمراجع بخواهیدتاالگوی سوءمصرف مواد رادرجلسات گروه درمانی موردبحث قراردهد.

ج:مراجع راموظف کنیدکه فرم درخواست ترک مشروبات الکلی رابه عنوان اولین گام پرکندوسپس آن را درجلسه گروه درمانی به درمانگرارائه نمایدتابازخوردلازم رادریافت نماید.

د:باافکارمراجع مقابله کنیدوبرای پذیرفتن وابستگی اش به مواد در جلسات گروهی وانفرادی به وی کمک کنید.

3-باهرگونه درخواست برای سنجش اولیه(مصرف)موادموافقت کند.(4،6،10،11)

الف: تمام ارزیابیهای دارویی رابرای مراجع انجام داده وموردبررسی قراردهید.

ب:برای ارزشیابی وابستگی به مواد به مراجع و خانواده آنها توصیه های لازم را نموده و آنها را به متابعت از آن تشویق نمائید.

ج:در نگارش و امضای یک موافقت نامه برای خودداری از مصرف مواد به مراجع کمک کنید.

د:موافقت نامه ای را با مراجع در خصوص خاتمه دادن به مصرف مواد تنظیم کنید و نتایج را مورد بازبینی قرار داده در موقع مناسب به او بازخورد بدهید.

4- یک فرم شجره نامه تکمیل کند که در آن اعضای خانواده که به مواد وابستگی دارند و نیز الگو های روابط خانواده مشخص شود(1،2،5)

الف:یک ارزشیابی کامل وابستگی به مواد از مراجع به عمل آورید.

ب:الگوی سوءمصرف موادرا بامراجع موردبررسی قراردهید.

ج:برای تدوین یک شجره نامه جلسات انفرادی و خانوادگی بر پا کنید.

5- با همة توصیه ها در مورد ارزشیابی وابستگی به مواد موافقت کند. (1،4،6،7)

الف:یک ارزشیابی کامل وابستگی به مواد از مراجع به عمل آورید.

ب: تمام ارزیابیهای دارویی رابرای مراجع انجام داده وموردبررسی قراردهید.

ج:برای ارزشیابی وابستگی به مواد به مراجع و خانواده آنها توصیه های لازم را نموده و آنها را به متابعت از آن تشویق نمائید.

د: به مراجع و خانواده اش در یافتن برنامه های درمانی مناسب و گروههای حمایتی برای بهبودی کمک کنید.

6- تایید شفاهی الگوی مشکلات مربوط به اعتیاد در زندگی مراجع .(3،8،9،12)

الف:ازمراجع بخواهیدتاالگوی سوءمصرف مواد رادرجلسات گروه درمانی موردبحث قراردهد.

ب:مراجع راموظف کنیدکه فرم درخواست ترک مشروبات الکلی رابه عنوان اولین گام پرکندوسپس آن را درجلسه گروه درمانی به درمانگرارائه نمایدتابازخوردلازم رادریافت نماید.

ج:از مراجع بخواهید فهرستی از راههای استفاده از مواد که برزندگی وی تأثیر منفی گذاشته است،تهیه کند و این فهرست را با درمانگر یا افراد گروه مورد بررسی قرار دهید

د:باافکارمراجع مقابله کنیدوبرای پذیرفتن وابستگی اش به مواد در جلسات گروهی وانفرادی به وی کمک کنید.

7- یک توافق شفاهی در جهت تلاش برای خاتمه دادن به استفاده از مواد تغییر دهندة خلق به عمل آورد(6،10،11)

الف:برای ارزشیابی وابستگی به مواد به مراجع و خانواده آنها توصیه های لازم را نموده و آنها را به متابعت از آن تشویق نمائید.

ب:در نگارش و امضای یک موافقت نامه برای خودداری از مصرف مواد به مراجع کمک کنید.

ج:موافقت نامه ای را با مراجع در خصوص خاتمه دادن به مصرف مواد تنظیم کنید و نتایج را مورد بازبینی قرار داده در موقع مناسب به او بازخورد بدهید.

8- به امضا رساندن یک توافق کتبی برای خودداری از مصرف مشروبات الکلی تا سن قانونی(4،7،10،11)

الف: تمام ارزیابیهای دارویی رابرای مراجع انجام داده وموردبررسی قراردهید.

ب: به مراجع و خانواده اش در یافتن برنامه های درمانی مناسب و گروههای حمایتی برای بهبودی کمک کنید.

ج:در نگارش و امضای یک موافقت نامه برای خودداری از مصرف مواد به مراجع کمک کنید.

د:موافقت نامه ای را با مراجع در خصوص خاتمه دادن به مصرف مواد تنظیم کنید و نتایج را مورد بازبینی قرار داده در موقع مناسب به او بازخورد بدهید.

9- پذیرفتن وابستگی به مواد و نیاز به کمک بطور زبانی (3،8،9،12)

الف:ازمراجع بخواهیدتاالگوی سوءمصرف مواد رادرجلسات گروه درمانی موردبحث قراردهد.

شامل 28  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
VABASTEGI-BE-MAVAD_2038428_7861.zip152.1k