دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت جوش و آزمايشهای كنترل كيفی آن (بخش دوم)

دانلود پاورپوینت جوش و آزمايشهای كنترل كيفی آن (بخش دوم)

بخش دوم
 فرآيندهاي متداول جوشكاري سازه هاي فلزي
مواد مصرفي در جوشكاري
منابع توليد قدرت در جوشكاري با قوس الكتريكي
نكات ايمني در جوش برق

------------------------

فرآيندهاي متداول جوشكاري سازه هاي فلزي:

از ميان فرآيندهاي جوشكاري ، چهار فرآيند جوشكاري قوسي كه براي جوشكاري سازه هاي فلزي

 ساختمان هاي مسكوني و صنعتي متداول است ، انتخاب شده است كه عبارتند از :

1-جوشكاري قوسي فلزي با الكترود روپوش دار ( SMAW )
2-جوشكاري قوسي فلزي تحت پوشش گاز محافظ با الكترود مصرفي ( GMAW )
3-جوشكاري قوسي فلزي تحت پوشش گاز محافظ با الكترود تنگستني ( GTAW )
4-جوشكاري قوسي زير پودري ( SAW )
حال به شرح مختصري از فرآيندهاي بالا مي پردازيم :
 
جوشكاري قوسي با الكترود روپوش دار Shielded Metal Arc Welding:
اين فرآيند  جوشكاري ، فرآيند جوشكاري قوسي است كه در آن ، قوس بين يك الكترود روپوش دار و قطعه كار زده مي شود و حرارت لازم براي ذوب كردن فلز پايه و الكترود تأمين مي شود. در اين فرآيند از مكانيزم فشار استفاده نمي شود. كار محافظت از حوضچة مذاب در اين فرآيند بر عهدة پوشش الكترود مي باشد كه اين پوشش در هنگام جوشكاري در اثر حرارت تجزيه شده و به صورت سرباره و گاز از فلز جوش محافظت مي كند. سرباره نقش پوشش حرارتي داشته و از سرد شدن سريع جوش جلوگيري كرده و كيفيت جوش را اصلاح مي كند. همچنين سرباره داراي تركيباتي مي باشد كه به فلز جوش اضافه شده و به اين ترتيب عناصر از دست رفتة منطقة جوش در حين جوشكاري جايگزين مي شود.
 
اصول كار :
حرارت قوس ، براي ذوب فلز پايه و نوك الكترود پوشش دار مصرف شدني بكار مي رود.
الكترود و قطعه كار قسمتي از مدار الكتريكي هستند. اين مدار از منبع تغذية نيرو شروع مي شود و شامل كابل هاي جوشكاري ، نگه دارندة الكترود ( انبر ) ، اتصال قطعه كار ، قطعه كار ( فلز پايه ) و الكترود جوشكاري قوسي مي باشد. يكي از دو كابل از منبع نيرو به قطعه كار و ديگري به نگه دارندة الكترود متصل است. جوشكاري موقعي شروع مي شود كه قوس بين نوك الكترود و قطعه كار برقرار شود. حرارت شديد قوس ، نوك الكترود و سطح قطعه كار نزديك به قوس را ذوب مي كند. قطرات ريز فلز مذاب سريعاً در نوك الكترود تشكيل مي شود ، كه از طريق جريان قوس به حوضچة مذاب منتقل مي شود. در اين حالت ، فلز پركننده با مصرف تدريجي الكترود رسوب مي كند. قوس روي قطعه كار با طول و سرعت معيني حركت مي كند و قسمتي از فلز پايه را ذوب و مداوماً فلز جوش را افزايش مي دهد. ( قوس يكي از گرم ترين منبع حرارتي ، با درجه حرارتي بيش از 5000 درجة سانتيگراد در مركز قوس مي باشد. ) ذوب فلز پايه تقريباً بلافاصله پس از شروع قوس صورت مي گيرد. انتقال فلز ، در صورتي كه جوش ها در حالت تخت يا افقي صورت گيرند ، با نيروي ثقل ، انبساط گازي ، نيروهاي الكتريكي و الكترومغناطيسي و كشش سطحي انجام مي گيرد. در مورد ساير حالات ، ثقل عليه نيروها عمل مي كند. فرآيند به نيروي برق براي ذوب الكترود و ذوب مقدار كافي فلز پايه ، همچنين به شكاف و فاصلة مناسب بين نوك الكترود و فلز پايه يا حوضچة مذاب نياز دارد. همة اين موارد براي انجام يك اتصال خوب ضروري مي باشد.
الكترودهاي فرآيند جوشكاري SMAW ، نيازهاي ولتاژ قوس ( در محدودة 16 الي 40 ولت ) و نيازهاي آمپراژ ( در محدودة 20 الي 550 آمپر ) را مشخص مي كنند.
جريان بر حسب نوع الكترود بكار برده شده و ممكن است متناوب يا يكنواخت باشد ، ولي منبع نيرو بايد بتواند سطح جريان را در محدوده اي قابل قبول براي جوابگويي به تغييرات بغرنج خود فرآيند جوشكاري كنترل كند.
 
يونيزاسيون :
گازها در حالت عادي قابليت هدايت الكتريسيته را ندارند ولي اگر تحت تأثير عوامل خارجي از قبيل حرارت زياد ، حوزة الكتريكي و غيره قرار بگيرند بعضي از اتم ها الكترون از دست داده و بار مثبت پيدا مي كنند. يون هاي مثبت و برخي از الكترون هاي آزاد وارد مدار اتم هاي خنثي شده آنها را داراي بار منفي مي سازند ( يون هاي منفي ) اين عمل يونيزه شدن ناميده مي شود.
گاز يا هوا پس از يونيزه شدن قابليت هدايت الكتريسيته پيدا مي كند و هر چه شدت عمل يونيزه شدن بيشتر باشد ، حركت يون هاي باردار سريع تر و قابليت هدايت بيشتر مي گردد.
 
قوس الكتريكي :
اگر دو سر مثبت و منفي يك مولد برق به هم خورده و در فاصلة كمي از يكديگر قرار گيرند در اثر اختلاف پتانسيل موجود بين آنها جرقه هايي زده مي شود. اين جرقه ها موجب يونيزه شدن هواي بين دو قطب شده و باعث عبور جريان برق و تكميل مدار مي گردد.
بديهي است كه جريان الكتريكي از مدار باز نمي تواند عبور كند چون مقاومت الكتريكي آن فوق العاده زياد است. مدار بسته هم در مقابل جريان الكتريكي مقاومت نشان مي دهد و در اثر اين مقاومت ها مقداري از انرژي الكتريكي تبديل به انرژي حرارتي مي شود. ( هر چه قدر مقاومت الكتريكي بيشتر باشد حرارت ايجاد شده بيشتر است. )
همانطور كه گفته شد اگر دو سر مثبت و منفي يك مولد برق به هم برخورد كرده و سپس در فاصلة كمي از هم قرار بگيرند بين آنها قوس الكتريكي برقرار مي شود و جريان برق از مدار مي گذرد. ولي چون مقاومت الكتريكي قوس زياد است حرارت قابل ملاحضه اي توليد مي شود. از حرارت فوق الذكر مي توان براي ذوب دو قطعه فلز و اتصال آنها به يكديگر استفاده نمود.
قوس الكتريكي به عوامل مختلفي نظير جنس الكترود ، طول قوس ، نوع گاز ، فاصلة هوايي و نوع جريان الكتريكي بستگي دارد.
براي روشن كردن قوس الكتريكي و نگهداري قوس به ولتاژ بيشتري لازم است ، چون مقداري از ولتاژ صرف يونيزه كردن فاصلة هوايي بين الكترود و قطعه كار مي شود.
قوس الكتريكي در ميدان مغناطيسي منحرف مي شود و با كوتاه كردن قوس ، نزديك كردن اتصال جوش ، گرفتن الكترود در جهت انحراف قوس و تغيير زاوية الكترود مي توان از ميزان انحراف قوس كاست.
 
 مدار جوشكاري قوسي :
در جوشكاري با قوس الكتريكي ، جريان برق از طريق كابل جوشكاري و انبر الكترود به ميلة الكترود مي رسد. سر ديگر ماشين جوش به قطعه كار مورد جوشكاري يا به ميز كار متصل مي شود كه با تماس الكترود با قطعه كار ، در مدار جريان برق اتصال كوتاه حاصل شده و جريان زيادي از طريق الكترود - قوس قطعة مورد جوشكاري - كابل برگشت به طرف ماشين جوشكاري عبور مي كند.
حال اگر الكترود از فلز مبنا جدا شده و در فاصلة معيني از آن قرار گيرد جهش جرقه باعث يونيزه شدن هوا و ايجاد قوس مي گردد.
مقاومت الكتريكي زياد قوس ، توليد حرارت فوق العاده اي مي نمايد كه باعث ذوب الكترود و لبه هاي دو قطعه فلز جوش شونده و در هم آميختن آنها مي شود و بدين ترتيب اتصال دو قطعه را بوسيلة جوشكاري فراهم مي سازد.
 
پارامترهاي فرآيند جوشكاري SMAW :
در جوشكاري قوسي چهار عامل وجود دارد كه تأثير زيادي بر روي كيفيت جوش دارند و براي اينكه جوش خوبي بدست آيد ، لازم است هر يك از آنها با نوع كار و وسايل مورد استفاده هم آهنگ و تنظيم شوند. اين چهار عامل عبارتند از :
 
A -شدت جريان :
وقتي قوس برقرار مي شود و جوشكاري آغاز مي شود ، مقدار آمپري كه از مدار جوشكاري عبور مي كند به شدت جريان جوشكاري موسوم است. جريان برق متناسب با قطر الكترود مصرفي روي ماشين جوشكاري ميزان مي شود. هر چه قطر الكترود بيشتر باشد ، جريان مصرفي بيشتر است. هميشه به ميزان آمپري كه سازنده الكترود توصيه كرده است توجه كرده ولي اگر جدول آمپر در دسترس نباشد مي توان از قاعدة كلي زير استفاده كرد :
 مقدار آمپر جوشكاري برابر است با قطر الكترود ضربدر عدد 35 يا 40
براي قطعات ضخيم از شدت جريان بيشتري استفاده مي شود. با افزايش شدت جريان تعداد جرقه ها و در نتيجه دماي ايجاد شده افزايش مي يابد.
شدت جريان كم باعث نقص نفوذ جوش به قطعه و شدت جريان زياد باعث خوردگي كنارة جوش در قطع مي گردد.
شدت جريان بالا باعث نفوذ خوب جوش و اگر باز هم شدت جريان بيش از حد بالا باشد در اين صورت خواص پوشش الكترود از بين مي رود و شدت جريان پايين باعث نفوذ كم جوش مي شود پس بايد در تنظيم شدت جريان دقت عمل لازم را داشته باشيم.
 
B-طول قوس ( ولتاژ قوس ) :
طول قوس عبارت است از فاصلة بين سر الكترود تا سطح قطعه مورد جوشكاري به هنگام برقراري قوس ، در
نتيجه طول قوس در هنگام جوشكاري تأثير زيادي بر روي جوش مي گذارد.
 طول قوس با ولتاژ دو سر قوس رابطة مستقيم دارد يعني براي اين كه ولتاژ دو برابر شود ، بايد طول قوس را زياد و در حدود دو برابر كنيم.
 
ما در اين فرآيند جوشكاري داراي دو نوع ولتاژ مي باشيم كه عبارتند از :
ولتاژ مدار باز : ولتاژي كه قبل از جوشكاري روي دستگاه تنظيم مي شود را ولتاژ مدار باز گويند و معمولاً اين ولتاژ برابر 50 الي 80 ولت مي باشد.
ولتاژ قوس : ولتاژي كه بر در هنگام جوشكاري بر روي دستگاه مي باشد را ولتاژ قوس مي گويند و معمولاً اين ولتاژ نصف ولتاژ مدار باز است.
البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه در جوشكاري ولتاژ بالا مورد استفاده قرار نمي گيرد و آمپر بالا مورد استفاده قرار مي گيرد و جوشكاري با ولتاژ بالا خطر برق گرفتگي نيز دارد.
عملاً براي جوشكار اندازه گيري دقيق طول قوس هنگام جوشكاري مقدور نيست ولي جوشكار مي تواند با گوش دادن به صداي قوس و يا تمرين و تجربه طول قوس مناسب را برقرار سازد.
 
محاسبة ولتاژ جوشكاري :
براي محاسبة ولتاژ جوشكاري مي توانيم از فرمول زير استفاده نماييم :
I   * ( Ld /10S ) + K = V
در اين رابطه داريم :
V = ولتاژ جوشكاري                                          K = ضريب ثابت براي هر فلز
L = طول قوس ( در اين معادله معمولاً طول قوس را برابر 3 ميليمتر در نظر مي گيريم و اصلاً به قطر الكترود بستگي ندارد. )
d = قطر الكترود ( منظور از قطر الكترود ، قطر مغزي يا مفتول الكترود مي باشد. )
S = مساحت مقطع الكترود مي باشد.                   I = آمپر جوشكاري
 
از رابطة بالا نتايج زير قابل استنباط مي باشد :
ولتاژ جوشكاري با طول قوس رابطة مستقيم دارد يعني با افزايش طول قوس ولتاژ جوشكاري نيز افزايش مي يابد.
ولتاژ جوشكاري با قطر الكترود رابطة مستقيم دارد ولي باز هم اگر قطر الكترود زياد شود ولتاژ جوشكاري كم
 مي شود چون در اين حالت قطر الكترود به توان يك به صورت اضافه
 و به توان دو به مخرج ( S ) اضافه مي شود ، كه در كل با افزايش قطر
 الكترود با كاهش ولتاژ روبرو مي شويم.
ولتاژ جوشكاري با مساحت سطح مقطع الكترود رابطة عكس دارد
يعني با افزايش سطح مقطع الكترود ولتاژ جوشكاري كاهش مي يابد.
ولتاژ جوشكاري با آمپر رابطة مستقيم دارد يعني با افزايش ولتاژ ،
آمپر جوشكاري نيز افزايش مي يابد.
 
شامل 74  اسلاید POWERPOINT


پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
josh_va_azmayeshhaye_kontrole_keyfiate_an_1995132_1303.zip2.4 MB

دانلود پاورپوینت تاسیسات جریان ضعیف

دانلود پاورپوینت تاسیسات جریان ضعیف  تلفن،تلکس،نمابر و نظایر آن؛ اعلام حریق و اعلام نشت گاز؛ زنگ اخبار،احضار،ارتباط با در ورودی(دربازکن)؛ پخش صوت، پیام رسانی؛ آنتن مرکزی تلویزیون،رادیو؛ سیستمهایی نظیر تلویزیون مدار بسته،دزدگیر،ساعت مرکزی؛ شبکه رایانه،سیستمهای چند رسانه ای؛ شبکه سیستم مدیریت ساختمان BMS،شبکه سیستم مدیریت انرژی EMS ------------------- کلیات: مدارهای هر یک از سیستمهای جریان ضعیف باید بطور مستقل کشیده شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود پاورپوینت ایمنی در جوشکاری

دانلود پاورپوینت ایمنی در جوشکاری تاریخچه جوشکاری: چون احتیاجات بشر اتصال و جوش در همه موارد را خواستار بوده لذا مثلاً از رومیهای قدیم فردی به نام پلینی از لحیم به نام آرژانتاریم وترناریم استفاده می کرد که دارای مقداری مساوی قلع و سرب بوده است و ترنایم دارای دو قسمت سرب و یک قسمت قلع می باشد. که هنوز هم با پرکنندگی مورد استفاده قرار می گیرند.  دقت و ترکیبات شیمیایی و دستگاههای متداول طلاسازی از قدیم الایام در جواهرات با چس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان