دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت نظام های اطلاعات مدیریت و پشتیبانی تصمیم

دانلود پاورپوینت نظام های اطلاعات مدیریت و پشتیبانی تصمیم

منابع :

سیستم های اطلاعات مدیریت:نوشته ریموند مک لوید

مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری:تالیف سید محمد عباس زادگان

---------

تعریف سیستم اطلاعات مدیریت
(Management Information System(MIS:

اولین اقدام رسمی در ایجاد سیستم مبتنی بر کامپیوتر که اطلاعات حل مسئله را برای مدیر فراهم کند سیستم اطلاعات مدیریت MIS  نام گذاری شد
سیستم اطلاعات مدیریت یک منبع اطلاعات گسترده درسطح سازمان است که توسط تمام مدیران در کلیه سطوح و در تمام زمینه های فعالیتی مورد استفاده قرار میگیرد
در اواسط سالهای دهه 1960 اکثر مؤسسات بر مشکلات پیاده سازی اولین کامپیوترهای خود فائق آمدند کارمشکلی بود زیرا این سازمانها حجم بسیار زیادی از داده ها را در طی سالها جمع آوری کرده بودند و فعالیت قابل توجهی نیاز بود تا این داده ها را به شکل پذیرا برای کامپیوتر ها درآورند
میتوان سیستم اطلاعات مدیریت را به صورت سیستمهای رسمی و غیر رسمی تعریف کرد که اطلاعات گذشته ، حال و آینده عملیات داخل موسسه و محیط آن را فراهم مینمایند
این سیستم مدیران ، کارکنان و عوامل اصلی محیطی را با اطلاعات در زمان مناسب برای کمک در تصمیم گیری حمایت می کند
اطلاعات (Information): داده هايي پردازش شده به صورت معني دار و مفيد  براي انسانها
داده (Data): وقايع خامي که بيان کننده رويدادهاي اتفاق افتاده در سازمان نظير عمليات کسب و کار
 
فعالیتهای اولیه سیستمهای اطلاعات مدیریت:
مؤسساتی که به سیستم اطلاعات مدیریت اولیه مبادرت نمودند دریافتند موانع عمده موارد ذیل میباشند
مدیران به عنوان یک گروه در مورد کامپیوتر اطلاعی نداشتند.
متخصصین اطلاعات نیز دانسته های کمی از مدیریت داشتند.
 
سیستم اطلاعات بازاریابی:
بازاریابی اولین زمینه ای بود که فکر سیستم اطلاعات عملیاتی را متصور ساخت و تلاش قابل ملاحظه ای در تهیه نمودارها و توصیفهای نحوه بکارگیری کامپیوتر در کلد حیطه علیت بازار یابی به عمل آورد.
یک سیستم اطلاعات بازاریابی زیر مجموعه ای از سیستم اطلاعات مدیریت است که اطلاعات مورد استفاده در حل مسایل بازاریابی مؤسسه را تهیه می کند.
 
سیستمهای فرعی ورودی بازاریابی:
1-سیستم فرعی تحقیق بازاریابی
عمدتا“ داده های مربوط به مشتریان مؤسسه و مشتریان مربوط به آینده را جمع آوریری می کند . بررسی تلفنی ، پستی و مصاحبه
2-سیستم فرعی کسب اطلاع بازاریابی
داده ها و اطلاعات مربوط به رقبای مؤسسه را جمع آوری میکند
3-سیستم فرعی داده پردازی و تحقیق بازاریابی
داده ها و اطلاعات را از هر دو منابع داخلی و خارجی جمع آوری میکند
 
سیستم های فرعی خروجی بازاریابی:
1-تمام نرم افزارهایی که به مدیر در باره محصول اطلاع میدهند در سیستم فرعی محصول منظور می شوند
2-تمام نرم افزارهایی که چگونگی توزیع محصول به مشتریان را شرح میدهد در سیستم فرعی مکان منظور میشوند
3-نرم افزارهایی که مدیر را در مورد تبلیغ و فروش آگاه میکند به وسیله سیستم فرعی قیمت گذاری فراهم میشود
4-هر جعبه سیستم فرعی خروجی در مدل نشان داده شده چندین برنامه کامپیوتری است
برنامه هایی که گزارشات ادواری را چاپ یا نمایش می دهند
برنامه هایی که بررسی در پایگاه داده را تسهیل می کنند
برنامه هایی که به صورت مدل ریاضی عمل می نمایند
 
نمونه یک سیستم اطلاعات بازاریابی:
یک نمونه خروجی سیستم فرعی محصول مجموعه های گزارشات تحلیلی فروش است که از داده های مبادلات حسابداری ایجاد می شود
گزارش فروش بر حسب محصول
محصولات به ترتیب نزولی بر مبنای بیشترین فروش فهرست می شوند
گزارشات فروش بر حسب مشتری
به منظور جلب توجه مدیران به بهترین مشتریان
 
سیستم اطلاعات تولید:
مدیران تولید استفاده گسترده تری از کامپیوتر در مقایسه با سایر مدیران می نمایند
استفاده وافر از کامپیوترها به صورت سیستمهای اطلاعاتی در تهیه برنامه زمانی تولید ، کنترل موجودی ، کنترل کیفی تولید و تهیه گزارش هزینه های تولید بعمل می آید
یک سیستم اطلاعات تولید سیستمی فرعی از سیستم اطلاعات مدیریت است که در حل مسایل تولیدی مؤسسه استفاده می شود
 
سیستمهای فرعی ورودی تولید:
سیستم فرعی داده پردازی
پایانه ها در سرتاسر کارخانه برای ثبت هر فعالیت اصلی-از دریافت مواد اولیه گرفته تا ارسال کالاهای ساخته شده- مستقر می شوند
سیستم فرعی مهندسی صنعتی
این سیستم صنعتی شامل مهندسین صنایع بوده که با مطالعه فرآیندهای تولید به منظور کارآمدتر کردن آنها می پردازد
مهندسین صنایع سیستم های فیزیکی تولید را با تصمیم گیری در مورد مکانهای کارخانه ، چگونگی تنظیم خط تولید و نحوه ترتیب دنبال کردن فرآیندهای تولید طراحی میکنند
سیستم فرعی کسب اطلاع تولید
داده ها و اطلاعات محیطی مانند همتای بازاریابی ، عامل کار در محیط را تهیه میکند
 
سیستم فرعی خروجی تولید:
سیستم فرعی تولید
مرحله عملیات را بر حسب زمان اندازگیری میکند.
گردش کار را از یک مرحله به مرحله بعدی دنبال میکند.
سیستم فرعی موجودی
حجم فعالیت تولید هنگامی که موجودی از مواد اولیه به فرآیند تولید و نهایتا“ به کالاهای تمام شده تبدیل می شوند را اندازگیری می نماید
سیستم فرعی کیفیت
کیفیت مواد اولیه را در حین تبدیل اندازگیری می کند
سیستم فرعی هزینه
هزینه های تولید و اصولا“ هزینه های کارگر و مواد را کنترل می نماید
 
سیستم اطلاعات مالی:
یک سیستم اطلاعات مالی زیر مجموعه ای از سیستم اطلاعات مدیریت است که در حل مسایل مالی مؤسسه استفاده میشود.
یک سیستم فرعی ممیزی داخلی در فراهم کردن داده ها و اطلاعات داخلی به سیستم فرعی پردازش داده ها کمک می کند.
مؤسسات بزرگتر معمولا“ دارای کادر ممیزین داخلی هستند که برای حفظ انسجام سیستمهای حسابداری مؤسسات مسئولیت دارند.
ممیزین داخلی با تخصیص کامپیوتر را ممیزین داده پردازی الکترونیکی مینامند.
سیستم فرعی کسب اطلاعات مالی ، همانند سایر سیستمهای عملیاتی ، اطلاعات را از محیط جمع آوری مینماید . در این موارد ، عوامل محیطی از قبیل نهادهای مالی ، سهامداران ، حکومتهای مرکزی و
محلی اطلاعتتی را تهیه می کنند.
 
سیستمهای فرعی خروجی
سیستم فرعی پیش بینی فعالیت مؤسسه در پنج تا ده سال آینده را از پیش آگاهی می دهد تا مبنایی برای برنامه ریزی استراتژیک فراهم شود.
سیستم فرعی مدیریت وجوه جریان پول از طریق مؤسسه برای یک دوره در پیش ، مانند یک سال پیش بینی می نماید . مدیریت از قبل مایل به دنستن مازادها و کسریهای نقدی است .
سیستم فرعی کنترل ، بودجه عملیاتی سالیانه را تهیه کرده که مقدار مصرف هزینه هر واحد را در مورد برخی از ردیفهای هزینه ای مشخص مینماید. آنگاه اطلاعات بازخورد برای مدیران هر واحد ارسال تا بتوانند عملکرد خود را با بودجه کنترل نمایند.
 
نمونه یک سیستم اطلاعات مالی:
جریان پول از محیط ، به داخل مؤسسه و برگشت به محیط اهمیت دارد زیرا از پول برای کسب سایر منابع فیزیکی استفاده میشود . چنین گردشی را میتوان در دستیابی به دو هدف کنترل کرد :
1-حصول اطمینان از اینکه جریان ورودی بیشتر از جریان خروجی است
2-حصول اطمینان ازاینکه این وضعیت در طول سال تا سر حد ممکن پایدار میماند.
یک مؤسسه می تواند ، منفعت خوبی را در فعالیتهای خود به نمایش گذارد، اگر چه در طول سال دورانهایی وجود دارند که هزینه ها از درآمدهابیشتر خواهند بود .
این وضعیت را میتوان در شکل مشاهده نمود که یک تولید کننده وسایل باغبانی از فروش زیاد در پاییز و فرش کم در بهار به عمده فروشان برخوردار است .
از ماه مارس تا پایان ماه مه فروش ماهانه 300/000دلار برای تامین هزینه های تولیدی 360/000دلار کافی نیست. اگر چه سود سالیانه 1/908/000دلار میباشد.

شامل 48 اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileDSS_1909066_6277.zip561.7k

دانلود پاورپوینت انبار داده (Data Warehousing)

دانلود پاورپوینت انبار داده (Data Warehousing) انبار داده (Data Warehouse) چیست: انـبـار داده بـه مجـموعـه ای از داده هــا گفـتـه می شود که از منابع مختلف اطلاعاتی سازمان جمع آوری ، دسته بندی و ذخیره می شود. در واقع یک انبار داده مخزن اصلی کلیه داده های حال و گذشته یک سازمان می باشد که برای همیشه جهت انجام عملیات گزارش گیری و آنالیز در دسترس مدیران می باشد. zتكنولوژي انبار داده‌ها شامل مجموعه‌ای مفاهيم و ابزارهای جديدی است كه  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,200 تومان

دانلود پاورپوینت بررسی شرکت سیسکو سیستمز(Cisco Systems)

دانلود پاورپوینت بررسی شرکت سیسکو سیستمز(Cisco Systems) فهرست مطالب: بیوگرافی اجمالی تاریخچه سیسکو سیسکو در مسیر پیشرفت مدیر موفق شعار سیسکو لوگوی سیسکو محصولات سیسکو آموزش بررسی سایت سیسکو -------------- بیوگرافی اجمالی: نام شرکت : شرکت سیسکو سیستمز(Cisco Systems) سال تاسیس : 1984 میلادی موسس شرکت : یک زوج امریکایی به نام های لن بزاک و سندی لرنر محل استقرار : شهرسن خوزه واقع در ایالات کالیفرنیا امریکا نوع فعالیت : تولید تجهیزات شبکه ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان