دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت مديريت SWOT

دانلود پاورپوینت مديريت SWOT

در ميان بسياري از ابزارهاي مديريت استراتژيك، تكنيك SWOT از شهرت و كاربرد بيشتري در بين محققان و نظر مديريت استراتژيك در بين دهه‌هاي قبل برخوردار بوده است. از زمان معرفي اين تكنيك در سال 1969 به وسيا دانشگاه هاوارد (ليرند و همكارانش، 1991)، تكنيك SWOT در دهه 1970 به دليل مفروضات بديهي و موجه آن شهرت يافت كه مديرات مي توانستند با در نظر گرفتن محيط بيروني منابع داخلي خود را برنامه ريزي كنند. بعداً (1980) با ارائه پنج نيروي رقابتي خود، باعث معروفيت و شهرت بيشتر تكنيك SWOT شد.

در دهه 1990 بارني تكنيك SWOT را با ارتباط دادن بين منابع داخلي و مزيت رقابتي پايدار بازنگري كرد. (بارني، تكنيك معروفيت و كاربرد خود را در قرن جديد نيز از دست نداده است به طوري كه در بسياري از شركت ها و سازمان ها برنامه ريزي هاي استراتژيك يكي از تكنيك هاي ضروري به شمار مي رود.

تعريف محيط فرضي :

ايده طراحي مدارس نمونه مردمي از لزوم اعمال نظارت و كنترل بر مدارس خاص تهران شكل گرفت. مدارسي كه به زعم اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش، سيستم اداري را قبول نداشتند، از مردم شهريه مي گرفتند، دانش‌آموزان را گزينش مي كردند، برنامه رسمي مدرسه را دستكاري و ساعات مصوب دروس را تغيير مي دادند، برنامه هاي اضافي آموزشي و پرورش داشتند، به كاركنان و معلمان خود حق الزحمه اضافي پرداخت مي كردند، برنامه هاي آموزشي و پرورش رسمي را نامناسب و يا نارسا تلقي كرده و خود را پيش تر از آن مي دانستند، معمولاً تحت حمايت شديد اولياء و دانش‌آموزان خصوصاً اولياي با نفوذ قرار داشتند تا حدي كه نه تنها سياست‌هاي اداري منطقه آموزشي بلكه وزارتخانه را نيز وقعي نمي نهادند. به رسميت شناخت فعاليت هاي اضافي اين گونه مدارس با اجراي دستورالعمل مدارس نمونه مردمي، موجب اطلاع آموزش و پرورش از برنامه كار هفتگي و ميزان ساعات فوق برنامه آموزشي و پرورشي، ميزان پرداخت حق الزحمه اضافي به كاركنان و ميزان شهريه دريافتي از دانش آموزان را فراهم و امكان ورود به عرصه فعاليت هاي آن ها را فراهم كرد.

طرح مدارس نمونه مردمي در مقام اجرا فقط راهكاري براي كنترل مدارس خاص نشد بلكه اجراي آن با دامنه نسبتاً وسيع آغاز و با گذشت زمان خصوصاً در تهران به سرعت توسعه يافت.

به نظر مي رسد اين طرح همانند بسياري از طرح هاي ديگر اداري نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود خصوصاً در مقام اجرا بوده است به ويژه آن كه مفادي از دستورالعمل اجرايي طرح كه براي جلوگيري از بروز مشكلات احتمالي توسط طراحان پيش بيني شده بود در عرصه عمل و توسط مجريان مغفول ماند از جمله آن ها مي توان به موارد زير اشاره داشت‌:

1- برابر بند «د» ماده 2 دستورالعمل اجرايي اين مدارس در زمينه نحوه تأسيس مدارس نمونه مردمي با تبديل مدارس عادي به نمونه مردمي، بايد مدرسه عادي در همان دوره تحصيلي به تفكيك جنسيت، نزديك به مدرسه مورد نظر وجود داشته باشد. رعايت اين بند از محروم شدن مردم محل از مدرسه نزديك به محل سكومت خود جلوگيري مي كرد. علاوه بر آن در صورت وجود دو مدرسه هم دوره در يك محل، مدرسه موفق تر به نمونه تبديل مي شد كه اين امر نارضايي اولياء محل را در بر داشت.

2- رؤساي مناطق آموزشي، علي رغم مفاد تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرايي بدون در نظر گرفتن «شرايط مناسب» مدارس كاملاً عادي را به عنوان نمونه به استان ذيربط پيشنهاد و استان ها نيز عليرغم مفاد ماده 4 با تبديل آن ها به نمونه مردمي موافقت مي كردند. بعضاً مسئولين مناطق آموزشي و استان ها در اين زمينه به رقابت با يكديگر نيز مي‌پرداختند.

3- ماده 30 دستورالعمل مبني بر اختصاص 30% از ظرفيت مدرسه به دانش‌آموزان مستعد واجد شرايط كه از توانايي مالي لازم برخوردار نبودند، عملاً به طور كامل اجرا نمي شد.

4- ماده 23 دستورالعمل مبني بر الزام معلمان مدارس نمونه به تدريس در مدارس عادي حداقل به تعداد نصف ساعات تدريس موظف، با مشكلات اجرايي مواجه بود و در صورت تحقق نيز برخي از معلمان در دو نوع مدرسه، دو نوع كار متفاوت ارائه مي دادند!

اشكالات فوق باعث شد كه يكي از اعضاي مجرب شوراي عالي آموزش و پرورش كه در مرحله تصويب طرح مدارس نمونه از مدافعان اصلي اين طرح بود در جلسه سال 77 عدم اجراي دستورالعمل مربوط و توسعه بي رويه و تبديل مدارس عادي و بدون سابقه خاص، به نمونه مردمي را آفت طرح مدارس تلقي نموده خاطر نشان ساخت تبديل مدارس خاص و محدود با سابقه درخشان و حسن شهرت به نمونه مردمي، علاوه بر آن كه مشكلي ايجاد نكرد مسائل و مشكلات اين گونه مدارس را مرتفع كرد. در حالي كه خارج شدن طرح از حالت مدارس استثنايي و عموميت يافتن آن و نيز انجام آزمون ورودي، موجب اضطراب و نارضايتي عمومي شد.

به هر حال با گذري بر اجراي هفت ساله طرح مدارس نمونه، به نظر مي رسد نقاط قوت و ضعف زير بر آن مترتب باشد :

الف) نقاط قوت :

 مشاركت مردم در آموزش و پرورش و تأمين منابع جديد مالي.
 پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي طبقات متوسط جامعه در تأمين مدرسه خوب براي فرزندانشان.
 ارج نهادن به استعداد و تلاش دانش آموزان.
 ارتقاء كيفيت آموزش در مدارس.
 تقويت انگيزه معلمان و افزايش تعداد ساعات كار معلمان رسمي به تعداد بيش از ساعات موظف هفتگي.
 حفظ و در عين حال ضابطه مند كردن مدارس خاص و شفاف ساختن فعاليت هاي آنان (چگونگي گزينش دانش آموز و ساعت فوق العاده و دريافت ها و پرداخت هاي اضافي و ...).
 ايجاد جو رقابت و شكستن بازارر بعضاً كاذب مدارس غيرانتفاعي.
 استقلال مالي و عدم نياز به سرانه هاي دولتي و در نتيجه تخصص سرانه بيشتر به مدارس عادي.
 مشخص كردن تكليف مردم در زمينه ميزان مشاركت مالي با آموزش و پرورش.
تأمين بخش قابل توجهي از نيازهاي مالي ادارات و ادارات كل از محل درصدهاي تخصيص يافته شهريه ها.
 
ب) نقاط ضعف :
ايجاد اضطراب و تأثيرات منفي برگزاري آزمون ورودي در روحيه دانش آموزان و خانواده ها به ويژه دانش آموزاني كه با عدم توفيق مواجه مي شدند (كاشتن بذر شكست در زندگي تحصيلي تعداد قابل توجهي از دانش آموزان).
انحصار امكانات دولتي آموزش و پرورش (فضا، معلم، تجهيزات) به قبول شدگان آزمون ورودي و در نتيجه محروم كردن بخشي از جامعه خصوصاً ساكنين محدوده جغرافيايي مدارس از امكانات عمومي.
 
آناليز SWOT :
شناخت مسأله :
يكي از ابزارهاي مورد استفاده جهت مديريت استراتژيك آناليز SWOT مي‌باشد.
Strengh : نقاط قوت.
Weakness : نقاط ضعف.
Opportunity : فرصت ها.
Threats : تهديدها.
نقطه قوت : نقطه قوت يك سازمان يك كاربرد موفق از يك شايستگي يا بهره برداري از يك عامل كليدي در جهت توسعه رقابت پذيري شركت مي‌باشد.
مزيت هاي شما چيست؟ چه چيزي را خوب انجام مي دهيد؟
 
براي تهيه ليست نقاط قوت مي توان از چك ليست هايي نظير چك ليست زير استفاده كرد :
مبدا اصلي درآمد و سود سازمان كجاست؟
سهم بازار در هر يك از محصولات چقدر است؟
آيا سازمان شما علامت تجاري (Brand) معتبري دارد؟
آيا بازار يابي و تبليغات مؤثر است؟
سازمان بر روي چه موارد اصلي تمركز دارد؟
آيا سازمان داراي ضعف نيروي انساني ماهر است؟
آيا روحيه كاركنان بالا است؟
آيا پاداشي براي پيشبرد به سمت تعالي در سازمان وجود دارد؟
آيا كاركنان چند مهارتي داريد؟
آيا موجودي به صورت مؤثري مديريت مي شود؟
آيا سازمان به خوبي از فناوري اطلاعات استفاده مي كند؟
آيا سازمان به خوبي خود را با تغييرات وفق مي دهد؟
آيا سازمان قدرت نوآوري دارد؟
 
شامل 21  اسلاید POWERPOINT 


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modiriate_swot_1984784_4105.zip430.7k

دانلود پاورپوینت مدیریت راهبردی

دانلود پاورپوینت مدیریت راهبردی مشخصات سازمان کمال جو: 1-تصویر روشن از عملکرد مطلوب سازمان برای کارکنان ومدیران ترسیم شده است 2- تحقق اهداف در ذهن کارکنان و مدیران نهادینه شده است 3-اهمیت عنصر یاد گیری و کار برای مدیران و کارکنان روشن است 4-سیستم پاداش ، مشوق هنجارهاست 5-مرور مداوم عملکرد و توسعه روشها وجود دارد 6-سیستم های بازخورد جریان اطلاعات را بر قرار می کند 7-عملکرد خوب و بد قابل سنجش و اندازه گیری است 8-دانش ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط

دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط مدیریت رفتار: امروزه تأكيد بر مهارت هاي انساني از اولويت‌هاي ويژه‌اي برخوردار است. گفته شده است كه در مديريت ، توانايي رفتار كردن با مردم بيشتر از هر نوع توانايي ديگر اهميت دارد. به موجب گزارش انجمن آمريكايي مديريت ، اكثر قريب به اتفاق 200 نفر از مديراني كه در يك بررسي پرسشي شركت كردند، بر اين رأي توافق داشتند كه مهمترين مهارت يك مدير ، توانايي در سازگاري و رفتار با مردم است. در اين برر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,600 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم مدیریت منابع انسانی پیشرفته : ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم مدیریت منابع انسانی پیشرفته : ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان منابع : مدیریت منابع انسانی تالیف دکترجمشیداصغری (1) مدیریت منابع انسانی تالیف دکتراسفندیارسعادت (2) مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکترعباس پور مقاله روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان نویسنده آرمین خوشوقتی(3)   فصل دوازدهم :ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان: ارزیابی عملکرد فلسفه ارزیابی عملکرد  مقاصدارزیابی عملکرد   کاربردارزیابی عملکرد  مراحل ارزیابی عملکرد  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان