فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود پاورپوینت روش های توليد 2

دانلود پاورپوینت روش های توليد 2

7 پارامتر مورد توجه در فرايندهاي ساخت بدون براده برداري:

تعريف فرايند
شکل قطعات (تواناييهاي توليد فرايند)
مواد خاص مورد استفاده در هر فرايند
زمان سيکل
کيفيت فرايند
قابليت انعطاف فرايند
هزينه فرايند

تقسيم بندي فرايند توليد:

ريخته گري:
با قالب فلزي
با مدل فلزي
با قالبهاي مومي

برشکاري:
با ماشينهاي الکتريکي
با ماشينهاي مکانيکي

شکل دادن:
ورق
حجمي( نورد ، حديدهاي ، مفتول کاري )
فرايند پودر( ريخته گري ،فشاروپخت ، هيدرو استاتيکس )

اتصال دادن:

جوشکاري ( قوسي با برق ، گازي ، اصطکاکي )
جوشکاري در حالت جامد
چسب کاري
اتصال مکانيکي
لحيم کاري

چند جنبه اي بودن روشهاي ساخت:

فرايند ساخت شامل چندين جنبه است در ميان آنها :

علم فلزات،شيمي معدني و انتقال حرارت در بر گيرنده خصوصيت مکانيکي،فيزيکي و پلاستيکي است.

فرايند مختلف بکاررفته در توليد يک محصول مانند دوچرخه عبارتند از:

فورجکاري
ماشين کاري
ريخته گري
برشکاري
پهن کاري
پرداخت کاري

معيارهاي انتخاب مواد اوليه محصول:
واضح است عوامل زيادي در انتخاب روشهاي توليد و مواد مورد استفاده مورد بررسي قرار مي گيرند. اين عوامل به ترتيب اولويت عبارتند از :

خصوصيات مکانيکي:
استحکام
درجه تغيير شکل
سختي
قابليت پلاستيکي مواد
پايداري فلز
درجه خستگي فلز
استحکام در برابر شکاف
نسبت استحکام بر وزن
نسبت مقاومت بر وزن

خواص فيزکي مواد:
وزن مخصوص مواد
انبساط حرارتي
قابليت هدايت حرارت فلز
درجه حرارت گرما و الکتريسيته فلز
خصوصيات مغناطيسي مواد

خواص شيميايي مواد:
اکسيده شدن
فرسودگي موضعي
فرسودگي عمومي
قابليت سمي بودن مواد
قابليت آتشگيري مواد

عوامل تاثيرگذار درانتخاب مواد اوليه محصول:
فرم موجود مواد
ابعاد مواد اوليه
تلرانسها
قابليت توليد زمينه سطحي فلز
خصوصيات توليدي مواد اوليه محصول
قابليت تغيير شکل و ماشينکاري فلز
قابليت ريخته گري فلز
قابليت جوشکاري فلز
قابليت تغيير شکل سطحي فلز
قابليت مقاومت فلز در مقابل حرارت
اثرات روش توليد در خصوصيات نهايي مواد اوليه توليد
محدوديت روشهاي توليد مواد

معيارهايي براي روش توليد بهينه:
براي ساخت يک قطعه معمولا بيش از يک روش توليد وجود دارد انتخاب يک روش نسبت به روش ديگر بستگي به يک سري پارامتر ها دارد .

اين پارامترها بايد از نظر مقدار هزينه مطالعه شوند عبارتند از :

نوع مواد محصول و خصوصيات آن
خصوصيات نهايي يک قطعه نسبت به کاري که قطعه بايد بعد از توليد انجام دهد
اندازه شکل ، ضخامت و پيچيدگي قطعه
تلرانس سطح نهايي قطعه بعد از توليد
روش توليد بعدي که بايد براي توليد قطعه بکار گرفته شود
طراحي و هزينه ابزار توليد،اثرات مواد قطعه کاردر ابزار و عمر قالب ريخته گري
براده توليد شده و ارزش آن
در دسترس بودن تجهيزات توليد و تجربه استفاده از اين تجهيزات توليد در کارخانه
مدت زمان لازم براي توليد اوليه محصول
مقدار قطعه مورد نيازو ميزان توليد مورد نظر
هزينه کلي توليد
يکي از روشهاي مهم توليد تغيير شکل پلاستيکي فلزات مي باشد،آن بدين معني است که با وارد نمودن نيرو مواد را به راههاي مختلف شکل مي دهند.

روشهاي زير از اين گروهند:

فورجکاري
نورد
کشيدن مواد فلزي
کشيدن مواد فلزي بصورت سيم
فرايند ورق کاري
خم کردن
فرايند چرخاندن فلز
فرايند پرس کاري

برش با ابزار واحد:
تعرِيف فراِيند:

فراِيند ماشِينکارِي مکانِيکِي عبارت است از برِيدن فلز از قطعه کار به وسِيله ابزار برنده که داراِي ِيک نوک برنده مِي باشد.

شکل قطعات تولِيدِي با اِين فراِيند:

معمولا براِي اجسام صلب بکار برده مِي شود و تولِيد زاوِيه با اِين فراِيند امکانپذِير است

مواد مورد استفاده با اِين فراِيند:

بِيشتر فلزات،پلِيمرها،سرامِيکها،ومواد مرکب مورد استفاده قرار مِي گِيرند ولِي ساِيِيدگِي ابزار براِي مواد مختلف متفاوت است.

زمان سِيکل:

با سختِي نسبِي قطعه کار و ابزار کنترل مِي شود.استفاده از تجهِيزات اتوماتِيک زمان سِيکل را کاهش مِي دهد.

کِيفِيت:

معمولا براِي بهبود دادن بافت سطحِي قطعه استفاده مِي شود که به زمان و دقت صرف شده بستگِي دارد.

انعطاف پذِيرِي:

بسِيار روش اِيده ال براِي تولِيد قطعات مجزا و دسته هاِي تولِيد کوچک مِي باشد.

مصرف مواد خام:

بسِيار ضعِيف،استفاده مجدد از مواد دوررِيزبسِيار مشکل و پر هزِينه است چون مواد دور رِيز به روان کننده آلوده شده و تغِيِيرات مولکولِي در آنها بوجود مِي آِيد

هزِينه استفاده از اِين فرآِيند:

ابزارها براِي تولِيد مناسب نِيستند،هزِينه ماشِين آلات بستگِي به درجه انعطاف پذِيرِي و اتوماسِيون دارد به عبارتِي هزِينه فرآِيند متغِيِير بوده ومِي توان کم وِيا خِيلِي زِياد باشد.

برش با ابزارِي که بِيش از ِيک لبه برش دارند:

تعرِيف فرآِيند:

جدا کردن مواد از ِيک قطعه کارِي با استفاده ازابزارهاِي برشِي که بِيشتراز ِيک لبه برشِي دارند.

شکل:

در اصل براِي قطعات جامد بکار ببرده مِي شود اما زواِياِي مقعر نِيز قابل تولِيد هستند

مواد:

اغلب فلزات وپلِيمرها،بعضِي از سرامِيکها و کامپوزِيتها استفاده مِي شوند ،هر چند که ساِيِيدگِي ابزار ممکن اِست بالا باشد.

زمان سِيکل:

به کمک سختِي نسبِي قطعه کار و ابزار، روغنکارِي و سرد کردن کنترل مِي شود.با استفاده از اتوماسِيون مِي تواند کاهش داده شود

کِيفِيت:

معمولا براِي بهبود بافت سطح استفاده مِي شودکه تنها به وسِيله زمان و سعِي و تلاش صرف شده محدود مِي شود.

قابلِيت انعطاف:

خوب،اِيده ال براِي تولِيد قطعات مجزا و دسته هاِي کوچک

استفاده از مواد اولِيه:

بسِيار ضعِيف،دوباره بازِيافت کردن مواد زائد مشکل و پر هزِينه مِي باشد اِين به خاطرآلودگِي ماده به روغنکارِي وتغِيِير درساختارمولکولِي آنها مِي باشد

هزِينه استفاده از فرآِيند:

ابزار ما تا حدودِي مناسب براِي تولِيد هستند وهزينه ماشِين آلات بستگِي به درجه انعطاف پذِيرِي و اتوماسِيون دارد.

فرآِيند سمباده زنِي:

تعرِيف فرآِيند:

جدا کردن مواد از ِيک قطعه کار با استفاده از ابزارِي که داراِي ذرات برجسته ساِينده با اشکال غِير منظم هندسِي مِي باشد

شکل قطعات تولِيدِي:

معمولا براِي اجسام صلب استفاده مِي شود،اما تولِيد زواِياِي مختلف امکانپذِير است

موارد مورداستفاده فرآِيند:

معمولا فلزات سخت و سرامِيکها بکار برده مِي شوند.استفاده از فلزات نرم و شکننده مشکل است

کِيفِيت:

معمولا براِي بهبود دادن سطح بکار برده مِي شود که تنها به زمان و دقت صرف شده بستگِي دارد.

قابلِيت انعطاف:

انعطاف پذِيرِي فرآِيند خوب است،ابزارهاِي تولِيداشکال مخصوص قِيمت بالاِيِي دارند.

قابلِيت استفاده از مواد اولِيه:

استفاده از مواد خام بسِيار ضعِيف است،بازِيافت مواد دوررِيز به علت آلوده شدن به خنک کننده پرهزِينه است

هزِينه فرآِيند:

تعدادِي از ابزارها مناسب هستند،هزِينه ماشِين آلات به درجه انعطاف پذِيرِي و اتوماسِيون بستگِي دارد.

بهبود سطح قطعه با عملِيات شِيمِياِيِي:

تعرِيف فرآِيند:

عملِيات حرارتِي که وِيژگِيهاِي فولادها را بهبود مِي دهد.کربن دهِي و نِيتروژن دهِي نِيزترکِيب لاِيه سطحِي فولادِي را تحت تاثِير قرارمِي دهد

شکل قطعات تولِيدِي:

سطوحِي که باِيد عملِيات روِي آنها انجام گِيرد لازم است که قابل دسترس باشند.

مواد استفاده شده:

تمام فولادهاِيِي که مِي توانند تحت عملِيات حرارتِي قرار گرفته و مارتنزِيت به وجود آورند

زمان استفاده شده:

براِي بالا بردن سختِي به کمک القاء ، به ناحِيه اِي بستگِي دارد که باِيد عملِيات روِي انجام گِيرد و براِي کربن دهِي و نِيتروژن دهِي،به سرعت گاز بستگِي داشته و مدت آن زِياد است بنابراِين نِيازمند فرآِيندهاِي دسته اِي مِي باشد.

کِيفِيت:

براِي بهبود وِيژگِي هاِي لاِيه هاِي سطحِي قطعات با از بِين بردن تنشهاِي باقِي مانده تولِيد در لاِيه هاِي سطحِي استفاده مِي شود

شامل 104  اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
RAVESH-TOLID-2_1726061_4521.zip1.1 MB

دانلود پاورپوینت آبکاری

دانلود پاورپوینت آبکاری پوشاندن یک جسم با یک لایه نازک از یک فلز با کمک یک سلول الکترولیتی آبکاری نامیده می‌شود. جسمی که روکش فلزی روی آن ایجاد می‌شود باید رسانای جریان برق باشد. الکترولیت مورد استفاده برای آبکاری باید دارای یونهای آن فلزی باشد که قرار است لایه نازکی از آن روی جسم قرار بگیرند.   آبکاری بر سه اصل استوار است : الکترولیت منبع جریان سطوح رو به رو به هم آند و کاتد   نگاه کلی : فرایند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

آخرین محصولات فروشگاه