دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم و مدل سازی

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم و مدل سازی

فهرست عناوین:

1- چرخه تكاملي سيستم

2- چرخه تكاملي و روشهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

3- مفهوم مدل و مدلسازي

4- چرخه تكاملي سنتي و نارسايي هاي آن

------------

چرخۀ تکاملی سیستم System Development Life Cycle:

چرخۀ تکاملی سیستم فرآیندي است که از طریق آن تحلیلگران، طراحان، برنامه نویسان، مسئولان و مدیران یک موسسه به طور مشترك سیستم هاي اطلاعاتی را بنا می نهند و وسیله ایست که مدیران پروژه را قادر می سازد که روند پیشرفت فعالیت ها و مراحل مختلف پروژه و عملکردهاي گروه هاي درگیر مطالعه را ارزیابی و کنترل می کند. آنچه که امروزه چرخه حیات سنتی خوانده می شود خود طی چند دهه به تدریج توسعه یافته است و گاهی SDLC استاندارد نیز خوانده می شود.

به طور کلی چرخه تکاملی شامل مراحل عمده ای به نام تجزیه و تحلیل، طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی است. هر یک از این مراحل نیز به نوبه خود از فعالیتها و وظایف متعددی تشکیل شده است.

فاز 1: برنامه ریزي و انتخاب در سیستم:

این فاز شامل دو قدم کلی است:

قدم اول: تعریف نیازمندیهاي سیستم جدید

اطلاعات نیاز سازمان هستند و پروژه هایی براي ایجاد اطلاعات تعریف می شوند:

1) تحلیل گر سیستم می بایست نیازهاي اطلاعاتی را به
اولویت هاي سیستم تبدیل کرده و سپس برنامه سیستم اطلاعاتی سازمان را مستند می کند.

2) سپس برنامه هاي پیاده سازي سیستم اطلاعاتی زمانبندي می شوند.

3) یک امکان سنجی مقدماتی براي پیاده سازي سیستم اطلاعاتی انجام می شود.

قدم دوم: ارزیابی سیستم و تعیین محدوده سیستم جدید:

1) برنامه تفصیلی اجراي پروژه هاي سیستم اطلاعاتی

منابع

زمان       جهت پیاده سازى سیستم اطلاعاتى

هزینه

2) خروجیها و نتایجی که از سیستم اطلاعاتی حاصل می شود.

 فاز 2: تحلیل سیستم:

در این فاز مطالعات ذیل با دقت در سیستم انجام می شود:

1) مطالعه فرآیند ها و رویه ها در دستورالعمل هاى موجود سیستم.

2) سیستم هاي اطلاعاتی که جهت انجام کارهاي سازمان وجود دارد.

3) تحلیلگر می بایست نیاز هاي سیستم جدید را شناسایی نماید و تعریف نماید که کاربران از سیستم جدید چه انتظاري دارند.

4) مطالعه دقیق سیستمهاي دستی و مکانیزه

5) نیاز ها و ساختار آنها (مواردي که باید حذف شوند اضافه شوند و ...)

6) طراحی اولیه آلترناتیوها (راه کارهاي ) بر آوردن نیاز ها.

٧) ارزیابی آلترناتیوها جهت برآوردن نیازها از دیدگاه هزینه و نیروي انسانی و سطح دانش فنی در سیستم.

٨) خروجی فاز تحلیل: نیاز هاي سیستم جدید و آلترناتیوهایی که توسط تیم تحلیل گر توصیه می شود. (سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نیاز...)

فاز 3: طراحی سیستم جدید:

تبدیل مشخصات و آلترناتیو پیشنهاد شده در فاز تبدیل به مشخصات منطقی و فیزیکی سیستم جدید است.

مى بایست تمام جنبه سیستم جدید اعم از :

 ورودي
 پردازش هاي کامپیوتري
 خروجی
 نحوه نمایش و ارائه گزارشات
 پایگاه داده ها
به تفضیل طراحی شود.
 
 سه فعالیت عمده طراحی:
طراحی نیازهاي سیستم هاي جدید
برون داده هاي سیستم
درون داده هاي سیستم
فایلها پایگاه داده هاي سیستم
مکانیزم کنترل هاي سیستم
روشها و مراحل انجام کار ابزار و تجهیزات لازم
برنامه نویسی، تست کردن، اشتباه زدایی
انتخاب سیستم در صورت لزوم
 
فاز4 : فاز عملیاتی وپیاده سازي سیستم جدید:
عملیاتی کردن سیستم:
کد کردن برنامه (برنامه نویسی)
تست و آزمایش سیستم (خطا هاي سیستم شناسایی و رفع  می گردد).
نصب سیستم (در عملیات جاري و روزمره سیستم پیاده می شود).
نرم افزار هاي کاربردي نصب و اجرا می گردند.
 
پیاده سازي سیستم:
خطاهاي سیستم و راه های بهبود سیستم شناسایی می شود.
برنامه نویس سیستم را تعدیل می کند.
 
مفهوم مدل و مدل سازی:
یک مدل، نمایشی از واقعیتها است. سیستمها به دلیل تعامل درونی اجزا با یکدیگر و برونی آنها با محیط، پیوسته رفتارهای مختلف و گاه پیچیده ای دارند. این گوناگونی و پیچیدگی رفتارها محققان را بر آن می دارد که برای درک و تشریح یا پیش بینی رفتار یک سیستم بر اساس متغییرها و پارامترهای مورد نظر، از آن مدلی بسازند و با بکارگیری و انجام تغییراتی در آن نتایج را بررسی کنند.
مثلا طراحان هواپیما مدلهای مختلفی از یک هواپیما را می سازند تا بتوانند صور مختلف بالها، استحکام، جریان هوا در اطراف هواپیما و نظایر آن را آزمایش کنند.
 
خصوصیات یک مدل خوب:
1- سازماندهی انبوه اطلاعات
2- تقسیم بندي اطلاعات با یک نگرش کل به جزء در سیستم
3-درك بیشتر و سریعتر
4-وسیله اي مناسب براي تبادل نظر
 
 انواع مدلها:
پنج نوع مدل اصلي عبارتند از
1-منطقی
2-فیزیکی
3-رياضي
4- توصيفي
5-شبیه سازی
 
مدل منطقى:
سیستم به چه صورت نیاز هاي کاربران را پاسخ دهد. سیستم چه باید باشد (بایدها و نبایدها). در حقیقت تصویري از سیستم است که آنچه باید در سیستم انجام شود را نشان می دهد. در این مدل، نرم افزار و سخت افزار مد نظر نیست، بلکه جنبه هاي وظایفی سیستم جدید است. در اصل عملیات سیستم به صورت شبکه اي از فعالیت هاي مختلف و ضروري براي سیستم نمایش داده می شود و بر جریان و حرکت منطقی داده ها در طول سیستم تاکید می شود.
 
مدل فیزیکی:
مدل فیزیکی تصویری از سیستم است که چگونگی انجام کار را نشان می دهد. به عبارت دیگر، عملیات سیستم را به همان ترتیبی که واقعا رخ می دهد، در مکانی که رخ می دهد، با وسیله، یا شخصی که آن را انجام می دهد، نشان می دهد.
به عبارت ساده تر تبدیل مدل منطقی به حالت و مشخصات فیزیکی سیستم جدید است.
بعضی از سئوالات مربوط به این مدل عبارتند از: چه زبان کامپیوتري استفاده شود؟ چه پایگاه داده و ساختار فایلی مورد استفاده قرار گیرد؟ چه سیستم عامل و چه سخت افزار هایی مورد نیاز است؟ چه شبکه
کامپیوتري مورد نیاز است(محلی است یا شبکه اي )؟
 
مدلهای ریاضی:
تمثیل پدیده های جهان به صورت گزاره های ریاضی با ساختار معادله است. درک معادلات ریاضی علی رغم مختصر بودن آن ها نسبت به دیگر انواع مدل ها مشکل تر است. در پویایی های سیستم بعد از مدلسازی برای شبیه سازی رفتار متغیرها از مدل های ریاضی استفاده می شود.
 
مدل های شمایلی:
در این مدل ها از نشانه های تصویری نمادین استفاده می شود. استفاده از تصاویر واقعی و مجازی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. با این مدل های ایده ها ، تصمیمات ، جریان ها فعالیتها و اقدامات لازم را می توان با استفاده از عکسها، اسلایدها و پوسترها تببین کرد.
 
مدل های شبیه سازی:
 شباهت زیادی به مدلهای ریاضی دارند. در مدلهای ریاضی می توان جواب مطلوب را با حل تساوی ها و نامساوی ها بدست آورد، اما در مدلهای شبیه سازی ابتدا باید مجموعه آزمایشها و محاسباتی را در وضعیتهای مختلف و شرایط متنوع واقعیات انجام داد و آنگاه با وارد ساختن آن ها در سیستمهای نرم افزاری متغیرها و مقادیر ثابت مطلوب را پیدا کرد.
 
نحوه اندازه گیری اعتبار مدل ها:
1-قدرت پیش بینی مدل با توجه به شرایط سیستم و محیط؛ ثبات بی ثباتی، نوسانات، رشد و ...
2-قدرت مدل در بکارگیری متغیرها و برقراری ارتباط میان آنها
3-اندازه گیری مشاهدات در چارچوب متغیرهایی که در واقعیت قابل اندازه گیری نیستند.
4-بررسی دقت مدل از نظر تعریف صحیح و خاص پیرامون پدیده ها و مسائل و رفع ابهام احتمالی
 
شامل 241  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,100 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tarahiye_system_va_modelsazi_2030980_9806.zip5.8 MB

دانلود پاورپوینت طراحی شغل (Job Design)

دانلود پاورپوینت طراحی شغل (Job Design) تعریف سازمان: سازمان در تعريف، سيستمي عقلايي است كه در آن گروهي از افراد براي رسيدن به اهداف مشتركي و از پيش تعيين شده آگاهانه و به طور منظم با يكديگر مشاركت مي كنند تجزیه و تحلیل شغل: تجزيه و تحليل شغل، شرح خلاصه وظايف و مسئوليتهاي شغل، رابطه آن شغل با مشاغل ديگر، دانش ومهارتهاي لازم براي انجام دادن آن و شرايط كار است   شرح شغل: · عنوان شغل · محل شغل · خلاصه ای از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود پاورپوینت طراحی سازمان‌‌های آينده

دانلود پاورپوینت طراحی سازمان‌‌های آينده آمادگي براي ايجاد دگرگوني در سازمان: ناكامي در رأس سازمان تغيير چشم انداز گستره دگرگوني همه جانبه گفت و گو يا ارتباط ترس و بدگماني علاوه بر عملكرد نگران نكات ديگر هم باشيد.   اثر تحول نسل‌ها بر حيات سازمان: نسل هاي امروزي در محيط كاري نسل انفجار جمعيت نسل ناشناخته نتيجه گيري   روح سازمان هاي جديد: سازمان ها جوامعي انساني هستند و مثل همه جوامع، فرهنگ خاصي را  به نا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود پاورپوینت مطالعه و طراحی نحوه استقرار كاركنان و مبلمان اداری واحدهای شركت ب.م.خ

دانلود پاورپوینت مطالعه و طراحی نحوه استقرار كاركنان و مبلمان اداری واحدهای شركت ب.م.خ 1- اهميت فضاي اداري: فضاي اداري و نحوه استقرار كاركنان يكي از عوامل اساسي در كارآيي، تسريع در فرايندكار  و كاهش نارضايتي كاركنان مي باشد.  با توجه به اهميت موضوع، در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بهره برداري مطلوب از فضا و ساختمانهاي اداري دستگاههاي دولتي مورد تاكيد قرار گرفته و متعاقب آن در سال 1379 و 1383 ضوابط و استانداردهاي فضاي اداري با تصويب شوراي عالي اداري ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,300 تومان