فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود پاورپوینت تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق

دانلود پاورپوینت تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق

مباحث اوليه در تلفات:

تاريخچه شكل گيري بحث تلفات:

جنگ نفت در دهه 1970 
رقابت اقتصادی بين کشورهای مختلف جهان و کاهش هزينه تمام شده توليد
رقابت بين شرکتهای توليد، انتقال و توزيع برق پس از خصوصی سازی صنعت برق و اجبار در شفافسازی هزينه های اخذ شده از مشترکين
 
اهميت و جايگاه تلفات:

تلفات توان و انرژی، ذاتاً موضوعاتی فنی هستند، اما در مباحث مربوط به مطالعات اقتصادی سيستمهای قدرت مطالعه می‌شوند. بعبارت ديگر، برخلاف شاخصهای کيفيت توان و قابليت اطمينان که در مباحث فنی نظام برنامه ريزی سيستمهای قدرت و بعنوان معيارهاي کمی فنی مورد توجه قرار می‌گيرند، تلفات بعنوان معياری اقتصادی و در هنگام ارزيابی و مقايسه اقتصادی  بين طرحهای مختلف مورد توجه قرار می گيرد.

رويه برنامه ريزي در سيستم قدرت:

برنامه ريزي يكپارچه سيستم قدرت:

جايگاه تلفات در مباحث اقتصادی:

تلفات شاخصی جهت سنجش پيشرفت علمی کشورهای جهان است که توسط سازمانهايي چون بانک جهانی مورد استناد قرار می گيرد.
تلفات کمتر موجب قيمت تمام شده کمتر انرژی شده و در نتيجه تسريع رشد اقتصادی کشورها را از طريق کاهش قيمت تمام شده توليد در پی دارد.
تلفات کمتر موجب انعطاف پذيری بيشتر شرکتهای توزيع جهت رقابت در بازارهای رقابتی می گردد.
 
استاندارد تلفات:
هر چند مطالعه تلفات انرژی در کشورهای پيشرفته نشان می دهد که ميزان تلفات انرژی الکتريکی سيستمهای توزيع آنها کمتر از 8% است، اما چنانچه فلوچارت برنامه ريزی ارائه شده در فوق را مبنا فرض کنيم (که در بيشتر کشورهای جهان نيز هست)، به اين نتيجه می‌رسيم که تلفات مقدار استاندارد ندارد.
تلفات مقدار بهينه‌ای دارد که به عوامل مختلف وابسته بوده و در نقاط مختلف جهان نمی‌توان مقدار بهينه يکسانی را برای آن معرفی نمود.
 
کشورهای دارای درصد تلفات بالا:
کشورهای دارای درصد تلفات پايين:
 
تقسيم بندی تلفات:
از نگاه پيامدهای اقتصادی :
 نگاه ملی
نگاه بنگاهی
 
از نگاه نحوه شکل گيری:
فنی
غير فنی و مديريتی
 
از نگاه ماهيت:
تلفات انرژی
تلفات توان
 
دسته بندي تلفات:
تقسيم بندی انجام شده مستقل نيست و دارای ارتباطی شرطی (يک طرفه) می باشند، به اين مفهوم که افزايش تلفات غير فنی ، افزايش تلفات فنی را در پی دارد و افزايش تلفات از ديدگاه بنگاهی ، افزايش تلفات از ديدگاه ملی را موجب می شود.
تلفات غير فنی تابعی از وضعيت اقتصادی و معيشتی است، برای مثال تلفات کشور هند که کشور پيشرفته ای بلحاظ تکنولوژی محسوب می شود، بدليل فقر اقتصادی مردم و بالا بودن تلفات غير فنی، خارج از نرم می باشد.
 
جايگاه تلفات در طراحي شبكه:
معمولا تلفات بعنوان هدف‌در تابع‌Optimization طراحی شبکه وارد نمی کنند، بلکه يا بعنوان شرط محدوديت و يا بعنوان تابع ارزش آلترناتيوهای مختلف مطرح می سازند، زيرا هدف طراحی سيستم کاهش تلفات نيست بلکه تداوم کيفيت و کميت برق است (Double Q Objective)  است، اما پس از طرح شبکه که با Redundancy و Contingencyهای مختلف صورت می‌گيرد ، آرايش نرمال شبکه آرايشی انتخاب می شود که کمترين تلفات را در پی داشته باشد. بعبارت ديگر، تجديد آرايش شبکه بصورت تابع بهينه سازی تعريف می شود که اين بار هدف آن کاهش تلفات و محدوديتهای آن کيفيت برق است.
بررسيهای صورت گرفته نشان می دهد که کاهش تلفات را می توان بعنوان يکی از فعاليتهای بهينه سازی که موجب تعويق عمليات توسعه و احداث و تامين سرمايه گذاريهای هنگفت مربوط به آن می شود مورد توجه قرار داد. در همين راستا بحث ارزيابی اقتصادی و اولويت بندی اجرای آنها مطرح می شود.
در بهينه سازی سيستمهای توزيع بايد به اين امر توجه داشت که اجرای پروژه های کاهش تلفات تا نقطه‌ای دارای توجيه است که ارزش حال پروژه‌های کاهش تلفات بيشتر از ارزش سرمايه گذاری توسعه و احداث نشود، مگر آنکه زمان بعنوان محدوديت در معادلات وارد شود.
 
ماهيت تلفات:
همانطور که اشاره شد، تلفات از نگاه ماهيت به دو صورت تلفات توان و انرژی قابل تقسيم بندی است.
تلفات توان در ساعات پيک بار و تلفات انرژی در ساعات غير پيک دارای اهميت می‌باشند. بايد توجه داشت که ارزش اقتصادی تلفات توان در ساعات پيک بسيار بالاتر از ارزش آن در ساعات غير پيک بوده و به همين لحاظ از ارزش تلفات توان در ساعات غير پيک صرفنظر می شود (در کشور ما ارزش هر کيلووات تلفات توان در ساعات پيک بيش از 1000 دلار ارزيابی شده است).
 
مولفه‌هاي مهم تلفات در سيستم توزيع:
مولفه های تلفات فنی:
تلفات بی باری ترانسفورماتورها
تلفات بارداری خطوط هوايي، کابلها و ترانسفورماتورها
تلفات بارداری و بی باری ساير اجزای سيستمهای توزيع اعم از CT ها و PT ها، بالاستها و ...
تلفات بارداری اتصالات
تلفات دی الکتريک کابلها ، خازنها و ترانسفورماتورها
تلفات جريانهای نشتی در برقگيرها و مقره ها
تلفات حاصل از طراحی و بهره برداری نادرست، مثل: تلفات نامتعادلی جريان، تلفات توان رآکتيو، تلفات ناشی از مديريت نادرست ولتاژ
تلفات ناشی از پايين بودن راندمان تجهيزات
Over Heat شدن المانها و نمود مشخصه مقاومت/دما در آنها
آلودگی هارمونيکی شبکه و تشديد تلفات addy در ترانسفورماتورها و اثر پوستی در هاديها و کابلها
 
مولفه‌هاي مهم تلفات در سيستم توزيع:
مولفه های تلفات غير فنی:
تلفات ناشی از انشعابات غير مجاز
تلفات ناشی از دستکاری لوازم اندازه گيری
تلفات ناشی از عدم صحت ضرايب تبديل CT و PT و يا بروز نشدن آنها با طرحهای توسعه
تلفات ناشی ازخطای مشکلات سيستم قرائت و بيلينگ
عدم نصب بموقع کنتور
خرابی دستگاه اندازه گيری و صدور صورتحساب مشابه
دقيق نبودن لوازم اندازه گيری
 
مولفه های تلفات مديريتی:
تخصيص نامناسب بودجه
بودجه بخش توزيع در کشورهای پيشرفته (که عمدتا با مشکل فرسودگی شبکه های توزيع نيز مواجه نيستند، بطور متوسط 30% بودجه صنعت برق آنهاست، ليکن در کشور ما معادل 20% بودجه کل صنعت برق می باشد)
عدم توجه به بحث مديريت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژيهايي که ارزش حال هزينه ثابت آنها بيشتر است.
 
مولفه های تلفات مديريتی:
عدم خلاقيت و نوآوری و فقدان ريسک پذيری
عدم وجود فلسفه توسعه سيستم توزيع (تعيين حد بهينه تلفات، استراتژی مديريت ولتاژ ، ظرفيت رزرو و ...)
عدم شناخت از مولفه های تلفات در بخش مديريتی
وجود توليد کنندگان و تامين کنندگان غير استاندارد و فاقد صلاحيت
فقدان ساختار تشکيلاتی علمی و منطبق بر استاندارد
عدم توجه به تامين نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نياز
استفاده از پرسنل آموزش نديده در بخش بهره برداری و اجرا
(مثالهای جالب و متعددی در اين زمينه می توان عنوان نمود، برای مثال حلقه کردن کابل سرويس مشترکين به دور پايه های توزيع و با تعداد دور بالا(بعنوان رزرو) امری متداول است که با توجه به تعداد بالای المان کابل سرويس موجب ايجاد ظرفيت بالايي برای مصرف توان رآکتيو و تلفات مربوطه خواهد شد)
 
دسته بندی راهکارهای کاهش تلفات:
راهکارهای فنی
بهبود راندمان تجهيزات
راهکارهای حقوقی
 
شامل 95 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Power-losses-on-the-transmission-path_1726201_3553.zip5.1 MB

آخرین محصولات فروشگاه