فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت

دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مروری بر سیستم هزینه یابی سنتی و مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت :

زمانی که شرکت ها به تخصیص درست و مناسب تر هزینه های غیر مستقیم تولیدی(سربار) نیاز پیدا کردند ، توجه جدی محافل دانشگاهی و حرفه ای به رابطه ی بین فعالیت هابیشتر جلب شد.

دلایل این توجه :

1) تغییرات نوینی که در دنیا برای معرفی فن آوری مدرن ، سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، خبره و قابل انعطاف و راه کارهای تولیدی جدید در کشورهای مختلف رخ داده بود.

2)  تغییر فلسفه ی فکری بسیاری از مدیران ، که علاوه بر سودآوری ، رقابت در سطح جهانی ، افزایش رضایت مشتریان در سطح بین المللی ، تأکید بر کنترل کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها نیز جزء اهداف اولیه و اصلی مدیران قرار گرفت.

3 ) کاهش هزینه های پردازش اطلاعات به دلیل بهبود مستمر و افزایش کاربردهای فن آوری اطلاعات.
4) افزایش بازار رقابتی که تخصیص علّی ، منطقی و درست هزینه های تولید را ایجاب می کرد.
5) افزایش تنوع محصول که برای حفظ محدوده ی صرفه جویی ها و افزایش سهم بازار بود.
سیستم های سنتی هزینه یابی به دلیل روش های مورد استفاده برای تسهیم هزینه های غیرمستقیم تولید(سربار) با به کارگیری یک مبنای واحد(معمولاً ساعت های کار مستقیم)هزینه
های محصول راتحریف می کند.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت به پدیده های نوین و اثرات فن آوری حاکم بر صنایع امروز توجه می کند و همچنین ، فلسفه ی نوین مدیران (جلب رضایت مشتریان و رقابت با سایر شرکت ها در سطح بین الملل) را نیز به طورکمی در هزینه یابی محصول منظور می کند.

که برای دسترسی به این موارد  باید حدأقل به دو عامل زیر توجه شود:

1) افزایش کیفیت محصول.                     

2) تولید انعطاف پذیر به نحوی که منطبق با سلیقه های گوناگون و متنوع مشتریان باشد.

بنابراین سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت علاوه بر هزینه های مواد اولیه ی مستقیم ، کار مستقیم و هزینه های غیرمستقیم تولید (سربار) هزینه های گوناگون مربوط به فن آوری ، کنترل کیفیت محصول و هزینه های مربوط به تولید انعطاف پذیر را در بر می گیرد.
این سیستم دو نوع هزینه ی متغیر جدید را علاوه بر هزینه های معمول سنتی ، در ساختار جمع هزینه های هر واحد محصول منظور می کند:
1) هزینه های مربوط به پیچیدگی محصولات.
2) هزینه های مربوط به تنوع محصولات.

در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، معمولاً 3 جزء هزینه های متغیر تولیدی می تواند وجود داشته باشد:
الف) هزینه هایی که تابع سطح فعالیت شرکت هستند.
ب) هزینه هایی که با پیچیدگی محصولات نوسان پیدا می کنند.
ج) هزینه هایی که با تنوع محصولات تغییر پیدا می کنند.سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت این نقص را با مرتبط کردن ”مستقیم“ هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیت های عملیاتی مرتفع می کند.

این سیستم روابط علّی بین ایجاد هزینه ها و فعالیت های لازم برای تولید محصول یا ارائه ی خدمت برقرار می کند و به جای یک عامل ، عوامل اصلی و موثر فعالیت ها را تعیین می کند ، مراکز هزینه ی مربوط به هر عامل فعالیت را مشخص می سازد و نرخ های مربوط به هزینه ها را پیدا می کند و این نرخ ها را بر اساس منابع مورد استفاده برای تولید محصول یا ارائه ی خدمت ، جذب می کند.

سلسله مراتب فعالیت ها:

سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت 4 طبقه از فعالیت ها را به شرح زیر شناسایی می کند:

1-فعالیت های سطح واحد محصول ، که با هر بار تولید یک واحد محصول انجام می شود. مثل ماشین کاری و...
2-فعالیت های سطح دسته ی محصول که با هربار تولید یک دسته ، صرف نظر از تعداد واحدهای موجود در هر دسته انجام می شود.مثل آماده سازی یک ماشین و ...
3-فعالیت های سطح محصول ، که بر اساس نیاز و پشتیبانی تولید انواع محصولات مختلف انجام می شود.مثل اجرای تغییرات مهندسی و ...
4-فعالیت های سطح کارخانه ، که فرآیند عمومی تولید کارخانه را پشتیبانی می کند.
 
 تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت:
با توجه به مدل 4 طبقه ای سلسله مراتب فعالیت ها ، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تولید به شرح زیر تعریف می شود:
 سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تولیدی ، فعالیت های عمده ی فرآیند تولید را شناسایی می کند و سپس در یکی از چهار طبقه ی فعالیت های سطح واحد محصول ، سطح دسته ی محصول ، سطح محصول و سطح کارخانه طبقه بندی می کند.
هزینه های سه طبقه از فعالیت ها با استفاده از محرک های فعالیت که تابع گرایش و تغییرپذیری هزینه های مورد تخصیص است ، به محصولات تخصیص داده می شود ، اما هزینه های فعالیت های سطح کارخانه به عنوان هزینه های دوره تلقی شده یا بر مبنایی اختیاری به محصولات تسهیم می شود.
 
هزینه های غیر مستقیم تولید:
مشکل هزینه یابی بیش از حد و هزینه یابی کمتر از حد محصولات زمانی به وجود می آید که تخصیص هزینه های غیر مستقیم بر اساس سطح حجم یا سطح واحد انجام شود یا بر مبنای هزینه ی هر ساعت کار ماشین یا هر ساعت کار مستقیم به محصولات تخصیص داده شود.
الف) هزینه یابی کمتر یا بیش از حد ناشی از تولید در حجم های متفاوت:
یک شرکت بوسیله ی سیستم سنتی برای تخصیص هزینه های غیرمستقیم تولید (سربار) بر مبنای ساعت کار مستقیم استفاده کرد.هزینه های مستقیم 3 محصول یکسان اما حجم تولید آنها متفاوت بود. شرکت در مناقصه فقط برای فروش محصول الف برنده شد.
* سپس توسط تکنیک ”تحلیل فعالیت“  دریافت اگرچه هر 3 محصول بطور یکسان از منابع سطح دسته ی فعالیت ها استفاده می کنند اما سیستم سنتی هزینه آنرا برای هر ساعت کار مستقیم به محصولات اختصاص داده است.
ب) هزینه یابی کمتر یا بیش از حد ناشی از تنوع و گوناگونی محصولات:
برای مثال ، تولید محصول ”د“ مستلزم استفاده از دستگاه ها و ماشین آلات گران قیمت (سرمایه بر) است ، اما از نظر فعالیت تبلیغاتی و بازاریابی دارای مزیت اقتصادی است و در مقابل محصول ”هـ“ برعکس می باشد.اما سیستم هزینه یابی سنتی از طریق نرخ کلی سربار و برمبنای ساعت کار مستقیم هزینه ی استهلاک ماشین آلات گران قیمت را بین هر دو محصول تسهیم می کند .
علاوه بر این در سیستم هزینه یابی سنتی ، هزینه های بازاریابی به محصولات تخصیص داده نمی شود و همه ی هزینه ها ی غیرتولیدی را هزینه های ”دوره“ تلقی می کنند. بنابراین ، تفاوت در مصرف منابع برای بازاریابی و تبلیغ محصولات ”د“ و ”هـ“ نادیده گرفته می شود.
ج) هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تخصیص هزینه ها:
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت،تخصیص هزینه های عمومی و
مشترک را در دو مرحله انجام می دهد.
مرحله اول: تعیین هزینه ی فعالیت هایی که منجر به پیدایش تولید و خدمات گشته اند.
 
شامل مراحل زیر :
1)بررسی هزینه های تولیدی و غیرتولیدی.
2)تعیین فعالیت های مربوط به تولید یا توزیع محصولات و ارائه ی خدمات.
3)تعیین تعدادی مرکز فعالیت برای گردآوری هزینه ها.
4)تعیین هزینه های مربوط به هر مرکز فعالیت.

شامل 29 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,200 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1696372_2525.zip1.4 MB

دانلود پاورپوینت حسابداری ملی

دانلود پاورپوینت حسابداری ملی پیدایش اقتصاد کلان: به طور کلی دراقتصاد کلان دومکتب عمده مطرح می باشد: 1-مکتب کلاسیک 2-مکتب کینزین 1-مکتب کلاسیک: اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت،ژان باتیست سی،جان استوارت میل اعتقاد داشتند در اقتصاد تعادل همواره برقرار است و بازار با عملکرد آزادانه خود می تواند منابع کمیاب جامعه را به طور کارامد یعنی به گونه ای که بیشترین منابع برای جامعه بدست آید تخصیص دهد در نتیجه اعتقادی به مداخله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت بازاريابي خدمات (SERVICES MARKETING)

دانلود پاورپوینت بازاريابي خدمات (SERVICES MARKETING) فهرست مطالب: مقدمه تعريف بازاريابي ويژگي هاي منحصر به فرد خدمات آمخته هاي بازاریابی خدمات مدل PROMPT برای مزیت خدمت مزیت خدمت و خدمت برتر الزامات یک سازمان خدماتی پویا عوامل مهم ممیزی خدمات معيارهای ارزيابی «نتيجه» و «تجربه» خدمت گام های اساسی در بازاریابی خدمات راهنمای فروش خدمات برنامه ارائه خدمات به مشتریان انتظارات مشتریان ازسازمانهای خدماتی عوامل وعناصر ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,300 تومان

دانلود پاورپوینت اقتصاد بهداشت (ECONOMIC HEALTH)

دانلود پاورپوینت اقتصاد بهداشت (ECONOMIC HEALTH) طرح درس پودمانهای آموزشي بهبود مدیریت: اهداف رفتاری: پس از گذرانيدن اين دوره فراگير قادر خواهد بود : -اقتصاد بهداشت را تعریف کرده و مفاهيم و اصول آنرا بیان نمايد - منابع و چگونگي تامين مالی مراقبتهای بهداشتی را بیان نماید -نحوه محاسبه منابع و چگونگی تعیین اولویتها را را در بخش بهداشت توضیح دهد - جایگاه بخش عمومی و خصوصی را در تدارک خدمات بهداشتی تشریح نماید - نحوه اندازه گیری و ارتقاء کارایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

آخرین محصولات فروشگاه